— Kuttene vil gjøre det vanskeligere for dem som trenger hjelp aller mest, sier Ellen Sporstøl, fungerende generalsekretær i FN-sambandet.

Endrer bevilgninger i statsbudsjettet

Regjeringen fremmer forslag om å endre statsbudsjettet som ble vedtatt i desember 2021. De foreslår dramatiske kutt for flere FN-organisasjoner.

— Vi må styrke internasjonalt samarbeid for å hindre en eskalering av krig og kriser, slik som sultkatastrofen, energikrisen og klimakrisen. Derfor er jeg overrasket over at regjeringen kutter drastisk og bredt i bevilgningene til FN-organisasjoner, sier Sporstøl.

Ellen Sporstøl
Fungerende generalsekretær i FN-sambandet, Ellen Sporstøl er bekymret for konsekvensene kuttet i pengestøtten til FN-organisasjoner vil få for FNs arbeid med bærekraftsmålene. Foto: FN-sambandet

Kuttene får konsekvenser for FNs arbeid

FN-sambandet var forberedt på kutt fordi regjeringen informerte om at de ville flytte penger fra bistand til Ukraina-pakken. Kuttene er mer dramatiske enn antatt.

— Vi er særlig bekymret over at flere organisasjoner får kutt i sin finansiering på over 50 % av det de ble forespeilet i Statsbudsjettet. Dette vil få enorme konsekvenser for det viktige arbeidet disse organisasjonene gjør over hele verden, sier Sporstøl.

Kuttene gjelder Verdens Helseorganisasjon (WHO) (50 % kutt), FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) (50 % kutt), FNs barnefond (UNICEF) (73 %), FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women) (76 % kutt), FNs utviklingsprogram (UNDP) (95 % kutt) og FNs fellesfond for bærekraftig utvikling (100 % kutt).

Budsjettkuttet til WHO er dramatisk ettersom verden fortsatt er i en pandemi.

— Her i Norge er pandemien nesten over, men det ser ut som om regjeringen har glemt at andre deler av verden fortsatt preges av covid-19. Vi må ikke glemme at mange land fortsatt sliter med å skaffe nok vaksiner. Derfor er regjeringens forslag om å forskyve utbetalingen til vaksinealliansen Gavi alvorlig. Statsbudsjettet og støtten til WHO bør reflektere at verden fortsatt står i en pandemi, sier Sporstøl.

Kun åtte år til bærekraftsmålene skal være nådd

FN-sambandet jobber for at verden og Norge skal nå FNs bærekraftsmål og informere om FNs arbeid til befolkningen. Det største kuttet fra regjeringen til FN-organisasjonene er kuttet til UNDP. Regjeringens forslag til 95 prosent kutt i bevilgningene til UNDP vil gi dramatiske følger.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim sa at regjeringen vil fortsette å jobbe for at kjernestøtten til store FN-organisasjoner, som UNDP, holdes på et høyt nivå.

— Her kan det se ut som om statsråden er i utakt med regjeringen som foreslår et betydelig kutt i støtten til UNDP, sier Sporstøl.

Hun er bekymret for konsekvensene det kan få for UNDP sitt arbeid for verdens fattige, og bærekraftsmålene.

— Dette kuttet vil få konsekvenser når land ikke får midlene de trenger for å finansiere tiltak for å nå bærekraftsmålene og klimamålene. Verden har kun åtte år igjen for å nå FNs bærekraftsmål, og en av hovedutfordringene for å nå målene er manglene finansiering, sier Sporstøl.

Ifølge FNs Financing for Sustainable Development Report 2022 har koronapandemien og krigen i Ukraina gjort det enda vanskeligere for utviklingsland å finansiere nødvendige tiltak for bærekraftig utvikling. Antallet ekstemt fattige i verden økte med 77 millioner flere mennesker i 2021.

Lyspunktet i budsjettet

Det er noen gode nyheter i det reviderte statsbudsjettet.

— FN-sambandet er glade for det økte bevilgningen til Verdens matvareprogram (WFP) på totalt 1 milliard kroner, og at regjeringen verner FNs befolkningsfond (UNFPA) for kutt i en krevende tid, sier Sporstøl.

Det totale bildet er allikevel nedslående.

— Summen er imidlertid et kutt på 14 prosent til FN-organisasjoner, og dette vil gi mindre styrke i arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, fred og utvikling i verden, sier Sporstøl.

FN organisasjoner mv.Statsbudsjett 2022Revidert 2022
Endring
Verdens matvareprogram (WFP)
400 000 000
1 000 000 000
+150%
Flyktninger og fordrevne
630 000 000
630 000 000
0
FN og globale utfordringer
318 138 000
253 138 000
-20,4
Pliktige bidrag til FN-organisasjoner
365 990 000
350 990 000
-4,0 %
FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR)
197 000 000
98 500 000
-50 %
Verdens Helseorganisasjon (WHO)
235 500 000
117 500 000
-50 %
FNs aidsprogram (UNAIDS)
45 000 000
25 000 000
-44,4 %
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women)
100 300 000
25 100 000
-74,9 %
FNs befolkningsfond (UNFPA)
589 600 000
589 600 000
0
FNs utviklingsprogram (UNDP)
464 400 000
24 400 000
-94,7 %
FNs barnefond (UNICEF)
490 600 000
133 150 000
-72,8 %
FNs fellesfond for bærekraftig utvikling, kan overføres
15 000 000
0
-100 %
Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN, kan overføres
59 099 000
22 099 000
-62,6 %