OCHAs logo

Hvordan jobber OCHA?

OCHA har ansvar for å koordinere all humanitær bistand i FN-systemet. Koordinering er avgjørende for å organisere en rask og målrettet respons i områder berørt av humanitære kriser.

OCHA jobber for å sikre at humanitære organisasjoner har den informasjonen og de ressursene de trenger for å effektivt bistå mennesker i nød.

OCHA har fem hovedarbeidsoppgaver:

 1. Koordinering
  OCHA koordinerer humanitært arbeid slik at hjelpeaktørenes innsats er mest mulig effektiv og målrettet. OCHA har oversikt over de militære og sivile ressursene, og kan sette disse i arbeid.
 2. Finansiering
  OCHA samler inn midler for sikre at humanitære behov blir dekket. Organisasjonen samarbeider med humanitære partnere for å identifisere de mest kritiske behovene, planlegge innsatsen som kreves og bestemme budsjettene som trengs for å løse krisen.
 3. Politisk påvirkning
  OCHA setter humanitær politikk på dagsorden for å sikre effektiv krisehåndtering. Organisasjonen bistår beslutningstakere og hjelpeaktører med informasjon om gode praksiser og rammeverk for humanitær bistand.
 4. Rette oppmerksomhet
  OCHA arbeider for å øke bevisstheten om glemte kriser, fremme respekt for internasjonal humanitær rett, gi kriserammede en plattform og hjelpe folk med å få tilgang til humanitær bistand.
 5. Informasjonsdeling
  OCHA samler inn, analyserer og deler data og informasjon, som bidrar til bedre koordinering og informasjonsbasert beslutningstaking og politikk.

Dette er OCHA (engelsk tale)

Hvordan finansieres den humanitære bistanden?

Når en katastrofe inntreffer og det er behov for umiddelbar hjelp for å redde liv og redusere lidelser, så koster det penger.

OCHA samler inn penger fra giverland, organisasjoner og private givere og setter disse i samlefond. Det er to typer samlefond: CERF, som kan dekke nødsituasjoner hvor som helst i verden, og CBPF, som dekker kriser i bestemte land.

Landsbaserte fond (CBPF) er satt opp for komplekse nødsituasjoner. Bidragene samles inn i enkeltstående, ikke-øremerkede fond og forvaltes lokalt. Dette sikrer at de som er nærmest menneskene i nød, får rettet midlene dit de behøves mest. Landsbaserte fond etableres når en ny nødsituasjon oppstår eller når en eksisterende krise forverres.

FNs humanitære nødhjelpsfond (CERF) gjør det mulig å handle raskt når det har skjedd en katastrofe. Nødhjelpsfondet er opprettet slik at FN kan gi nødhjelp uten at ofrene må vente på bidrag fra giverland. Donasjoner til fondet er ikke-øremerkede slik at OCHA kan beslutte hvor og hvor mye som skal brukes.

Nødhjelpsfondet har tre hovedoppgaver:

 • Å sikre rask respons i de første dagene av en katastrofe.
 • Å finansiere forebyggende tiltak i en krisesituasjon (for eksempel vaksinasjon, slik at krisen ikke forverres).
 • Å støtte humanitær innsats i «glemte» kriser.

Fondene er administrert av OCHA og er finansiert gjennom frivillig donasjoner fra hele verden, alt fra FNs medlemsstater til private selskaper og enkeltpersoner. Det er de akutte krisene som mottar mest midler, men minst like viktig er de såkalt «glemte» krisene. Dette er områder hvor det er stort behov for humanitær hjelp, men hvor det er vanskelig å skaffe penger fordi verdens oppmerksomhet har flyttet seg til en «ny» krise.

Haiti
Haiti er utsatt for naturkatastrofer. Flere ganger har landet blitt rammet av orkaner. Mange har blitt drept, og enda flere mistet hjemmene sine. UNOCHA koordinerer nødhjelp og utvikling, og jobber for at hjelpen kommer dit den trengs mest. Foto: UN Photo/Logan Abassi.

Hvordan er OCHA organisert?

I 1991 vedtok FNs generalforsamling resolusjon 46/182, som skulle styrke FNs respons på nødsituasjoner. Rett etter at resolusjonen var vedtatt ble The Department of Humanitarian Affairs (DHA) opprettet. DHA skiftet senere navn til OCHA.

Som en del av vedtaket ble stillingen som FNs nødhjelpskoordinator opprettet. Nødhjelpskoordinatoren er undergeneralsekretær for humanitære spørsmål, og rapporterer direkte til FNs generalsekretær. Personen leder OCHA og er FNs fremste rådgiver, koordinator og talsperson for spørsmål knyttet til humanitære katastrofer. I mai 2021 utnevnte FNs generalsekretær Martin Griffiths fra Storbritannia til FNs undergeneralsekretær for humanitære spørsmål og nødhjelpskoordinator.

Martin Griffiths
Siden 2021 har Martin Griffiths fra Storbritannia FNs undergeneralsekretær for humanitære spørsmål og nødhjelpskoordinator. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Gjennom resolusjonen ble også komiteen for nødhjelp opprettet. Denne heter Inter-Agency Standing Committee (IASC), og ledes også av nødhjelpskoordinatoren. Komiteen fungerer som et forum for å drive koordinering, politikkutvikling og beslutningstaking knyttet til humanitær hjelp. Deltakerne inkluderer alle humanitære partnere, fra FN-byråer, fond og programmer, til Røde Kors-bevegelsen og frivillige organisasjoner. OCHA utfører sin koordineringsfunksjon hovedsakelig gjennom IASC.

OCHA hjelper flyktninger
OCHA hjelper flyktninger på grensen mellom Egypt og Libya. Foto: UN Photo/OCHA/David Ohana

Lær mer

OCHAs egne sider

Verdens humanitære dag

Oversikt over nåværende humanitære kriser og responsen på disse