Forklaring

Indikatoren måles i hvor mange kvinner som dør per 100.000 levendefødte barn. Med begrepet levendefødte mener man barn som viser livstegn ved fødsel.

Indikatoren 3.1.1 er del av FNs bærekraftsmål om helse der målet er å redusere svangerskapsrelatert dødelighet til under 70 per 100.000 fødsler.