Forklaring

Nasjonale fattigdomsgrenser er tilpasset de sosiale og økonomiske omstendighetene i hvert enkelt land. Disse grensene spiller en avgjørende rolle i Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse verden over. Grensene er tilpasset levekostnadene i hvert enkelt land, og i enkelte tilfeller også innad i regioner og provinser som skiller seg ut fra landsgjennomsnittet.

Ettersom grensene er satt etter forhold som er unike i hvert land, lar det seg ikke gjøre å sammenligne direkte mellom forskjellige land. Hva det vil si å være fattig varierer til dels ekstremt mellom rikere og fattigere land verden over.

Indiktor 1.2.1  er del av FNs bærekraftsmål nummer 1 med delmål å minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever under den nasjonale fattigdomsgrensen i landet der de bor.