Velg mål:

 • Grafikk for bærekraftsmål 1, Utrydde fattigdom

  Mål 1: Utrydde fattigdom

  Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

  Mer om mål 1
 • Grafikk for bærekraftsmål 2, Utrydde sult

  Mål 2: Utrydde sult

  Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk 

  Mer om mål 2
 • Grafikk for bærekraftsmål 3, God helse og livskvalitet

  Mål 3: God helse og livskvalitet

  Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder                          

  Mer om mål 3
 • Grafikk for bærekraftsmål 4, God utdanning

  Mål 4: God utdanning

  Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

  Mer om mål 4
 • Grafikk for bærekraftsmål 5, Likestilling mellom kjønnene

  Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

  Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

  Mer om mål 5
 • Grafikk for bærekraftsmål 6, Rent vann og gode sanitærforhold

  Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

  Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 

  Mer om mål 6
 • Mål 7: Ren energi til alle

  Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

  Mer om mål 7
 • Grafikk for bærekraftsmål 8, Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

  Mer om mål 8
 • Grafikk for bærekraftsmål 9, Industri, innovasjon og infrastruktur

  Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

  Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon

  Mer om mål 9
 • Grafikk for bærekraftsmål 10, Mindre ulikhet

  Mål 10: Mindre ulikhet

  Redusere ulikhet i og mellom land

  Mer om mål 10
 • Grafikk for bærekraftsmål 11, Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

  Mer om mål 11
 • Grafikk for bærekraftsmål 12, Ansvarlig forbruk og produksjon

  Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

  Mer om mål 12
 • Mål 13: Stoppe klimaendringene

  Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius.

  Mer om mål 13
 • Mål 14: Livet i havet

  Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

  Mer om mål 14
 • Mål 15: Livet på land

  Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

  Mer om mål 15
 • Grafikk for bærekraftsmål 16, Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

  Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

  Mer om mål 16
 • Mål 17: Samarbeid for å nå målene

  Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

  Mer om mål 17

Sist oppdatert 01.02.2024

Hva er FNs bærekraftsmål?

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Forut for bærekraftsmålene førte tusenårsmålene (2000-2015) til stor framgang på områder som utdanning og helse, men har også blitt kritisert for kun å adressere symptomer på fattigdom. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer.

Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene må derfor prioriteres. Eksempel på ekskluderte grupper er mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.

Undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling

FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle skoleslag.

Vi ønsker en helhetlig undervisning for bærekraftig utvikling som både viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, og som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen.


Norge og bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden. Målene har stor innvirkning på norsk politikk – både i kommuner og lokalsamfunn, og nasjonalt. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung har ansvaret for koordinering av regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål.

Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår det mye arbeid også her hjemme. SSBs globale indikatorer for Bærekraftsmålene og Bærekraftsmålrapporten viser at vi har store utfordringer med å oppnå flere av målene. Målene Norge ligger dårligst an til å nå, er bærekraftsmål 2 «Utrydde sult», 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», 13 «Stoppe klimaendringene» og 15 «Livet på land». 

Et av problemene er at Norge ofte prioriterer å utnytte naturens ressurser fremfor å bevare økosystemer og naturmangfoldet (bærekraftsmål 15). I tillegg eksporterer vi mye olje og gass (bærekraftsmål 13), kaster mye elektronisk utstyr (bærekraftsmål 12) og spiser mye kjøtt, noe som gir høye metangassutslipp (bærekraftsmål 2).

Stortingsbygningen i Oslo. Foto: FN-sambandet
Stortingsbygningen i Oslo. Foto: FN-sambandet

Regjeringen la frem en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene i juni 2021, og Stortinget vedtok planen 5. april 2022. 

Rapportering til FN om Norges oppfølging av bærekraftsmålene

Alle land kan rapportere frivillig til FN om hvordan de jobber med målene, og hvor langt de har kommet. Norge har levert sin andre rapport til FN. Rapporten ble presentert av regjeringen på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene (HLPF) 14. juli 2021.

Andre sentrale rapporter

For spørsmål om bærekraftsmålene, ta kontakt med:

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene

nicholas.wilkinson@fn.no

+47 915 42 044