En dag for tegnspråk

Tegnspråk er språk som artikuleres ved hjelp av håndbevegelser, mimikk og kroppsholdninger og oppfattes gjennom synet, i motsetning til talespråk, som artikuleres ved hjelp av stemmen og oppfattes gjennom hørselen (Kilde: Store norske leksikon).

Ulike land har sine nasjonale tegnspråk. Det finnes mer enn 300 ulike tegnspråk, og det finnes også et felles internasjonalt tegnspråk. Norsk tegnspråk (NTS) er et minoritetsspråk på linje med andre norske minoritetsspråk.

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne fastslår at tegnspråkene er fullverdige språk med lik status som talespråk. Land som har skrevet under på konvensjonen forplikter seg til å anerkjenne og fremme tegnspråk.

På verdensbasis er det rundt 70 millioner døve mennesker ifølge Verdensforbundet for døve (WFD). Mer enn 80 prosent av dem bor i lavinntektsland. For personer som er døve eller har annen hørselshemming, er tidlig tilgang på tegnspråk og tjenester på tegnspråk avgjørende for vekst og utvikling. For å kunne nå bærekraftsmålene må tjenester som god utdanning være tilgjengelig for døve.

Historikk

FNs generalforsamling vedtok 19. desember 2017 at den 23. september skal være den internasjonale dagen for tegnspråk. Datoen 23. september er valgt siden Verdensforbundet for døve ble opprettet denne dagen i 1951.

Generalforsamlingen vedtok å opprette dagen for å skape blest rundt viktigheten av tegnspråk og for å fremme flerspråklighet. FN bruker flerspråklighet som et middel for å fremme, bevare og beskytte mangfoldet av ulike språk og kulturer.

Tegnspråk benyttes i ulike FN-organ og dette bidrar til å øke effektiviteten, ytelsen og åpenheten i organisasjonen.

Lær mer

Word Federation of the Deaf (WFD)

Om tegnspråk på Norges døveforbund sine sider

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne