FN er viktig for Norge

Opp gjennom historien har det vært vanskelig for små land å hevde sin rett i internasjonal politikk. Mektige land med stor økonomi og militære ressurser har hatt større muligheter til å få viljen sin ved bruk av makt. En verden med internasjonale lover og regler (folkerett) er derfor spesielt viktig for små land.

Et relativt lite land som Norge har derfor vært opptatt av å støtte FN og folkeretten i sin utenrikspolitikk. Havretten er et eksempel på regler som har gjort og gjør FN viktig for Norge. Havretten gir Norge rett på havområder som ellers hadde vært vanskelig for Norge å sikre råderett over.

Norge har helt siden FNs opprettelse i 1945 vært en stor bidragsyter til FN. Det har vært et viktig bidrag til en verdensorden basert på folkerett, fredelig konfliktløsning og internasjonalt samarbeid. Samtidig har den norske FN-politikken også handlet om å bygge et positivt bilde av Norge som en fredsnasjon.

Norges bidrag til FN

Norge er en stor finansiell bidragsyter til FN. Norge bistår samtidig med soldater til FN-operasjoner. Det er også en rekke nordmenn som har eller har hatt jobb i FN.

Norges økonomiske bidrag til FN

Norge har i mange år vært den største bidragsyteren til FN per innbygger. I tillegg er Norge en av de bidragsyterne som frivillig gir mest til FNs organisasjoner, fond og programmer.

Norge gir økonomisk støtte på flere felt. For eksempel var Norge i 2017 den sjette største bidragsyteren i verden til FNs operasjonelle aktiviteter for utvikling. Og i perioden 2015-2018 bidro Norge med 1,6 milliarder kroner til FNs grønne klimafond, som gjorde Norge til klimafondets tredje største bidragsyter.

Det kan være vanskelig å få et godt bilde av Norges bidrag til FN fordi noe gis fast som såkalte kjernebidrag (som ikke er øremerkede) mens andre bidrag er frivillige og varierer i størrelse og formål. I tillegg er ikke FN kun én organisasjon med ett budsjett. FN har mange forskjellige organisasjoner som Norge gir penger til, slik som FNs barnefond (UNICEF) og FNs utviklingsfond (UNDP).

Norges militære bidrag til FN

Fredsbevarende soldater med lyseblå hjelmer er ett av virkemidlene FN bruker for å skape eller bevare fred. FN er avhengig av at medlemslandene frivillig stiller opp med soldater til FN-styrkene.

I 1949 ble fem norske militæroffiserer sendt til Kashmir for å overvåke opprettholdelsen av våpenhvilen mellom India og Pakistan. Dette var Norges første fredsbevarende innsats på vegne av FN.

Siden den gang har over 40 000 nordmenn deltatt i 25 fredsoperasjoner i FN-regi. Det største norske innsatsområdet har uten tvil vært i Midtøsten, særlig i FN-styrken UNIFIL i Libanon.

Det er en politisk diskusjon i Norge om hvor mye Norge skal bidra med i FN-operasjoner. Da blir Norges militære FN-bidrag ofte satt opp mot andre internasjonale militære oppdrag Norge deltar i. I mars 2018 hadde Norge rundt 270 personer i 13 ulike internasjonale operasjoner, ifølge Forsvaret. Disse fordeler seg på omkring 40 personer i FN-tjeneste, oppunder 100 i tjeneste for NATO, og ca. 130 i koalisjonen som er i Irak i krigen mot Den islamske staten (IS).

Nordmenn i FN
Bildet viser tre nordmenn som har hatt toppjobber i FN: Trygve Lie (til venstre), Gro Harlem Brundtland og Erik Solheim. Foto: UN Photo.

Nordmenn i FN-systemet

Mange nordmenn har hatt viktige jobber i FN siden organisasjonen ble til. Den første var Trygve Lie som var FNs aller første generalsekretær, fra 1946 til 1952.

Her er en oversikt over noen av nordmennene som har hatt viktige posisjoner i FN:

 • Gro Harlem Brundtland har vært generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO), leder for FNs spesialkommisjon for miljø- og utviklingsspørsmål, og FNs spesialutsending for klimaspørsmål.
 • Thorvald Stoltenberg har vært FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), og FNs fredsmegler på Balkan.
 • Hilde Frafjord Johnson har vært visedirektør i FNs barnefond (UNICEF), og FNs spesialutsending i Sør-Sudan.
 • Jan Egeland har vært FNs visegeneralsekretær, og leder av FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA).
 • Kai Eide har vært FNs spesialutsending til både Afghanistan og Kosovo.
 • Terje Rød-Larsen har vært FNs visegeneralsekretær, og spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten.
 • Robert Mood har ledet både FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO) og FNs observatørstyrke i Syria (UMSMIS).
 • Espen Barth Eide har vært FNs spesialutsending til Kypros.
 • Kjell Mange Bondevik har vært FNs spesialutsending for humanitære saker for Afrikas Horn.
 • Tom Vraalsen har vært FNs spesialutsending til både Sør-Afrika og Sudan.
 • Christian Thommessen har vært direktør i FNs utviklingsprogram (UNDP).
 • Erik Solheim har vært assisterende generalsekretær i FN, og sjef for FNs miljøprogram (UNEP).
 • Kristin Hetle har vært direktør i FN Women, og kommunikasjonsjef i FNs befolkningsfond (UNFPA).
 • Knut Østby ar 27 års erfaring fra FNs utviklingsprogram (UNDP), og har vært FNs utsending til Myanmar.
 • Kristin Lund var FNs første kvinnelige styrkesjef da hun ledet FN-operasjonen på Kypros (UNFICYP), og var deretter styrkesjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO).
 • Olav Kjørven har vært assisterende generalsekretær i FNs utviklingsprogram (UNDP), og senere vært direktør i divisjonen for offentlig-privat partnerskap i FNs barnefond (UNICEF).
 • Grete Faremo har vært undergeneralsekretær i FN og direktør i FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS).

Her er noen nordmenn som fortsatt har viktige posisjoner i FN:

 • Geir O. Pedersen har vært FNs spesialutsending i det sørlige Libanon, ambassadør til FN i New York, og er i dag FNs spesialutsending til Syria.
 • Elisabeth Rasmusson er visedirektør i Verdens matvareprogram (WFP).
 • Dag Nylander er FNs spesialutsending for grensekonflikten mellom Venezuela og Guyana.
 • Bernt Ottar Aasen, direktør for Latin-Amerika og Karibien i FNs barnefond (UNICEF).
 • Mona Juul, Norges ambassadør til FN og Sikkerhetsrådet. Tidligere president i FNs økonomiske- og sosiale råd (ECOSOC).
 • Tor Wennesland, FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten.
 • Leni Stenseth, visegeneralkommissær for FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Norges politikk i FN

Norge er engasjert i mange temaer og saker gjennom FN – alt fra humanitær bistand, menneskerettigheter og fredsarbeid, til global helse og bærekraftig utvikling.

Kvinners rettigheter er et eksempel på et spesifikt tema som Norge jobber mye med. Det dreier seg om å øke kvinneandelen i internasjonale operasjoner, styrke kvinners deltagelse i beslutningsprosesser, og å sette en stopper for seksualisert vold i konflikter. Norge har fått ros av FN for å ha en mye høyere kvinneandel blant norsk politipersonell i FN-operasjoner enn andre land.

Mye av Norges klimapolitikk har foregått gjennom FN. Ett av Norges store klimatiltak har vært å gi flere milliarder kroner for å forhindre avskoging i utviklingsland. Denne regnskogsatsingen har foregått gjennom FNs REDD+-program, som er en oppfølging av FNs klimakonvensjon. Norge har også vært en aktiv pådriver for Paris-avtalen, som er en internasjonal avtale for å begrense global oppvarming, og mener at FN spiller en sentral rolle i oppfølgingen av avtalen. Norge er samtidig er stor bidragsyter til FNs klimapanel (IPCC), som legger det vitenskapelige grunnlaget for å forstå klimaendringene og dens konsekvenser.

Norge har jobbet med å få FNs bærekraftsmål vedtatt i FN, og FNs generalsekretær ga daværende statsminister Erna Solberg en pådriverrolle i dette arbeidet. Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene er hovedsporet Norge og verden bør følge i møte med de store globale utfordringene vi står overfor.

Norges FN-delegasjoner

Hva Norge skal mene i FN utformes av Det norske utenriksdepartementet, på instruksjon fra Regjeringen og Stortinget. Utenriksdepartementet (UD) har en egen FN-seksjon som arbeider med FN-spørsmålene og Norges rolle i FN. Det arbeidet skjer både i Norge og gjennom UDs representanter i utlandet.

Spesielt viktig er Norges FN-delegasjoner i New York og Genève, der de fleste og viktigste FN-organene og FNs underorganisasjoner holder til. Norges FN-ambassadør til New York heter Merete Brattested, og Norges FN-ambassadør til Genève heter Tormod Cappelen Endresen.

FN-organisasjoner i Norge

Det finnes ikke noe samlet FN-kontor i Norge, men noen av de mange FN-organisasjonene har kontor her. De fleste jobber med å informere om arbeidet sitt, og for å få norsk støtte til FN. I tillegg er København et møtepunkt gjennom et konsept som kalles UN-City, der flere nordiske FN-kontor holder til.

Den norske UNESCO-kommisjonen

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon har en egen norsk UNESCO-kommisjon som skal fremme UNESCOs ideer i Norge og være rådgiver for regjeringen i UNESCO-relaterte saker.

FNs miljøprogram GRID Arendal

FNs miljøprogram UN Environment har et kontor i Arendal. De produserer og tilbyr miljøinformasjon og er verdensledende i produksjonen av miljøkartografiske produkter.

FNs utviklingsprogram (UNDP)

FNs utviklingsprogram UNDP har et underkontor i Oslo, for å spre informasjon til media, publikum og styresmakter.

UNDP – Oslo Governance Centre

FNs utviklingsprogram har opprettet et senter for godt styresett i Oslo. De jobber med demokrati og godt styresett internasjonalt.

UNICEF Norge

UNICEF Norge er en av 37 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. De informerer om UNICEFs arbeid og får inn penger til UNICEFs arbeid for barn i verden.

IOM Norge

FNs migrantbyrå, Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM), har hatt et underkontor i Norge siden 2002. IOM Norge hjelper asylsøkere og andre migranter som ikke har lovlig opphold i Norge med å returnere til sine hjemland. 

UN Global Compact Norge

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. de åpnet sitt Norgeskontor i 2019.

Kilder

Aftenposten, NRK, Regjeringen.no, Bistandsaktuelt, VG, Siste.no.

Bøker: Hallvard Kvale Svenbalrud (2012), Foundation and Ornament: The United Nations as «Cornerstone of Norwegian Foreign Policy,» 1970-2005.

Ressurser