Vedtatt:09.12.1948
Trådt i kraft:12.01.1951
Ratifisert av Norge:22.07.1949
Last ned fulltekst:
Les mer på engelsk: Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

Beskrivelse

Konvensjon om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord (folkemordkonvensjonen) er den delen av folkeretten som først definerte folkemord som en internasjonal forbrytelse.

Folkemordkonvensjonen hadde til hensikt å forby handlinger som Nazi-Tyskland utførte mot jødene og andre grupper under andre verdenskrig.

Den ble vedtatt av FNs generalforsamling 9. desember 1948, og anses for å være den første blant FNs menneskerettighetskonvensjoner.

Konvensjonen markerte et viktig steg i utviklingen av internasjonale menneskerettigheter og internasjonal strafferett, slik vi kjenner dem i dag.

Ifølge folkemordkonvensjonen er folkemord en forbrytelse som kan finne sted både i krig- og i fredstid. Konvensjonen forbyr ikke bare folkemord, men krever at medlemsstatene iverksetter tiltak for å forhindre folkemord, i tillegg til å straffeforfølge dem som begår forbrytelsen. Dette gjelder enten det er maktpersoner i myndighetene, offentlige tjenestepersonell eller private individer.

Både kravet om å forhindre og kravet å straffeforfølge folkemord anses i dag som sedvanerett. Sedvanerett betyr at kravet gjelder for alle stater uansett om de har forpliktet seg til konvensjonen eller ikke.

Konvensjonens definisjon på folkemord

Konvensjonens artikkel II definerer folkemord som en hvilken som helst av følgende handlinger som er begått i den hensikt å ødelegge helt, eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan:

  • å drepe medlemmer av gruppen
  • å forårsake alvorlig legemlig eller sjelelig skade på medlemmer av gruppen
  • bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis
  • å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen
  • med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe

Artikkel III definerer at følgende handlinger skal være straffbare med grunnlag i konvensjonen:

  • folkemord
  • sammensvergelse om å begå folkemord
  • direkte og offentlig oppfordring til å begå folkemord
  • forsøk på å begå folkemord
  • medvirkning til folkemord.

Gjennomføring

FN har opprettet en egen avdeling med to spesialrapportører som følger opp konvensjonen og medlemslandenes forpliktelser.

Den ene spesialrapportøren følger opp medlemsstatenes ansvar for å forebygge folkemord. Den andre spesialrapportøren jobber med medlemsstatenes ansvar for å gripe inn med makt for å stoppe eller forhindre et folkemord.

Lær mer