ILO: Sysselsettingseffekten av pandemien verre enn forventet

Den siste ILO Monitor-rapporten om hvordan covid-19 har påvirket verdens arbeidsmarkeder viser at bedringen i markedene har stoppet opp. Forskjellene mellom avanserte og utviklingsøkonomier er betydelig og økende, ifølge ILO News. ILO anslår nå at antall globale arbeidstimer i 2021 vil være 4,3 prosent under pre-pandeminivåene (fjerde kvartal 2019), tilsvarende 125 millioner heltidsjobber. Dette er en dramatisk revisjon av ILOs anslag fra juni på 3,5 prosent eller 100 millioner heltidsjobber.

Les mer på ILOs sider

FNs generalsekretær med nye tiltak for å redusere global ulikhet

FNs generalsekretær skisserer nye tiltak for anstendig arbeid og fattigdomsbekjempelse i møte med den økende ulikheten. Planen involverer blant annet å investere i jobbskaping, sosial beskyttelse og en rettferdig overgang til et fremtidig null-utslippssamfunn.

Les mer på fn.no

En av disse blir ny ILO-sjef

Fem kandidater står igjen når prosessen med å velge en ny generaldirektør til FNs arbeidslivsorganisasjon nå er i gang. Fristen for å melde inn nye kandidater til stillingen har utløpt. To kvinner og tre menn har meldt sin interesse for toppjobben.

Les mer på fn.no

ILO: - Vi må handle nå for å redusere risikoen for naturkatastrofer

Naturkatastrofer truer med å utslette år med fremgang på utviklingsfronten i noen områder av verden. I forkant av FNs klimatoppmøte COP26, oppfordrer ILO til et bredere globalt samarbeid for å redusere risikoen for naturkatastrofer og støtte landene som er påvirket av klimaendringer og naturkatastrofer.

Les mer på ILO news

Ønsker fokus på internasjonalt arbeidsliv og ILOs arbeid

Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel, er valgt til ny styreleder i FN-sambandet. Hun tar over vervet etter Trine Lise Sundnes.

Les mer på fn.no

ILO-komiteen i Norge - litt om medlemmene

Den norske ILO-komiteen møtes jevnlig og har mange relevante temaer innenfor norsk og internasjonalt arbeidsliv på agendaen. Men hvem sitter egentlig i komiteen og hvilke saker er de opptatt av?

FN-sambandet har observatørstatus i komiteen og har ansvar for informasjonsarbeidet om ILO. I disse nyhetsbrevene presenterer vi nå medlemmene i komiteen. Slik oppsummerer KS - kommunenes interesseorganisasjon og Spekter sine organisasjoner og interesser innenfor internasjonalt arbeidsliv.

KS – kommunesektorens interesseorganisasjon

KS – Kommunesektorens organisasjon – er interesseorganisasjonen for landets 356 kommuner og 11 fylkeskommuner og er landets største arbeidsgiverorganisasjon i offentlig sektor. Det jobber i overkant av 485 000 personer i kommunal sektor. KS forhandler Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen på vegne av kommunene og fylkeskommunene, med unntak av Oslo kommune. KS har en aktiv rolle i det nasjonale trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv.

KS internasjonale engasjement går langs flere spor.

EU/EØS

EU påvirker gjennom EØS-samarbeidet kommunesektorens arbeid og handlingsrom i stor grad. Om lag halvparten av sakene på dagsorden i kommunestyrer og fylkesting er berørt av EU eller EØS. Derfor er det viktig at kommunesektoren benytter de kanaler og arenaer som finnes for å påvirke utviklingen i EU. Et eksempel på pågående EU-politikk er EUs grønne giv, som vil berøre kommunesektoren på mange områder.

KS’ Brusselkontor er KS sin lyttepost og kunnskapssenter om EU/EØS.

KS er medlem i disse organisasjonene:

* Rådet for kommuner og regioner i Europa (CEMR)

* Europarådets kommunalkongress (CLRAE)

* European Federation of Education Employers (EFEE)

* SGI - Services of General Interest – Europe

Internasjonale prosjekter

KS har i mange år vært samarbeidspartner i prosjekter for å styrke lokaldemokratiet og sikre lokal utvikling i en rekke land. Norske kommuner og fylkeskommuner har i disse prosjektene kunnet dele erfaring og ekspertise med partnere verden rundt, og samtidig fått tilgang til nye perspektiver og løsninger fra andre land til egne strategier og planer. Til grunn for alle prosjekter KS deltar i ligger Europarådets forpliktende verdier om et velfungerende demokrati med flere forvaltningsnivå, der kommuner og regioner har en selvstendig rolle. Pt er KS involvert i prosjekter i Georgia, Russland, Bulgaria, Moldova, Malta, Polen og Romania.

KS har over mange år hatt en rolle som programpartner i gjennomføring av programmer og prosjekter finansiert av EØS-midler. Hovedtema for programmene er lokal og regional utvikling, og skal bidra til økonomisk og sosial utjevning i Europa. KS oppmuntrer og støtter norske kommuner og fylkeskommuners deltakelse i internasjonale samarbeidsprosjekter finansiert av EØS-midlene.

ILO

ILOs arbeid gir innsikt i arbeidsforhold verden over som er veldig langt fra den norske arbeidshverdagen. I Norge rapporterer 90 % av alle ansatte at de har det bra på jobb, og partssamarbeidet er en bærebjelke i det norske arbeidslivet. Slik er det ikke i store deler av resten av verden, og derfor har ILO en svært viktig funksjon. ILOs konvensjoner bidrar til bedre arbeidsforhold og sosial sikkerhet for millioner av arbeidsfolk, bedre muligheter for myndighetene til å følge opp, balansert mot virksomhetenes og arbeidsgivernes behov. I Norge er vi vant til å samarbeide om å finne denne balansen. For ILO er dette naturlig nok mer krevende, når arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og myndighetene i hele verden skal bli enige. Likevel har ILO gjennom over 100 år klart å enes om konvensjoner som har innvirkning på arbeidslivet verden over, også i Norge. Når Norge ratifiserer en konvensjon, er KS som representant for kommunesektoren opptatt av hvordan disse spiller inn i norsk rett og

virkelighet. Det er viktig at vi i Norge har et regelverk som passer arbeidslivet i Norge. I Norge følger vi i stor grad opp ILOs konvensjoner, men det gjør ikke alle land. Noen land lar være å ratifisere, eller de følges ikke opp i praksis. Å følge opp dette blir en viktig oppgave for ILO i framtiden. Norge kan bidra i dette arbeidet, blant annet ved å være en god ambassadør for det nasjonale trepartssamarbeidet.

Spekter

Arbeidsgiverforeningen Spekter ble etablert i 1993. Vi er i dag en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger for private ideelle og offentlig eide virksomheter, med til sammen over 220 000 medlemmer. Våre medlemmer er virksomheter som bærer et utpreger samfunnsoppdrag, eller som gjennom sin forretningsdriften og sine leveranser bidrar til at andre løser sitt samfunnsoppdrag. Vi er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Bærekraftig utvikling i sentrum

Vårt arbeidslivspolitiske engasjement tar utgangspunkt i en bærekraftig utvikling av velferdsstaten. Verdiskaping og konkurranseevne må sikres gjennom effektiv ressursbruk og kontinuerlig utvikling av arbeidslivets rammebetingelser. Vårt sektorpolitiske engasjement handler om å utvikle den enkelte sektors rammebetingelser, og å sikre et optimalt samspill mellom de ulike aktørene i sektoren. Samtidig bygger vi et av våre viktigste virkemidler, tariffavtalene, opp rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom.

Spekter og ILO

Norge har gode forutsetninger for å møte en utfordrende fremtid, men er avhengige av et konstruktivt og godt samspill mellom offentlige, ideelle og private aktører for å lykkes. Der står også den norske modellen, trepartssamarbeidet mellom arbeidslivets parter sentralt og Spekter deltar på en rekke arenaer for på påvirke utviklingen i en bærekraftig retning. På europeisk nivå er vi blant annet medlem av SGI Europe (Services of general interest), som gjennom den sosiale dialogen bidrar til å utvikle velferd og offentlige tjenester i Europa. Vi engasjerer oss også aktivt i ILOs arbeid, blant annet gjennom deltakelse i de årlige arbeidskonferansene i Genève. Gjennom vårt engasjement i ILO ønsker vi særlig å fremme partssamarbeidet som et helt sentralt virkemiddel for bærekraftig utvikling og vekst, og med sunne og gode betingelser for både virksomheter og arbeidstakere. Etterlevelse av ILOs kjernekonvensjoner står derfor helt sentralt.