Rapporten til FNs generalsekretær, som ble lansert rett før HLPF – FNs viktigste møteplass for oppfølgning av bærekraftsmålene – som startet denne uken, fastslår nemlig at 575 millioner mennesker vil leve i ekstrem fattigdom, og 84 millioner barn vil mangle skolegang i 2030 om vi fortsetter med dagens globale innsats.

Samlet har verden kun nådd 12 prosent av målene – og det når det bare er sju år igjen til 2030.

Norge kommer også dårligere ut enn tidligere i sitt arbeid med bærekraftsmålene, ifølge en fersk rapport fra FN-initierte «Sustainable Development Solutions Network».

Med andre ord: Nå må sjumilsstøvlene på!

Definisjonen av «galskap»

Det er også beskjeden fra myndigheter, FN-organisasjoner og sivilsamfunn som deltar på høynivåforumet. Der det har vært framgang, går det ikke fort nok. Der det investeres, investeres det ikke nok. Og selv om det finnes kunnskap om hva som må gjøres, er det ofte mangel på handling eller politisk vilje.

I tillegg peker mange av talerne på den dramatiske gjeldskrisen mange utviklingsland står i, som gjør det svært vanskelig for dem å investere i sektorer som skole, helse og bærekraftig infrastruktur.

— Vi kan ikke fortsette med mer av det samme og forvente et annet resultat, fremhevet FN-sjefen i sin statusrapport.

FN-sambandet står opp for bærekraftsmålene

FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu, deltar på høynivåforumet, som en del av den norske delegasjonen. Hun la torsdag fram Norges innlegg på bærekraftsmål 11.

FN-sambandets generalsekretær, Catharina Bu, deltar på høynivåforumet, som en del av den norske delegasjonen, som i år er bredt sammensatt av flere departement, LO, NHO og sivilsamfunn, og ledes av kommunal- og distriktminister Sigbjørn Gjelsvik.

Bu la torsdag fram Norges innlegg på bærekraftsmål 11, og pekte blant annet på at byer kan være i førersetet i å redusere utslipp, men at de også er sårbare for klimaendringer.

— Selv om Norge har høy levestandard er sosioøkonomisk ulikhet i byene, og fraflytting kombinert med aldrende befolkning i distriktene et problem, sa hun.

Hun løftet også fram at arbeidet med klimatilpasning er viktig, og at Norge er forpliktet til å ikke utelate noen mennesker – eller steder – i arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Gjennomgang av livsviktige mål

I tillegg til mål 11 om bærekraftige byer og lokalsamfunn, har mål 6 om rent vann og gode sanitærforhold, mål 7 om ren energi til alle, mål 9 om industri, innovasjon og infrastruktur, og mål 17 om samarbeid for å nå målene, blitt diskutert denne uken.

Under årets HLPF skal også 39 land og, for første gang, EU rapportere inn til forumet hvordan de ligger an i å oppnå bærekraftsmålene, og hva de vektlegger.

Lær mer

Verdens deadline nærmer seg, sier FN-sambandets generalsekretær i et innlegg i Dagens Næringsliv

Hva er FNs høynivåforum for bærekraftig utvikling (HLPF)?

Norge faller på global ranking

FNs bærekraftsmål