Covid-19-pandemien har hatt en innvirkning aldri før sett på den sivile luftfartssektoren. Dette fremhever behovet for en menneskesentrert tilnærming for å bevare jobber og ferdigheter, og tiltrekke og beholde luftfartspersonell.

I slutten av april, organiserte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) et teknisk møte om en grønn, bærekraftig og inkluderende økonomisk utvinning for luftfartssektoren. På dette møtet ble hvor viktig det er å sikre vekstmiljøer og sektorens forpliktelse til sikkerhet understreket, ifølge ILO News.

Sterkere arbeidsstyring og arbeidstilsyn trengs

Deltakerne var enige om at én av måtene man kan oppnå disse ambisiøse planene er gjennom å styrke arbeidsstyring og arbeidstilsynssystemene, og fremme et trygt og sunt arbeidsmiljø, inkludert en «rettferdig arbeidskultur».

De konkluderte også at det er behov for betydelige investeringer for å legge til rette for rettferdig overgang til miljømessig bærekraft for å nå målene definert av industrien.

Arbeidsrettigheter for alle innen luftfart

Konklusjonene og anbefalingene vedtatt av møtet reflekterer også luftfartsindustriens forpliktelse til å fremme grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobben for alle. Sektoren er blant annet forpliktet til å ta tak i kjønnsubalanser, også i rekruttering, når det gjelder utviklingsmuligheter, men også for å tette lønnsgap.

ILO er også bedt om å utdype ILOs samarbeid med Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO). Deltakerne ba ILO og ICAO om å evaluere behovet for effektive arbeids- og sosiale standarder for luftfart, med et spesielt fokus på viktige yrkes- og sikkerhets- og helsemessige bekymringer, som arbeidstid og hvileperioder for luftfartspersonell – i samråd med regjerninger, fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. I mars 2022, signerte ILO og ICAO en avtale for å trappe opp samarbeid innenfor disse områdene.

ILO ble også bedt om å forske på rekruttering og hvordan man best kan beholde luftfartsarbeidere, for å informere videre tiltak, inkludert muligheten for å innkalle til et ekspertmøte eller et annet forum for å ta opp disse sakene.