Vedtatt:05.06.1992
Trådt i kraft:29.12.1993
Ratifisert av Norge:09.07.1993
Last ned fulltekst:
Les mer på engelsk: Convention on Biological Diversity

Per 7. juli 2023 har 195 land sluttet seg til konvensjonen. Det samme har EU gjort. Det eneste medlemslandet i FN som ikke har ratifisert konvensjonen er USA.

Konvensjonen har tre hovedmål:

  1. Å bevare klodens biologiske mangfold
  2. Å fremme bærekraftig bruk av ressursene
  3. Å dele godene av genetiske ressurser rettferdig.

Konvensjonen ble vedtatt på Rio-konferansen

Konvensjonen om biologisk mangfold var en av tre viktige konvensjoner som ble vedtatt under miljø- og utviklingskonferansen i Rio de Janeiro i 1992. De to andre var klimakonvensjonen og FNs konvensjon FNs mot ørkenspredning.

Under Rio-konferansen ble landene også enige om:

  • Agenda 21, en omfattende handlingsplan for å oppnå bærekraftig utvikling verden over
  • Rio-erklæringen om miljø og utvikling
  • Skogprinsippene, en erklæring om prinsipper for bærekraftig forvaltning av skog

Konvensjonene skal bidra til videre arbeid med bærekraftig utnyttelse av verdens ressurser. Dette innebærer mer enn bare å slutte å forurense – landene må også tenke langsiktig og bruke ressursene på en slik måte at de ikke ødelegges for fremtidige generasjoner.

I likhet med de andre dokumentene fra Rio-konferansen er konvensjonen om biologisk mangfold svært generell. Den stiller få detaljerte krav til medlemslandene. Årsaken til dette er at hovedformålet med konvensjonen er å danne et felles utgangspunkt for senere å vedta mer forpliktende avtaler.

Hvem har ansvar for at reglene i konvensjonen blir fulgt?

Nesten alle land i verden har sluttet seg til å følge konvensjonen om biologisk mangfold. De landene har forpliktet seg til å innføre målene i egne lover og regler.

Det er opprettet en komité som skal gi vitenskapelig og teknologisk rådgivning til medlemslandene. Et eget sekretariat i Canada overvåker gjennomføringen av avtalen og legger til rette for møter mellom partene, som avholdes omtrent annethvert år. Sekretariatet drives av FNs miljøprogram (UN Environment).

Ressurser