I mer enn 70 år har Ekspertkomiteen – Committee of Experts – til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), som består av 20 uavhengige eksperter, overvåket medlemslands overholdelse av ratifiserte ILO-konvensjoner.

Ekspertkomiteen har vært av den oppfatning at retten til å utøve kampmidler (herunder streik) er en naturlig følge av den frie organisasjonsretten. Streikeretten er av denne grunn en rettighet beskyttet av ILO-konvensjon nr. 87 fra 1948 (som handler om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten) selv om streik ikke omtales eksplisitt i konvensjonsteksten. ILOs arbeidstakerside støtter dette standpunktet.

Arbeidsgivere uenige

Fra 1989 begynte arbeidsgiversiden i ILO å sette spørsmålstegn ved hvordan Ekspertkomiteen fortolker ILO-konvensjon nr. 87.

Det oppstod en «institusjonell krise» i 2012 da partene ikke klarte å plukke ut 25 saker til behandling på Den internasjonale arbeidskonferansen, nærmere bestemt i Gjennomføringskomiteen (CAS), på grunn av uenighet rundt forståelsen av denne viktige, grunnleggende ILO-konvensjonen. Det er siden gjort flere forsøk på å finne en løsning, dessverre uten hell.

Ingen annen løsning

På ILOs styremøte i mars i år varslet arbeidstakersiden i ILO at de ikke så en annen løsning enn få en rettslig avklaring av saken. Dette innebærer å be om en fortolkning av konvensjonen fra Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ). EU – med tilslutning fra Island og Norge – har støttet arbeidstakersidens initiativ til en rettslig avklaring, og sende et brev til ILOs generalsekretær om dette i juni i år. Siden har flere av ILOs medlemsstater støttet opp om arbeidstakersidens initiativ til en rettslig løsning av uenigheten.

På ILOs styremøte i november ble det avgjort ved avstemning at uenigheten om fortolkningen av ILO-konvensjon nå skal sendes til ICJ.

Norge stiller seg bak avklaring fra ICJ

— Norge var klar til å støtte henvisningen til ICJ under styremøtet i november 2014, og det virker enda viktigere å støtte dette standpunktet i dag, sa Norges representant i ILOs styre, Tanya Marie Samuelsen, i landets innlegg holdt i november. Foto: Amanda Bucht.

Norges posisjon har – fra uenigheten oppsto i 2012 – vært at streikeretten kan utledes av ILO-konvensjon nr. 87. — Det hadde vært paradoksalt hvis ikke FNs særorganisasjon for arbeidslivet anerkjente streikeretten i sine egne konvensjoner, sa Norges representant i ILO-styret, Tanya Marie Samuelsen, i Norges innlegg under styremøtet.

Norges holdning har vært at fortolkningen bør løses i tråd med ILOs konstitusjon artikkel 37(1) som henviser slike saker til «verdens domstol». Fagforeningen Unio støtter også å sende saken til Haag, og et brev til ILO-sjefen om dette ble oversendt i begynnelsen av oktober.

— Norge var klar til å støtte henvisningen til ICJ under styremøtet i november 2014, og det virker enda viktigere å støtte dette standpunktet i dag, sa Samuelsen i det norske innlegget. Samuelsen jobber som utredningsleder med ansvar for ILO i Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeid- og inkluderingsdepartementet (AID). Samuelsen leder også Den norske ILO-komiteen.

Lær mer

Om arbeidsliv

Om ILOs arbeid

Om ILO-konvensjoner