Forklaring

Indikatoren er satt sammen av lederstillinger både i høyere og lavere grad, og i ulike sektorer. Det er store forskjeller på andel kvinner i ledende stillinger for eksempel i offentlig og privat sektor, noe som indikatoren ikke klarer å fange opp. Derfor kan det være vanskelig å måle reell posisjoner og makt ut fra disse tallene. Tallene blir samlet inn av FNs arbeidslivsorganisasjon ILO.

Indikatoren 5.5.2 måler FNs bærekraftsmål 5 som blant annet handler om å sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.