Forklaring

Forbruket/fotavtrykket måles i arealenheter, dvs. det areal som er nødvendig for at naturen skal kunne fornye de ressursene som brukes. Indikatoren har nær sammenheng med begrepet «bærekraftig utvikling», og er utviklet for å kunne måle flere av aspektene ved dette begrepet.

Indikatoren tar utgangspunkt i at alle mennesker på jorda har en tilmålt mengde «plass» eller ressurser til rådighet, noe som er beregnet til å være 1,6 hektar per person. Hvis et lands økologiske fotavtrykk er 6,4 hektar per person, krever innbyggerne altså fire ganger mer ressurser og avfall enn det planeten vår kan regenerere og absorbere i atmosfæren.

For å beregne kvoten hver enkelt har, legger man sammen alt produktivt areal over hele verden og deler på antall innbyggere. Her er all dyrkbar jord, beitemark, bebygde områder og sjøområder tatt med. I tillegg har alle 30 millioner arter som menneskene deler planeten med sin kvote av areal, og det er «satt av» 12 prosent av den økologiske kapasiteten (med alle økosystemtyper representert) for å beskytte mangfoldet.

Tallene ble sist revidert i 2022 av Global Footprint Network, med data fra 2018.