Forklaring

Indeksen er basert på spørreundersøkelse med en vurdering av 60 ulike utsagn:

  • valgprosesser og mangfold
  • hvor godt regjeringen fungerer 
  • sivile rettigheter 
  • politisk deltakelse
  • politisk kultur. Politisk kultur i et demokrati handler blant annet om demokrati som et felles verdigrunnlag. 

De ulike vurderingene er for meste gjort av eksperter, men også meningsmålinger av innbyggerne i landet ligger til grunn. 

Det er det engelske tidsskriftet The Economist som står bak målingen.