Den til nå mest omfattende guiden for rettighetsbaserte klimahandlinger som OHCHR har publisert, tydeliggjør koblingene mellom klimaendringene og menneskerettighetene.

Guiden viser at både stater og næringsliv har et klimaansvar, som følge av deres forpliktelser i internasjonale menneskerettighetslover.

Her finner du hele guiden: "Frequently Asked Questions on Human Rights and Climate Change, no. 38"

Guiden er lagt opp som en "ofte stilte spørsmål"-artikkel. Her er noen av spørsmålene og svarene fra guiden:

Hvilke menneskerettigheter og grupper er mest påvirket av klimaendringene?

De menneskerettighetene som er under størst press som følge av klimaendringer er blant annet retten til liv, god helse, utvikling og selvbestemmelse. Retten til mat og vann er også spesielt utsatt, i tillegg til retten til sanitærforhold og husly.

De gruppene som er mest utsatt for konsekvensene av klimaendringene er: urfolk, kvinner, barn, migranter og internt fordrevne, og personer med nedsatt funksjonsevne.

Hvilket ansvar har stater og bedrifter?

Guiden fra FNs høykommissær for menneskerettigheter peker på en rekke punkter som stater har ansvar for når det kommer til å beskytte menneskerettighetene i møte med klimaendringene. Ett av punktene som er nevnt er at stater må beskytte menneskerettighetene mot skadelig næringsliv.

Bedrifter har også et ansvar for å unngå menneskerettighetsbrudd. Her viser guiden både til tidligere etablerte retningslinjer for næringslivet knyttet til menneskerettigheter (UN Guiding Principles), tillegg til konvensjoner vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Hvilken rolle skal FNs menneskerettighetsråd spille i klimakampen?

FNs menneskerettighetsråd har vedtatt en rekke resolusjoner om klimaendringene siden 2008. Menneskerettighetsrådet har bidratt til å løfte frem studier som ser på forholdet mellom menneskerettigheter og klimaendringene, og vært en pådriver for rettighetsbaserte klimahandlinger.

Den viktigste rollen FNs menneskerettighetsråd har i klimakampen er nettopp å øke bevisstheten om at klimaendringene er en trussel mot menneskerettighetene, og at klimatiltakene som blir vurdert må ta hensyn til folk og deres rettigheter før de blir iverksatt.