Rapporten som er skrevet av 234 forskere fra 66 land understreker at menneskers påvirkning på klimaet har ført til at den globale oppvarmingen går raskere enn før og er uten sidestykke sammenliknet med de siste 2000 årene.

1,1 C varmere klima

Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede steget med 1,1 grad siden førindustriell tid. Klimaendringene fører allerede til mer ekstremt vær over hele kloden og endringer i klimasystemene ifølge rapporten. Kraftigere og hyppigere nedbør, økt tørke og issmelting samt surere hav og havnivåstigning er noen av funnene i rapporten.

«Kode rød» for menneskeheten

FNs generalsekretær António Guterres sier rapporten er "kode rød" for menneskeheten. Selv om vi klarer å begrense utslippene vil temperaturstigningen allikevel få katastrofale konsekvenser for livet på jorda.

– Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige. Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker, sier generalsekretæren ifølge VG.

Målet om å begrense global oppvarming til 1,5 C kan fortsatt nås men forutsetter at verdens ledere handler umiddelbart ifølge generalsekretæren. Men dersom den nåværende utslippstrenden fortsetter vil den globale gjennomsnittstemperaturen være 1,5 C høyere, kanskje mer sammenliknet med førindustriell tid i løpet av de neste 20 årene.

Klimaløsningen

Parisavtalen har som mål å begrense global oppvarming til maksimum 2 C, og helst ikke mer enn 1,5 C. Ifølge FNs klimapanel vil en temperaturøkning på 1,5 C føre til lengre varme årstider og kortere kalde årstider. Med en oppvarming på 2 C vil ekstremvarme oftere kunne få alvorlige konsekvenser for jordbruk og helse. I Norge vil det bety et varmere og våtere klima med mer ekstreme temperaturer, nedbør og flom skriver Miljødirektoratet.

– Rapporten forteller at hvis vi ikke setter i gang umiddelbare, raske og kraftige klimatiltak, vil en begrensning av oppvarmingen til 1,5 eller til og med 2 grader vil være utenfor rekkevidde. Med dagens utslippstakt forventes det at temperaturen i løpet av de neste 20 årene vil passere 1,5 grader oppvarming, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

For å å stabilisere den globale oppvarmingen må mennesker sørge for å fjerne like mye CO2 fra atmosfæren som vi slipper ut. Utslippene må reduseres til netto null og kraftige reduksjoner i andre klimagasser er helt essensielt.

Les mer om klimaendringer

Les klimarapporten på IPCCs nettsider