Forklaring

Avskoging er et enormt problem over store deler av verden. Skogen forsvinner av flere årsaker, blant annet på grunn av utvidelse av byområder, industri, veier og annen infrastruktur, landbruk og for å bruke ved som brensel. 

Avskoging skaper flere problemer, blant annet tap av dyrearter og biologisk mangfold. Skog er også viktig i kampen mot global oppvarming og klimaendringer, fordi planter absorberer CO2 og omdanner dette til oksygen.

Indikatoren er en del av FNs bærekraftsmål nr 15.1 som vil sikre bevaring, gjenoppbygging og bærekraftig bruk av jorden innen 2020,  i samsvar med internasjonale avtaler

>
Intakte skogsområder er store områder av skog hvor menneskelige inngrep er begrenset.