Hva betyr LHBT+?

LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Og plusstegnet står for andre seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter som bryter med samfunnets forventninger om at man skal være heterofil og ciskjønnet. Andre varianter er LHBTQ og LHBTI.  

Ordet «skeiv» brukes som en samlebetegnelse.

Skeive utsettes for vold og diskriminering verden over

Skeives rettigheter varierer veldig fra land til land, men det rapporteres om vold mot skeive i alle regioner i verden.

Over 70 land har diskriminerende lover som kriminaliserer det å være skeiv. Det betyr at millioner av mennesker risikerer å bli arrestert, forfulgt og fengslet på grunn av deres identitet som skeiv. I minst fem land er også dødsstraff en del av lovverket som rettes mot skeive, ifølge FN.

LHBT+ og FNs bærekraftsmål

Ifølge en rapport fra FNs utviklingsprogram (UNDP) er det å få slutt på diskriminering mot skeive ett av nøkkelgrepene som må gjøres for å oppnå FNs bærekraftsmål.

Det henger sammen med at de skeive, globalt sett, i større grad blir rammet av de utfordringene som FNs bærekraftsmål forsøker å løse, slik som fattigdom, vold og diskriminering - og at dette skyldes nettopp deres identitet som skeiv.

Å bekjempe diskriminering mot skeive blir derfor en viktig del av det å oppnå en rekke bærekraftsmål, slik som:

  • å utrydde fattigdom (mål 1)
  • sikre god helse og utdanning for alle (mål 3 og 4)
  • skape likestilling og mindre ulikhet (mål 5 og 10)
  • beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere (mål 8)
  • å oppnå et mer fredelig, inkluderende og rettferdig samfunn, med ikke-diskriminerende lover og politikk (mål 16).
FNs bærekraftsmål

Er FNs bærekraftsmål til hjelp for skeives kamp mot diskriminering?

Det er kritikkverdig at LHBT+ ikke er nevnt i bærekraftsmålene. De skeive er bare indirekte inkludert, ved å tolke begreper som «kjønn», «andre grupper» og «de marginaliserte» i retning av at dette også inkluderer de skeive.

Hovedprinsippet i bærekraftsmålene «leave no one behind» tilsier i hvert fall at skeive må inkluderes. Dette gjør at bærekraftsmålene kan brukes i kampen mot diskriminering av skeive – og det er mye som tyder på at det blir gjort.

Organisasjonen Stonewall hevder at selv om FNs bærekraftsmål burde ha nevnt LHBT-personer spesifikt, så har bærekraftsmålene likevel potensialet til å styrke skeives rettigheter. Organisasjonen er oppkalt etter Stonewall-opprøret, som regnes som startskuddet på den moderne homobevegelsen.

Ifølge Brieanne Scolaro, en sosialarbeider for skeive, representerer bærekraftsmålene i seg selv en milepæl for økonomisk inkludering av LHBT+ globalt. Hun hevder at FNs bærekraftsmål har blitt brukt som grunnlag for kollektiv handling og politisk endring verden over.

Viktigheten av politisk aktivisme

Historien har vist at ord, erklæringer og lover spiller en viktig rolle for samfunnsendring. Historien har også vist at ord, erklæringer og lover får større betydning når folk og land organiserer seg for å gjøre ord om til praksis. Det har vært tilfelle for menneskerettighetene, det samme bør gjelde for bærekraftsmålene.

At LHBT+ ikke er nevnt i FNs bærekraftsmål er en svakhet ved målene. Men det bør ikke være noe hinder for alle oss som ønsker å bekjempe diskriminering mot skeive. Vi kan fortsatt velge å bruke FNs bærekraftsmål i kampen for et mer inkluderende samfunn.

Retten til likhet og ikke-diskriminering er dessuten kjerneprinsipper i menneskerettighetene. Prinsippene står skrevet i både FN-pakten og konvensjoner om menneskerettigheter.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter stadfester at «alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og rettigheter».

Hva gjør FN for å beskytte skeives menneskerettigheter?

Les mer

FNs bærekraftsmål

Temaside om menneskerettigheter

Temaside om demokrati og medborgerskap

Internasjonal dag mot homofobi, transfobi og bifobi – ingen utelatt 

UN Free & Equal (Engelsk)