Dette er høyaktuelle spørsmål som stadig løftes i utdanningspolitiske diskusjoner hjemme i Norge, senest denne uka. Akkurat nå er myndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere fra 187 land* samlet i Genève, for å forsøke å finne gode løsninger på de samme utfordringene, gjennom trepartssamarbeid, diskusjoner og forhandlinger under den internasjonale arbeidskonferansen, ILC (International Labour Conference).

Løsningene ligger i utdanningssystemet

Vi står overfor store og raske endringer i samfunnet og arbeidslivet, som vil kreve omstilling, kompetanseheving og muligheter for omskolering. Vi trenger en storstilt satsing på yrkesfaglig utdanning, i videregående skole og i fagskolene, og vi må sørge for gode omskoleringsmuligheter for voksne.
Dette er utfordringer vi må finne løsninger og svar på forankret i utdanningssystemet, slik at alle - uavhengig av alder - sikres utdanning, opplæring og oppfølging av kvalifiserte lærere og veiledere, med oppdatert faglig kompetanse. Videreutdanningsmuligheter og gode arbeidsvilkår for lærere er derfor essensielt.

Et felles internasjonalt rammeverk

Dette er helt nødvendig om vi skal lykkes med å få med alle og forhindre utenforskap, og for å dekke kompetansebehovet i et arbeidsliv som er i kontinuerlig endring og utvikling.

Dette vil være avgjørende om vi skal lykkes med det grønne skiftet og en rettferdig omstilling i det globale arbeidslivet. Det er ikke nok å finne en løsning for Norge, vi er nødt til å finne internasjonale løsninger som sikrer at INGEN blir stående utenfor.

Nettopp derfor er Apprenticeship – lærlingeordning – satt på agendaen i dette årets internasjonale arbeidskonferanse, og også for neste år. Vi trenger et felles rammeverk - en standard - som motiverer, inspirerer og forplikter partene i arbeidslivet.

I denne sammenhengen er det altså snakk om lærlingeordning i en utvidet betydning (for oss), som omhandler både unge mennesker under utdanning og voksne med utdannings- og/eller omskoleringsbehov. Det vil også være viktig å sikre inkludering for alle, og forhindre alle former for diskriminering.

Flere former for arbeidsplassbasert opplæring

Et av punktene som har vært oppe til diskusjon, og som har fått mye fokus, er hvorvidt traineeship også skal inkluderes i standarden. Vi vet at mange trainees utnyttes og arbeider under svært dårlige vilkår, i flere tilfeller uten lønn, kontrakter og nødvendig beskyttelse. Vi har egne ferske eksempler fra Norge, på at store bedrifter tilbyr traineeship uten lønn, og fremhever at det vil være positivt å kunne føre opp et traineeship hos dem på CV-en.

Vi vet også at flere land, inkludert Norge, har et kjønnsdelt utdanningssystem, hvor hoveddelen av lærlinger er unge menn som tar yrkesfaglig utdanning, mens kvinner er overrepresentert blant dem som gjennomfører høyere utdanning. Inkludering av traineeship i standarden vil kunne gi viktig og likeverdig beskyttelse av unge kvinner og menn – uavhengig av utdanningsløp – i overgangen mellom utdanning og arbeidsliv.

Dessverre fikk ikke punktet om å inkludere traineeship i denne standarden nødvendig støtte, og det vil derfor ikke bli en del av rammeverket som utarbeides i denne omgang. Vi har med andre ord fortsatt en stor jobb å gjøre for å sikre regulering og beskyttelse, og forhindre utnyttelse av alle arbeidstakere. Norge, som en nasjon med lange tradisjoner for trepartssamarbeid og sikring av arbeideres rettigheter, har nå en god anledning til å lede an i utarbeidelse av et rammeverk for traineeship, og sette et godt eksempel til inspirasjon og etterfølgelse for andre.

Felles utfordringer krever felles løsninger

Det som foregår på den internasjonale arbeidskonferansen er viktig, og det angår oss i aller høyeste grad. Vi har felles utfordringer, og derfor er vi helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å lykkes med en rettferdig omstilling og for å sikre grunnleggende rettigheter og beskyttelse for ALLE arbeidstakere, over hele verden.

*Medlemsland i den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), en unik del av FN-systemet med sin trepartsstruktur.

Av: Linn Therese Myhrvold, norsk delegat under ILC og Utdanningsforbundets representant på Genèveskolen 2022