Vedtatt:18.12.1979
Trådt i kraft:03.09.1981
Ratifisert av Norge:21.05.1981
Last ned fulltekst: Kvinners rettigheter
Les mer på engelsk: Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

Per 5. juni 2024 er 189 land fullverdige medlemmer.

Iran, Somalia, Sudan og USA er blant de få landene som ikke har forpliktet seg til konvensjonen.

Dette er FNs kvinnekonvensjon

I 1979 vant kvinnebevegelsen fram, og FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling. Alle medlemslandene som har ratifisert konvensjonen har forpliktet seg til å beskytte kvinner mot diskriminering, og sikre sivile, sosiale, økonomiske og politiske rettigheter.

Kvinnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967. Erklæringen var et resultat av iherdig jobbing fra FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW).

FNs kvinnekomité (CEDAW) følger med på om landene som har sluttet seg til avtalen faktisk lever opp til det som står i den.

I 1995 ble FNs verdenskonferanse om kvinner holdt i Beijing. Der ble det vedtatt en handlingsplan som skal sikre at kvinners rettigheter blir fulgt.

Kvinner og likestilling

  • Kvinner er fattigere enn menn.
  • 2/3 av verdens analfabeter er kvinner.
  • Kvinners deltakelse i politikken er lavere enn menns.
  • Kvinner mangler eiendomsrett mange steder.
  • Kvinners rett til å bestemme hvor mange barn hun vil ha er ingen selvfølge.
  • Jenter og kvinner er spesielt sårbare for vold og overgrep.

Kilde: UN Women/UNICEF/The Worlds Women Report 2015

Det er stor uenighet om hva som er likestilling

Kvinnekonvensjonen anses som en av de mest problematiske av FNs menneskerettighetskonvensjoner, ettersom likestilling oppfattes svært forskjellig i ulike deler av verden.

Uenigheten har ført til at mange land har sluttet seg til kvinnekonvensjonen, men reservert seg mot å følge deler av den. Monaco mener for eksempel at artikkel 16(e), som handler om retten til å bestemme hvor mange barn en vil ha, innebærer at alle kvinner skal kunne ta abort. Det er landet imot, og derfor har de reservert seg mot den artikkelen og er dermed ikke forpliktet til å følge den.

Ressurser