Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva kritiseres Norge for av FN?

Norge returnerer asylsøkere til Russland uten at asylsøknaden deres har blitt behandlet skikkelig. (De blir ikke realitetsbehandlet).

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) mener det er galt å returnere asylsøkere som ikke har varig oppholdstillatelse i Russland. Det er fordi det russiske asylsystemet er så dårlig. UNHCR frykter derfor at asylsøkere ikke vil få behandlet søknadene sine i Russland heller, men i stedet returneres til landet de kom fra.

Har Norge alltid gjort dette?

Nei. I november 2015 foreslo regjeringen å endre utlendingsloven. Et flertall på Stortinget, med alle partier unntatt SV og MDG, vedtok forslaget. Endringene i utlendingsloven førte til at regjeringen instruerte Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) til ikke å realitetsbehandle søknadene til asylsøkere som "har hatt opphold" i Russland.

Hvorfor mener norske myndigheter det er greit å returnere asylsøkere til Russland?

Asylsøkere som enten har

  • oppholdstillatelse
  • visum «med lengre varighet», eller
  • visum der de kan reise flere ganger inn til Russland (også kalt multivisum)

vil i følge norske myndigheter kunne oppholde seg trygt i Russland. Norge mener de ikke vil bli utsatt for tortur og forfølgelse der. Derfor mener Norge det ikke bryter med internasjonale avtaler å returnere dem dit.

Hva er FN og norske myndigheter uenige om?

UNHCR er enig med norske myndigheter i at asylsøkere som har varig oppholdstillatelse i Russland trygt kan returneres dit.

Uenigheten mellom Norge og FN ligger i asylsøkerne som ikke har varig oppholdstillatelse, men som har ulike former for visum til Russland. UNHCR frykter for hva som vil skje med dem når visumet deres en gang går ut. Asylsøkerne vil være avhengig av det russiske asylapparatet for ikke å bli returnert til landet de kommer fra. UNHCR mener dette asylapparatet er så mangelfullt at dette ikke er forsvarlig.

Hva vil FN at Norge skal gjøre?

UNHCR ber Norge om å slutte å sende alle asylsøkere med ulike visum tilbake til Russland. De mener at alle asylsøkerne må behandles individuelt. Kun søkere med permanent, lovlig opphold i Russland, eller søkere som allerede er registrert som asylsøkere i Russland, bør ifølge UNHCR sendes tilbake til Russland uten å få søknaden sin behandlet i Norge.

Kan FN tvinge Norge til å endre praksis?

Nei. Norge har riktignok sluttet seg til internasjonale avtaler om behandling av flyktninger og asylsøkere. Ved å gjøre det har vi forpliktet oss til å følge reglene som står i disse avtalene. Likevel fins det ikke noe «verdenspoliti» som kan tvinge Norge til å gjøre som FN sier. Det er opp til hvert enkelt land å leve opp til de folkerettslige forpliktelsene de har påtatt seg.

Fins det noen internasjonal domstol som kan dømme Norge for brudd på folkeretten?

Norge har sluttet seg til Det er den eneste internasjonale domstolen der individer som bor i et land kan klage inn staten for brudd på menneskerettighetene. I teorien er det derfor mulig at en asylsøker kan klage inn Norge for brudd på menneskerettighetene. Skulle Norge bli dømt ville vi være forpliktet til å gjøre som dommen sier. For at en sak skal tas til betraktning i EMD, må den imidlertid ha gått gjennom det norske rettssystemet først.

Hvilke regler i folkeretten gjelder i denne saken?

Artikler i internasjonale avtaler

Noen av artiklene som er relevante i denne sammenhengen:

  • artikkel 14 gir alle mennesker rett til å søke beskyttelse i et annet land.
  • artikkel 33 sier at det ikke er lov til å utvise en flyktning til et land der livet deres er truet, eller de vil utsettes for forfølgelse.
  • Artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen sier at «ingen skal bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedgraderende behandling eller straff.

Faren for at for eksempel syriske asylsøkere som returneres til Russland blir sendt hjem til Syria igjen er grunnen til at de to siste artiklene er relevante.

Dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen

I tillegg til internasjonale avtaler er dommer fra internasjonale domstoler viktige rettskilder i folkeretten.

I følge en dom fra er statene forpliktet til å undersøke om det i virkeligheten er mulig for returnerte asylsøkere å søke om opphold eller asyl i landet de returneres til. Disse undersøkelsene må ifølge dommen gjøres før asylsøkeren returneres. Du kan lese dommen her.

UNHCR frykter at det ikke vil være mulig for mange av asylsøkerne å søke om asyl i Russland.