Kalender for FN-dager

Internasjonale dager for å markere og spre kunnskap om viktige temaer.

2 feb

Verdens våtmarksdag

Våtmarker er verdifulle, men truede naturområder. Våtmarksområder er svært viktige for å oppnå bærekraftsmålene. 

4 feb

Internasjonal dag for menneskelig brorskap

Menneskelig brorskap handler om toleranse på tvers av religiøse og kulturelle skillelinjer. Dagen markeres for å fremme økt forståelse og dialog. 

4 feb

Verdens kreftdag

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene i verden. Hvert år dør omkring 10 millioner mennesker av kreft. Verdens kreftdag skal styrke den globale kampen mot kreft.

6 feb

Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse

Over fire millioner jenter står i fare for å måtte gjennomgå kjønnslemlestelse. Den internasjonale dagen mot kvinnelig kjønnslemlestelse har som mål å styrke innsatsen for å eliminere praksisen.

6 feb

Samenes nasjonaldag

6. februar er nasjonaldag for samene, urbefolkningen i Norge. Dagen er ikke en offisiell FN-dag, men en viktig dag å markere i Norden.

10 feb

Internasjonal dag for den arabiske leoparden

Den raske forsvinningen av den arabiske leoparden understreker hvor presserende det er å ta tak i naturkrisen som truer økosystemer over hele verden.

10 feb

Verdens dag for belgfrukter

Belgfrukter er både gode næringskilder og klimavennlige matalternativer. De er derfor viktige i kampen om å nå FNs bærekraftsmål nummer to, som handler om å utrydde sult, og FNs bærekraftsmål nummer 13, som handler om å stoppe klimaendringene.

11 feb

Internasjonal dag for kvinner og jenter innen forskning

I Norge er det omtrent like mange kvinner som menn som avlegger doktorgrad. Men vi har færre kvinnelige førsteamanuensiser og professorer enn mannlige.

12 feb

Internasjonal dag for forebygging av voldelig ekstremisme som bidrar til terrorisme

Dagen skal øke bevisstheten om truslene knyttet til voldelig ekstremisme, og styrke det internasjonale samarbeidet i denne forbindelse.

13 feb

Verdens radiodag

Radio er fortsatt det mediet som når ut til flest mennesker verden over.

17 feb

Verdensdagen for motstandsdyktig turisme

Bærekraftig og motstandsdyktig turisme kan brukes som et middel for å fremme vedvarende økonomisk vekst, sosial utvikling og finansiell inkludering.

20 feb

Verdens dag for sosial rettferdighet

Sosial rettferdighet, likhet og likestilling er grunnleggende verdier i alle samfunn, og ligger til grunn for FNs mål om menneskelig utvikling.

21 feb

Den internasjonale morsmålsdagen

UNESCO markerer den internasjonale dagen for morsmål for å fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

1 mar

Verdens sjøgressdag

Dagen skal øke bevisstheten om sjøgressets betydning, og fremme behovet for å beskytte, bevare og gjenopprette sjøgress.

1 mar

Internasjonal dag mot all diskriminering

FN jobber med å forebygge og hindre diskriminering og stigmatisering av alle mennesker.

3 mar

Verdensdagen for ville dyr og planter

Verdensdagen for ville dyr og planter feirer jordklodens fantastiske dyre- og planteliv.

5 mar

Den internasjonale dagen for nedrustning og bevissthet om ikke-spredning

Dagen skal fremme bevissthet om og forståelse av nedrustningsspørsmål, spesielt hos unge mennesker.

8 mar

Internasjonal kvinnedag

FNs bærekraftsmål 5 skal oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling.

10 mar

Internasjonal dag for kvinnelige dommere

Kvinners aktive deltakelse i rettsvesenet er viktig for å oppnå likestilling, bærekraftig utvikling, fred og demokrati. 

15 mar

Internasjonal dag for bekjempelse av islamofobi

Dagen markeres for å vise islams sanne ansikt til de som har fordommer mot muslimer og islam, basert på respekt for menneskerettigheter og trosmangfoldet.

20 mar

Internasjonal dag for lykke

FNs bærekraftsmål er sentrert rundt målet om å skape en bedre verden. Bærekraftsmålene sikter på å få slutt på fattigdom, redusere ulikhet og beskytte planeten vår – tre aspekter som er viktige for trivsel og lykke. 

20 mar

Fransk språkdag

Språkdagene i FN ble introdusert i 2010 for å feire flerspråklighet og kulturelt mangfold. Fransk er ett av de seks offisielle språkene i FN. Fransk er også – sammen med engelsk – arbeidsspråket i FNs sekretariat.

21 mar

Verdens poesidag (UNESCO)

FN-organisasjonen UNESCO markerer verdens poesidag for å sette søkelys på språklig mangfold, og poesi som et viktig kulturuttrykk.

21 mar

Nowruz – persisk nyttår

Nowruz, også kjent som persisk nyttår, står på UNESCOs immaterielle verdensarvliste, og markeres også som internasjonal FN-dag.

21 mar

Verdensdagen for Downs syndrom

Verdensdagen for Downs syndrom markeres for å støtte mennesker som lever med diagnosen, og for å øke kunnskapen om Downs syndrom.

21 mar

Internasjonal dag for skog

Dagens formål er å feire og å øke bevisstheten om hvor viktig alle typer skog er. Skogen forvalter og bruker ressurser på en bærekraftig måte, og den tar vare på skjøre økosystemer som verden trenger. 

21 mar

Internasjonal dag mot rasediskriminering

Dagen markeres for å støtte kampen mot rasediskriminering.

22 mar

Verdens vanndag

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

23 mar

Verdensdagen for meteorologi

Dagen markeres for å sette fokus på aktuelle temaer innenfor meteorologi, hydrologi og klimatologi. Klimaendringene er på full frammarsj og verdens vær, klima og hav forandrer seg på bakgrunn av dette.

24 mar

Internasjonal dag for rett til sannhet om grove menneskerettighetsbrudd og for verdighet for ofrene

Dagen hedrer minnet til ofrene for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd og fokuserer på retten til sannhet og rettferdighet. 

24 mar

Verdens tuberkulosedag

Dagen markeres årlig for å sette fokus på de ødeleggende helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene av tuberkulose, og for å øke innsatsen mot den globale tuberkuloseepidemien.

25 mar

Internasjonal minnedag for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen

Denne dagens markeres for å rette søkelyset mot den 400 år lange slavehandelen, minnes de som led under det brutale systemet, og støtte de som fortsatt er berørt i dag.

25 mar

Internasjonal dag i solidaritet med FN-ansatte som blir holdt fanget eller er borte

Siden FN ble grunnlagt i 1945, har tusenvis av modige menn og kvinner mistet livet i FNs tjeneste. Flere har blitt, og flere blir fortsatt, kidnappet. Dagen markeres for å hedre alle ansatte som blir holdt fanget eller er borte.

30 mar

Internasjonal dag for null avfall

Den internasjonale dagen for null avfall (Zero Waste Day) fremhever det kritiske behovet for å styrke avfallshåndteringen globalt, og viktigheten av bærekraftig produksjon og forbruk.

2 apr

FN-dagen for bevissthet rundt autisme

Dagen skal skape bevissthet rundt mennesker med autisme og de daglige utfordringene de lever med. Målet er å øke sannsynligheten for at de får den hjelpen de trenger, og hindre stigmatisering og diskriminering.

4 apr

Internasjonal dag for bevissthet rundt miner og minerydding

Arbeidet med minerydding er fremdeles er svært viktig. Landminer forårsaker lidelser hvert år, og minerydding er et viktig samfunnsansvar.

5 apr

Internasjonal dag for samvittighet

Menneskers samvittighet stopper dem fra å begå forbrytelser mot andre. Derfor har samvittighet en sentral rolle i fredsarbeid. 

6 apr

Den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred

Idrett inspirerer og engasjerer milliarder av mennesker, og er et viktig verktøy i arbeidet for utvikling og fred. 

7 apr

Verdens helsedag

Verdens helsedag markeres årlig, og hvert år velges et nytt tema som skal sette søkelys på spesifikke problemområder og prioriteringer innen global helse. 

7 apr

Minnedag over folkemordet i Rwanda

Dagen er til minne om de mange som mistet livet under folkemordet i Rwanda i 1994.

12 apr

Internasjonal dag for mennesker i verdensrommet

FN markerer 12. april for å anerkjenne utforskningen av verdensrommet som et viktig bidrag for utvikling, og for å fremme arbeidet for at verdensrommet kun blir brukt til fredelige formål.

14 apr

Verdensdagen for Chagas sykdom

Å øke bevisstheten om Chagas sykdom er avgjørende for bekjempe sykdommen, forkorte tiden for diagnostisering og behandling og redusere smitteoverføringen.

20 apr

Kinesisk språkdag

Språkdagene i FN ble introdusert i 2010 for å feire flerspråklighet og kulturelt mangfold. Kinesisk er ett av de seks offisielle språkene i FN.

21 apr

Verdensdagen for kreativitet og innovasjon

Kreativitet og innovasjon er nøkkelbegreper for å nå bærekraftsmålene innen 2030. Dermed er dette et viktig tema som FN har valgt å gi oppmerksomhet. 

22 apr

Internasjonal Moder Jord-dag

Moder Jord-dagen blir feiret for å minne oss på at jorden gir oss liv og næring.

23 apr

Verdens bok- og opphavsrettdag

UNESCO markerer verdens bokdag for å hylle bøker og forfattere, og oppmuntre alle til leseglede.

23 apr

Engelsk språkdag

FNs engelske språkdag feires 23. april, datoen som markerer både fødselsdagen og dødsdatoen til William Shakespeare.

23 apr

Spansk språkdag

FNs spanske språkdag feires for å øke bevisstheten blant organisasjonens ansatte, og verden generelt, om historien og kulturen til spansk, og bruken av spansk som offisielt språk.

24 apr

Internasjonal dag for multilateralisme og diplomati for fred

For å finne løsninger på utfordringene verden står overfor i dag behøves det kommunikasjon og samarbeid mellom verdens land. 

24 apr

Verdens vaksinasjonsuke

Vaksinering forhindrer flere millioner dødsfall i året.

25 apr

Verdens malariadag

Malaria kan både forebygges og behandles - men likevel krever sykdommen livet til mer enn 600 000 mennesker hvert år.

25 apr

Internasjonal dag for jenter i IKT

Hvert år, på den fjerde torsdagen i april, rettes oppmerksomheten mot det kritiske behovet for flere jenter og kvinner i IKT-feltet.

25 apr

Internasjonal delegatdag

FN-delegater er utsendinger fra hvert enkelt land som taler og stemmer på vegne av sitt hjemland i FNs fora. Delegatene holder hjulene i gang i FN. 

26 apr

Verdens dag for intellektuelt eierskap

Gjennom organisasjonen WIPO feirer FN den 26. april hvert år hvordan immaterielle rettigheter oppmuntrer til innovasjon og kreativitet. 

26 apr

FNs minnedag etter Tsjernobyl-ulykken

FN beregner at rundt 8,4 millioner mennesker i Belarus (tidligere Hviterussland), Ukraina og Russland ble utsatt for stråling etter ulykken ved atomreaktoren i Tsjernobyl.

28 apr

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år for å understreke hvor viktig forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er.

30 apr

Internasjonal jazzdag (UNESCO)

Dagen skal øke forståelsen for jazz som et viktig element i undervisning, i fredsarbeid, i å skape samhold, dialog og samarbeid mellom folk.

2 mai

Verdensdagen for tunfisk

Dagen setter søkelys på viktigheten av bærekraftige fiskebestander for å oppnå FNs bærekraftsmål.

3 mai

Internasjonal dag for pressefrihet

Dagen markeres for å feire grunnleggende prinsipper ved pressefriheten, evaluere pressefrihetens vilkår rundt om i verden, forsvare media fra angrep og hedre journalister som har mistet livet på jobb.

5 mai

Verdensdagen for portugisisk

Portugisisk er et av de mest utbredte språkene i verden. Mer enn 265 millioner mennesker, spredt over alle kontinenter, snakker portugisisk.

8 mai

Minnedag for ofrene etter 2. verdenskrig

8. og 9. mai minnes vi ofrene etter andre verdenskrig, og behovet for å forsones etter krigen som tok 72 millioner menneskeliv.

10 mai

Internasjonal dag for argantrær

Argantreet er et symbol på evighet og motstand. 

11 mai

Verdens dag for trekkfugler

Verdens dag for trekkfugler blir markert to ganger i året; den andre lørdagen i mai og den andre lørdagen i oktober.

12 mai

Den internasjonale plantehelsedagen

Både helsen vår og helsen til planeten vår er avhengig av planter. Planter utgjør 80 prosent av maten vi spiser og 98 prosent av oksygenet vi puster inn.

15 mai

Internasjonal familiedag

Den internasjonale familiedagen understreker den viktige rollen familien har i å skape trygge og gode liv.

16 mai

Internasjonal dag for lys

Lys er liv. Uten lys ville ikke livet på planeten vår eksistert. Forskere har utviklet mange måter vi kan bruke lyset på slik at vi kan skape et bedre samfunn og løse utfordringer vi står overfor.

16 mai

Internasjonal dag for å leve sammen i fred

Dagen vil fremme forsoning, sikre fred og oppfordre til bærekraftig utvikling. 

17 mai

Verdens telekommunikasjon- og informasjonsdag

Hvert år på selveste 17. mai markerer FN den internasjonale dagen for telekommunikasjon.

20 mai

Verdensdagen for bier

Bier og andre pollinatorer, som sommerfugler, flaggermus og kolibrier, er i økende grad truet av menneskelig aktivitet. Verdensdagen for bier markeres for å øke bevisstheten om biers viktighet og intensivere bevaringsarbeidet. 

21 mai

Internasjonal dag for te

Teindustrien har stor økonomisk betydning både for enkeltmennesker og for hele samfunn i utviklingsland. Te har også kulturell betydning i mange samfunn. 

21 mai

Verdens dag for kulturelt mangfold

Kulturelt mangfold er en verdifull ressurs for å oppnå FNs bærekraftsmål. Vårt kulturelle mangfold er menneskets felles arv.

22 mai

Internasjonal dag for biologisk mangfold

Naturmangfold ligger til grunn for alt liv på jorda, og for arbeidet med å skape en bærekraftig utvikling.

23 mai

Internasjonal dag for å stoppe fistula

Skader som oppstår i underlivet under fødsel er et tydelig eksempel på behovet for helsetjenester for kvinner.

23 mai

Vesak-dagen

Vesak-dagen, fullmånedagen i mai, er den helligste dagen for millioner av buddhister rundt om i verden.

24 mai

Internasjonal dag for skruegeiten

Skruegeit, også kalt markhor, er en art av partåede klovdyr i oksefamilien. Skruegeitens overlevelse trues av tap av habitat, ulovlig jakt og klimaendringer.

25 mai

Verdens fotballdag

Dagen skal oppfordre alle land til å støtte fotball og andre idretter som et verktøy for å fremme fred, utvikling og styrking av kvinner og jenter.

29 mai

Internasjonal dag for fredsbevarende personell

29. mai hylles alle som har deltatt i FN-styrkene, og vi minnes FN-soldatene som har mistet livet.

30 mai

Den internasjonale potetdagen

Potet er en uvurderlig ressurs, som bidrar til matsikkerhet, ernæring, levebrød og sysselsetting. Omtrent 2/3 av verdens befolkning bruker potet som basismatvare.

31 mai

Verdens tobakksfrie dag

WHOs medlemsland vedtok å opprette en antirøykedag i 1987. Målet med dagen er å skape oppmerksomhet om helseskadene og risikoen nikotin medfører.

1 jun

Internasjonal dag for foreldre

Denne dagen hedrer foreldre verden over. 

3 jun

Verdens sykkeldag

Anerkjennelse av sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel gjør at FN markerer sykkelens egen dag.

4 jun

Internasjonal dag for uskyldige barn utsatt for angrep

Denne dagen bekrefter FNs ansvar for å beskytte barns rettigheter. 

5 jun

Verdens miljødag

Verdens miljødag skal oppmuntre til bevissthet og handling for å beskytte miljøet vårt.

5 jun

Den internasjonale dagen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske

Ulovlig, urapportert og uregulert fisking er blitt en økende bekymring verden over. 

6 jun

Russisk språkdag

Språkdagene i FN ble introdusert i 2010 for å feire flerspråklighet og kulturelt mangfold. Russisk er ett av de seks offisielle språkene i FN.

7 jun

Verdens mattrygghetsdag

Dagen markeres for å bidra til å forebygge, oppdage og håndtere matbårne sykdommer, og bidra til matsikkerhet, bedret helse, økonomisk velstand, godt landbruk og bærekraftig utvikling.

8 jun

Internasjonal dag for verdens hav

Havene er jordas lunger, en viktig kilde til mat og medisin, og en kritisk del av biosfæren.

11 jun

Internasjonal dag for lek

Dagen markerer en betydelig milepæl for arbeidet med å bevare, fremme og prioritere lek, slik at alle mennesker – spesielt barn – kan trives og nå sitt fulle potensial.

12 jun

Verdensdagen mot barnearbeid

Rundt 152 millioner barn er offer for barnearbeid i verden i dag.

13 jun

FNs dag for oppmerksomhet om albinisme

I deler av Afrika opplever mennesker med albinisme diskriminering og vold. Det er også her albinisme er mest utbredt.

14 jun

Verdens blodgiverdag

Blodgiverdagen skal skape bevissthet rundt behovet for blod og anerkjenne det viktige bidraget fra blodgivere.

15 jun

Verdensdagen mot vold og overgrep mot eldre

Dagen markerer avstand mot vold og lidelser som rammer eldre verden over. 

16 jun

Internasjonal dag for migrantoverføringer

Penger sendt fra familie og slekt i jobb i utlandet kan løfte mennesker i utviklingsland ut av ekstrem fattigdom. 

17 jun

Verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke

Dagen setter søkelyset på arbeidet for å bekjempe ørkenspredning og tørke, i tillegg til å markere FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredning.

18 jun

Dagen for bærekraftig gastronomi

Gastronomi er en viktig del av det kulturelle mangfoldet i verden. 

18 jun

Internasjonal dag for å motvirke hatytringer

Hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og har potensiale til å true sosial stabilitet og fred.

19 jun

Internasjonal dag mot seksuell vold i konflikt

Dagen har som formål å stoppe bruk av seksuell vold i konflikt og hedre ofrene for slike overgrep. 

20 jun

Verdensdagen for flyktninger

Dagen markeres 20. juni hvert år for å støtte og hedre mennesker som har blitt tvunget på flukt.

21 jun

Internasjonal dag for feiring av solverv

Solverv og jevndøgn er knyttet til årstider og høsting. Derfor feirer mange kulturer ulike kombinasjoner av solverv, jevndøgn og midtpunktene imellom dem som et symbol på jordens fruktbarhet. 

21 jun

Internasjonal dag for yoga

Den internasjonale yogadagen skal bidra til å spre kunnskap om de mange fordelene ved å praktisere yoga.

23 jun

FNs dag for offentlige tjenester

Dagen skal fremme viktigheten av offentlige tjenester og hedre offentlig ansatte.

23 jun

Internasjonal dag for enker

Dagen anerkjenner enkers spesielt utsatte situasjon verden over. 

24 jun

Internasjonal dag for kvinner i diplomati

I 2022 vedtok FNs generalforsamling denne internasjonale dagen for å anerkjenne kvinners uunnværlige rolle i diplomatiet. 

25 jun

Internasjonal dag for sjøfolk

Denne dagen retter søkelyset på sjøfolks vilkår verden over, og anerkjenner sjøfolks bidrag til internasjonal handel og økonomi.  

26 jun

Internasjonal dag til støtte for torturofre

Dagen skal vise støtte til torturofre, og markere målet om total utryddelse av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

26 jun

Internasjonal dag mot narkotika

Dagen markerer arbeidet mot misbruk av narkotika og ulovlig narkotikahandel. 

26 jun

FN-pakten ble undertegnet

På denne dagen i 1945 ble FN opprettet i San Fransisco i USA. Kun 51 stater var med fra starten. I dag har FN 193 medlemsland.

27 jun

Internasjonal dag for mikro-, små og mellomstore bedrifter

Mikro-, små og mellomstore bedrifter er helt essensielle for å sikre arbeidsmuligheter, avskaffe fattigdom og oppnå bærekraftsmålene. 

29 jun

Den internasjonale tropedagen

Den tropiske regionen står overfor flere utfordringer knyttet til klimaendringer, uansvarlig produksjon og ressursbruk, urbanisering og demografiske endringer.

30 jun

Den internasjonale asteroidedagen

Den internasjonale asteroidedagen har som mål å øke bevisstheten om asteroidefarer og informere det offentlige om mulige trusler. 

30 jun

Internasjonal dag for parlamentarisme

Parlamenter har fått en egen dag hos FN blant annet på grunn av arbeidet deres med menneskerettigheter og fred og sikkerhet.

6 jul

Internasjonal dag for kooperativer

Siden 1995 har den første lørdagen i juli blitt markert som den internasjonale dagen for kooperativer og samvirker.

7 jul

Verdensdagen for Kiswahili

Swahili, også kjent ved det lokale navnet Kiswahili, er et av de mest brukte språkene i den afrikanske familien, og det mest utbredte i Afrika sør for Sahara. Mer enn 230 millioner mennesker snakker kiswahili.

11 jul

Internasjonal dag til minne om folkemordet i Srebrenica

Dagen skal minnes ofrene for folkemordet i Srebrenica, der over 8000 menneskeliv gikk tapt, tusenvis ble fordrevet og familier og lokalsamfunn ble ødelagt.

11 jul

Verdens befolkningsdag

Verdens befolkningsdag setter søkelys på befolkning, fattigdom, reproduktiv helse og retten til å bestemme over egen kropp.

12 jul

Den internasjonale dagen for bekjempelse av sand- og støvstormer

Sand- og støvstormer har en betydelig innvirkning på miljø, helse, landbruk og matsikkerhet, og er blitt en alvorlig global bekymring de siste tiårene.

15 jul

Verdensdagen for ungdomsferdigheter

Utdannelse, opplæring og sysselsetting av verdens ungdom er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål.

18 jul

Nelson Mandelas dag

18. juli var Nelson Mandelas fødselsdag. FN bruker dagen til å hedre hans bidrag til fred, forsoning og menneskerettigheter.

20 jul

Internasjonal månedag

Den internasjonale månedagen ble markert for første gang i 2022. Datoen markerer årsdagen for den første månelandingen 20. juli 1969.

20 jul

Verdens sjakkdag

Verdensdagen for sjakk ønsker å bidra til inkludering og gjensidig toleranse gjennom et spill som er kjent og kjært over hele verden. 

25 jul

Verdensdag for å forebygge drukning

Globalt er det er estimert at rundt 236 000 mennesker drukner i løpet av et år. FN ønsker fokus på tiltak for kan forhindre dette.

 

28 jul

Verdens hepatittdag (WHO)

Verdens hepatittdag skal oppmuntre til å trappe opp den nasjonale og internasjonale innsatsen mot hepatitt.

30 jul

Verdensdagen mot menneskehandel

Dagen skal bidra til å styrke innsatsen mot menneskehandel, og øke kunnskapen for å avdekke og forebygge menneskehandel.

30 jul

Den internasjonale vennskapsdagen

Vennskap mellom mennesker, land, kulturer og individer, kan inspirere til fredsarbeid og bygge broer mellom ulike samfunn.

9 aug

Internasjonal dag for urfolk

Over 470 millioner mennesker i 90 land regnes som urfolk.

11 aug

Verdens ståltrommedag

Ståltrommen, også kjent som «steel drum», er et slaginstrument med både kulturell og historisk betydning.

12 aug

Internasjonal ungdomsdag

1,8 milliarder av verdens befolkning er mellom 10 og 24 år gamle. Vi har nå den største ungdomsbefolkningen i menneskehetens historie.

19 aug

Verdens humanitære dag

Dagen hedrer arbeidet til menneskene som jobber i humanitære kriser. 

21 aug

Internasjonal dag til minne om ofrene for terrorisme

Dagen skal minnes og ære ofrene for terrorisme, og bidra til å fremme menneskerettighetene til de som har overlevd terrorangrep. 

22 aug

Internasjonal dag for ofrene som rammes av vold på grunn av religion eller livssyn

Dagen tar avstand mot vold og terrorisme som handler om religion eller livssyn.

23 aug

Internasjonal dag til minne om slavehandelen

Dagen retter oppmerksomheten mot betydningen av den historiske slavehandelen, og avskaffelsen av den. 

29 aug

Den internasjonale dagen mot atomprøvesprengning

FN oppfordrer nasjoner, organisasjoner og sivile til å engasjere seg i arbeidet mot atomvåpen.

30 aug

Internasjonal dag for ofre for tvungen forsvinning

FN er bekymret for økningen i antall tvungne forsvinninger rundt om i verden, og har siden 2011 markert denne dagen.

31 aug

Internasjonal dag for mennesker av afrikansk avstamning

Dagen har som mål å hedre de enorme bidragene fra den afrikanske diasporaen rundt om i verden, og å eliminere alle former for diskriminering av mennesker av afrikansk avstamning.

5 sep

Den internasjonale veldedighetsdagen

Den internasjonale veldedighetsdagen markeres for å skape oppmerksomhet og engasjement rundt det å hjelpe andre. Veldedighet bidrar også til solidaritet, dialog og til gjensidig forståelse mellom mennesker.

7 sep

Internasjonal dag for ren luft og blå himmel

Luftforurensning er den største miljørisikoen for menneskers helse. 

7 sep

Verdensdagen for bevissthet rundt Duchenne muskeldystrofi

Dagen skal spre kunnskap om muskelsykdommen Duchennes muskeldystrofi.

7 sep

Den internasjonale dagen for politisamarbeid

Dagen anerkjenner den essensielle rollen politiet spiller for global sikkerhet.

8 sep

Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter

Mer enn 773 millioner mennesker kan ikke lese og skrive. FN markerer sitt arbeid med lese- og skriveferdigheter gjennom en egen dag.

9 sep

Internasjonal dag for å beskytte utdanning mot angrep

Alle barn har rett til utdanning uten frykt for vold eller angrep. 

10 sep

Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)

FN markerer Verdensdagen for selvmordsforebygging for å sette søkelys på at forebyggende arbeid fungerer for å redusere antallet selvmord.

12 sep

FNs dag for sør-sør-samarbeid

Dagen setter søkelys på utviklingssamarbeid mellom land i sør.

15 sep

Internasjonal dag for demokrati

For å vise støtte til nye eller gjenoppbygde demokrati vedtok FNs generalforsamling i 2007 å markere en egen dag for demokratiet.

16 sep

Internasjonal dag for intervensjonskardiologi

Intervensjonskardiologi forbedrer helsen, øker forventet levealder og forbedrer livskvaliteten.

16 sep

Internasjonal dag for bevaring av ozonlaget

Dagen markerer undertegnelsen av Montrealprotokollen - en internasjonal avtale som har vært avgjørende for bevaringen av ozonlaget.

17 sep

Verdens pasientsikkerhetsdag

Verdens pasientsikkerhetsdag oppfordrer til solidaritet og samordnet handling fra alle land og internasjonale aktører for å forbedre pasientsikkerheten.

18 sep

Internasjonal likelønnsdag

På verdensbasis tjener kvinner 77 cent for hver dollar menn tjener. For mødre, minoritetskvinner, kvinnelige flyktninger og migranter, og kvinner med funksjonsnedsettelser er dette tallet enda lavere.

20 sep

Verdens ryddedag

Verdens ryddedag er et årlig globalt ryddeinitiativ som samler millioner av mennesker over hele verden.

21 sep

Internasjonal fredsdag

Siden 1981 har den internasjonale fredsdagen blitt markert i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

23 sep

Den internasjonale dagen for tegnspråk

Dagen vil øke bevisstheten rundt tegnspråk, og vise betydningen tegnspråk har for at døve og tunghørte skal få realisert sine menneskerettigheter.

26 sep

Internasjonal dag for total avskaffelse av atomvåpen

Et av FNs første og gjennomgående mål er å avskaffe verdens atomvåpen. 

27 sep

Verdens turismedag

Verdens turismeorganisasjon UNWTO ønsker å rette internasjonal oppmerksomhet mot viktigheten turisme har for både kulturelle, politiske og økonomiske verdier. 

28 sep

Den internasjonale dagen for universell tilgang til informasjon

Tilgang til nyansert og riktig informasjon er viktig for å forstå sin egen situasjon, sitt eget land og resten av verden. 

28 sep

Verdens rabiesdag (WHO)

Dagen skal øke bevisstheten og kunnskapen om rabies – en sykdom som ifølge WHO har fått altfor lite oppmerksomhet.

28 sep

Internasjonal sjøfartsdag

To år etter Titanic-ulykken i 1912 ble den første internasjonale konferansen om sikkerhet til sjøs avholdt i London.

29 sep

Verdens hjertedag (WHO)

Verdens hjertedag ble opprettet i år 2000 for å øke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer, den største dødsårsaken i verden.  

29 sep

Den internasjonale dagen mot matsvinn

Det finnes mer enn nok mat til alle mennesker i verden. 

30 sep

Internasjonal oversettelsesdag

Oversetting spiller en stor rolle i å binde sammen nasjoner og fremme fred, utvikling og forståelse.

1 okt

Internasjonal dag for eldre

Også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FNs internasjonale dag for eldre er et av tiltakene for å sette søkelys på disse rettighetene.

2 okt

Internasjonal dag for ikkevold

Dagen markeres på fødselsdagen til Mahatma Gandhi, frigjøringslederen som regnes som en pioner for ikkevoldelig motstandskamp.

5 okt

Verdens lærerdag

Verdens lærerdag markeres for å rette oppmerksomheten mot lærerens unike rolle, og hedre lærere og lærerorganisasjonene og deres oppgaver og ansvar.

7 okt

Verdens bomullsdag

I gjennomsnitt vil ett tonn bomull gi inntekt og arbeid til fem mennesker i et helt år. Bomullsindustrien er svært viktig, spesielt i avsidesliggende og fattige områder. 

7 okt

Internasjonal dag for by- og bosettingsspørsmål

Dagen har som formål å rette søkelyset på tilstanden til byene våre, og på den grunnleggende retten til tilstrekkelig tak over hodet for alle mennesker. 

9 okt

Verdens post-dag

Postvesenet er en av de eldste formene for kommunikasjon, og spiller fortsatt en sentral rolle i global infrastruktur.

10 okt

Verdensdagen for psykisk helse (WHO)

Verdensdagen for psykisk helse markeres for å øke befolkningens kunnskap, forståelse og åpenhet om hva som styrker og svekker den psykiske helsen, og mobilisere til tiltak som styrker den psykiske folkehelsen.

11 okt

Den internasjonale jentedagen

Verden har oppnådd mange viktige resultater når det gjelder jenters levekår, men fortsatt er det lang vei fram til reell likestilling.

13 okt

Internasjonal dag for reduksjon av katastrofer

Naturkatastrofer kommer oftest uten varsel og kan slå til hvor som helst i verden.

15 okt

Internasjonal dag for kvinner i rurale områder

Dagen anerkjenner hvor viktig kvinner på landsbygda er for matproduksjon og matsikkerhet.

16 okt

Verdens matvaredag

FNs bærekraftsmål nummer 2 sier vi skal utrydde sult innen år 2030.

17 okt

Internasjonal dag for avskaffelse av fattigdom

FNs bærekraftsmål er et viktig verktøy for å utrydde fattigdom innen 2030.

18 okt

Verdensdagen for forebygging av vold, overgrep og seksuell utnyttelse av barn

Dagen skal øke bevisstheten om barn som er berørt av overgrep, og om behovet for å forhindre og eliminere vold, overgrep og seksuell utnyttelse av barn.

20 okt

Verdens statistikkdag

Statistikk gir oss kunnskap slik at politikere og statsledere kan finne fram til gode løsninger for samfunnsutviklingen.

24 okt

FN-dagen

FN-dagen markerer det FN har oppnådd. Dagen feires på skoler og i barnehager over hele landet. 

24 okt

Verdensdag for informasjon om utvikling

Verdensdagen for informasjon om utvikling ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. desember 2010. Det var nemlig på denne dagen at utviklingsstrategien for FNs andre utviklingstiår ble vedtatt, i 1970.

27 okt

Verdensdagen for audiovisuell kulturarv (UNESCO)

Verdensdagen for audiovisuell kulturarv markeres for å sette søkelyset på viktigheten av å lagre lyd, film og tv-programmer for å bevare kulturarven vår. Dagen er opprettet av UNESCO. 

29 okt

Den internasjonale dagen for omsorg og støtte

Omsorgsarbeid er for fremtiden. Om vi ikke handler nå, vil dagens underskudd i omsorgstilbudet skape en alvorlig og uholdbar global omsorgskrise.

31 okt

Verdens dag for byer

Verdens urbaniseres i et stadig økende tempo. Verdens dag for byer retter søkelyset på behovet for bærekraftig utvikling av urbane områder.  

2 nov

Internasjonal dag mot forbrytelser mot journalister

Dagen skal øke bevisstheten om forbrytelsene journalister blitt utsatt for.

5 nov

Verdensdag for bevissthet om tsunamier

Tsunami er store havbølger fremkalt ved undersjøiske jordskjelv eller skred, vulkanutbrudd eller skred fra land.

6 nov

Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter

Miljøet og økosystemene er ikke bare ofre for krig, men kan og være grunnlag for krigføring

10 nov

Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling (UNESCO)

Dagen markerer forskningens viktige rolle i å skape fred og utvikling. 

14 nov

Verdens diabetesdag (WHO)

463 millioner mennesker lever med diabetes, og mange står i fare for å utvikle sykdommen.

16 nov

Internasjonal toleransedag

I en mangfoldig verden der ulike folk og individer flytter på seg, lever sammen og er avhengig av hverandre, så er toleranse essensielt for at et samfunn skal lykkes. Toleranse er en motvekt til rasisme og voldelig ekstremisme.    

17 nov

Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker

Den tredje søndagen i november minnes FN mennesker som er drept eller skadet i trafikken.

19 nov

Verdens toalettdag

Svært mange mennesker i verden har ikke tilgang til tilfredsstillende, trygge sanitære forhold og toaletter.

20 nov

FNs internasjonale barnedag

FNs internasjonale barnedag skal gjøre barn over hele verden klar over hvilke rettigheter de har. 

20 nov

Afrikas industrialiseringsdag

Målet for dagen er å mobilisere det internasjonale samfunnet til å engasjere seg mer i utviklingen av industri i Afrika.

21 nov

Verdens filosofidag (UNESCO)

Verdens filosofidag ble introdusert av UNESCO i 2002 og feires den tredje torsdagen i november hvert år. 

21 nov

Verdens TV-dag

Verdens TV-dag feirer ikke TVen i seg selv, men det symbolet den er på kommunikasjon og globalisering. 

25 nov

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

Hele 1 av 3 kvinner og jenter blir utsatt for fysisk eller seksuell vold minst én gang i løpet av livet. 

26 nov

Verdensdagen for bærekraftig transport

Bærekraftig transport – med sine mål om universell tilgang, økt sikkerhet, redusert miljø- og klimapåvirkning, bedre motstandskraft og større effektivitet – er sentralt for bærekraftig utvikling.

29 nov

Internasjonal solidaritetsdag for det palestinske folk

Det palestinske folk rammes fortsatt av Israels folkerettsstridige okkupasjonspolitikk.

30 nov

Minnedag for ofre for kjemisk krigføring

Dag til minne for alle som har blitt ofre for effekten av kjemiske våpen.

1 des

Verdens aids-dag

Verdens aids-dag er en solidaritetsdag for verdens 36 millioner hiv-positive og aids-syke.

2 des

Internasjonal dag for avskaffelse av slaveri

Rundt 50 millioner mennesker i verden i dag er offer for moderne slaveri. 

3 des

Internasjonal dag for funksjonshemmede

Dagen markeres for å understreke funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt.

4 des

Internasjonal dag for banker

FNs bærekraftsmål skal nås innen 2030. Finansieringssystemer og utviklingsbanker kan utgjøre en stor forskjell i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene.

5 des

Internasjonal dag for frivillig arbeid

Dagen markeres for alle dem som gjør en frivillig innsats i lokalsamfunn verden over.

5 des

Verdensdag for jordsmonn

Vi må ta vare på verdens jordressurser for å møte menneskers økende mat-, vann- og energibehov.

7 des

Internasjonal dag for sivil luftfart

Internasjonal luftfart organiseres gjennom FN.

9 des

Internasjonal dag til minne om ofrene for folkemord, og til forhindring av folkemord

Dagen skal minnes ofrene for folkemord, og forhindre at denne forbrytelsen skjer igjen.

9 des

Internasjonal dag mot korrupsjon

Målet med dagen er å bevisstgjøre folk om de negative konsekvensene av korrupsjon.

10 des

Menneskerettighetsdagen

Menneskerettighetsdagen markerer dagen da FNs verdenserklæring om menneskerettigheter ble vedtatt, 10. desember 1948.

11 des

Internasjonal fjelldag

FNs internasjonale fjelldag skal øke oppmerksomheten rundt fjell og bærekraftig utvikling i disse områdene.

12 des

Internasjonal dag for nøytralitet

FNs generalforsamling ønsker å rette oppmerksomhet mot diplomati, fred og medlemslandenes forpliktelser gjennom en internasjonal dag for nøytralitet.

12 des

Internasjonal dag for universelle helsetjenester

For å nå bærekraftsmål nummer tre om god helse og livskvalitet, og mål nummer ti om mindre ulikhet, er det viktig at alle mennesker i verden har lik tilgang på et godt og billig helsetilbud.

18 des

Den internasjonale migrasjonsdagen

3,6 prosent av verdens befolkning er migranter. Den internasjonale migrasjonsdagen markeres for å feire migrasjon som et gode for samfunnet og rette søkelyset mot migranters rettigheter.

18 des

Arabisk språkdag

Språkdagene i FN ble introdusert i 2010 for å feire flerspråklighet og kulturelt mangfold. Arabisk er blant de mest brukte språkene i verden, og er ett av de seks offisielle språkene i FN.

20 des

Internasjonal solidaritetsdag

Verden må stå sammen for å løse utfordringene vi står overfor og de som har minst må få hjelp fra de som har mest. Solidaritet er grunnlaget for å oppnå internasjonale avtaler for sosial utvikling og fattigdomsbekjempelse.

21 des

Verdens basketballdag

Idrett bidrar til å fremme fred, og spiller en sentral rolle i nå bærekraftsmålene. Det gjelder særlig basketball, som i dag er en av verdens aller mest populære idretter.

27 des

Internasjonal dag for epidemiberedskap

Som sett av koronapandemien kan store infeksjonssykdommer og epidemier sette hele samfunn ut av spill. I påvente av nye, potensielle epidemier er det viktig å sikre at vi er godt beredt.