Vedtatt:13.09.2007
Trådt i kraft:13.09.2007
Ratifisert av Norge:13.09.2007
Last ned fulltekst: Erklæring om urfolks rettigheter
Les mer på engelsk: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

FNs erklæring for rettighetene til urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. september 2007, etter mer en 20 års forhandlinger mellom stater og urfolksrepresentanter.

143 land stemte for urfolkserklæringen i 2007. Følgende fire land stemte mot: Australia, Canada, New Zealand og USA. Disse fire har en betydelig urbefolkning i sitt eget land, og en brutal historie knyttet til urfolk. Alle fire landene har i ettertid endret sin stemme og støtter i dag FNs erklæring om urfolks rettigheter.

Følgende elleve land stemte avholdende i 2007: Aserbajdsjan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Russland, Samoa og Ukraina. I tillegg var det 34 medlemsland som ikke stemte, fordi de ikke var til stede under avstemningen. Alle disse har senere sluttet seg til erklæringen. Det gjør at samtlige av FNs 193 medlemsland støtter i dag urfolkserklæringen. Det samme gjør Palestina, som har status som observatørstat i FN.  

Beskrivelse

FNs erklæring for urfolks rettigheter fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, inkludert rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse og utdanning.

Erklæringen legger vekt på at urfolk har rett til å bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg slik de selv ønsker og synes er nødvendig.

Erklæringen forbyr også diskriminering mot urfolk, og framhever at urfolk må kunne delta i alle saker som angår dem. Urfolk har rett til å følge sine egne mål for å nå økonomisk og sosial utvikling.

Gjennomføring

For urfolk er erklæringen viktig fordi det styrker deres muligheter til å bestemme over egne landområder og ressurser, selv om de ligger innenfor en stats grenser. Det gir også en økt beskyttelse av urfolks særegne kulturer, som ofte er under hardt press fra storsamfunnene urfolk som regel er omringet av.

I tillegg til urfolkserklæringen er urfolks rettigheter beskyttet gjennom ILO-konvensjon nr. 169 (1989).

FN har også opprettet et permanent forum for urfolk, som skal gi råd og koordinere organisasjonens arbeid med urfolks rettigheter, i tillegg til en spesialrapportør for urfolkssaker.

Lær mer