HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, og er en fellesbetegnelse for det arbeidet som skal gjøres på hver arbeidsplass for å forbedre arbeidsmiljøet.

Hvert år på 28. april markerer regjeringer, fagforeninger, og arbeidsgivere Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen. Foto: ILO.

Selv om ting har blitt bedre, er arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer fortsatt et stort problem i dag. Arbeidere rundt om i verden er utsatt for mange risikoer på jobben – fra biologiske, kjemiske og fysiske farer, til psykososiale og ergonomiske farer.

Sykdom er også dyrt for bedrifter, på grunn av produktivitetstap, verdifall og personalomsetningskostnader. Til tross for disse farene mangler mange land og bedrifter tilstrekkelige arbeidsmiljøtiltak for å forhindre ulykker og sykdommer på jobben.

I juni 2022 ble hvor viktig det er å ha et trygt og sunt arbeidsmiljø bekreftet da Den internasjonale arbeidskonferansen (ILC) vedtok å inkludere et sunt og sikkert arbeidsmiljø i ILOs rammeverk av grunnleggende prinsipper og rettigheter.

Hvert år på 28. april markerer verden Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, for å rette søkelyset mot hva arbeidere, arbeidsgivere og regjeringer kan gjøre for å forbedre helse og miljø på jobben.

Fakta

  • Nesten 2 millioner mennesker mistet livet globalt mellom 2010 og 2016 på grunn av arbeidsrisikoer. (ILO/WHO)
  • Av disse kvinnene og mennene mistet de fleste – 82 prosent – livet på grunn av arbeidsrelaterte sykdommer, oftest hjerte- og karsykdommer (ILO/WHO).
  • Globalt går anslagsvis 12 milliarder arbeidsdager tapt hvert år på grunn av depresjon og angst. Dette koster USD 1 billion per år i tapt produktivitet (WHO).
  • Forskjellige land og yrker er mer utsatt for arbeidsulykker- og dødsfall enn andre. Omtrent to tredjedeler (65 prosent) av alle arbeidsdødsfall anslås å forekomme i Asia, etterfulgt av Afrika (11,8 prosent), Europa (11,7 prosent), Amerika (10,9 prosent) og Oseania (0,6 prosent) (ILO/WHO).
  • Det er anslått at arbeidsulykker og yrkessykdommer fører til at 5,4 prosent av det årlige globale bruttonasjonalproduktet går tapt. (ILO/WHO).

HMS i Norge

De aller fleste arbeider under gode og forsvarlige arbeidsforhold i Norge, og forholdene er jevnt over bedre enn i andre land. De siste årene har mange opplevd en ytterligere forbedring av arbeidsmiljø og arbeidsvilkår. Men, det er likevel ganske store forskjeller i arbeidsmiljøforhold mellom ulike yrkes- og næringsgrupper.

Samtidig, mistet 39 menn og kvinner livet i arbeidslivet i Norge i 2021. Dette melder SSB. Dette er noe under gjennomsnittet på 46 dødsfall knyttet til arbeidslivet. Fallulykker var i 2021 den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet (som man kjenner til) i Norge, ifølge SSB. Av godt over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV, utgjorde om lag én femtedel ulykker som følge av fall. De fleste av disse skjedde innenfor transport og lagring.

I 2021 var det i alt 8 rapporterte arbeidsulykker per 1 000 ansatte i Norge, mens 3,8 ulykker per 1 000 ansatte endte i langvarige fravær fra jobb. Jordbruk, skogbruk og fiske hadde flest arbeidsulykker med langvarige fravær fra arbeid, med 7.2 ulykker per 1 000 ansatte.

Mange arbeidsulykker blir også ikke regelmessig rapportert, som er et stort problem.

Ansvaret for arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og integreringsdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

ILO og HMS

ILO vil at alle land og arbeidere skal engasjere seg kollektivt, og handle for å beskytte arbeidere mot sykdom og skader på jobben.

I juni 2022 ble hvor viktig det er å ha et trygt og sunt arbeidsmiljø bekreftet, da Den internasjonale arbeidskonferansen (ILC) bestemte at de skal inkludere dette i rammeverket av grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen. Dette betyr at selv om land ikke har sluttet seg til de relevante konvensjonene (nr. 155 og nr. 187) har alle land et ansvar for å sikre sikkerheten og helsen til sine arbeidere. HMS er den femte kategorien i ILOs erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter fra 1998, sammen med organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid, og forbud mot diskriminering i arbeidslivet.

Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Den 28. april 2023 vil ILO og mange land markere den viktige avgjørelsen om å gjøre helse og sikkerhet på jobben til en grunnleggende menneskerettighet i arbeidslivet. Temaet for dagen er: «Et trygt og sunt arbeidsmiljø er en grunnleggende arbeidsrettighet og prinsipp». ILO vil samle eksperter, fagforeninger, arbeidsgivere og regjeringer for å diskutere hvor viktig denne beslutningen, og hvordan man praktisk sikrer at denne rettigheten blir respektert. Nye forskningsfunn vil også bli presentert.

Dagen ble først markert for ti år siden i 2003. 28. april ble valgt som dato siden dagen også er Den internasjonale minnedagen for døde og skadde arbeidere organisert over hele verden av fagbevegelsen siden 1996.

Lær mer

Du kan lese mer om arbeidslivet og ILOs arbeid her.

Du kan lese mer om Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen her.

Du kan lese mer om ILOs markering av Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen (på engelsk ) her.