Internasjonal dag for demokrati gir muligheten til å evaluere demokratiets tilstand i verden. Demokrati er ikke bare et mål, men også en prosess. Gjennom deltakelse og støtte fra det internasjonale samfunnet, nasjonale organer, sivilsamfunnet og enkeltpersoner, kan idealet om demokrati realiseres.

Selv om ordet «demokrati» ikke er nevnt i FN-pakten, er demokrati en av FNs grunnverdier. FN påpeker imidlertid at det finnes mer enn én modell for demokrati.

Flere av artiklene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter kommer inn på temaer knyttet til demokrati. Blant disse er ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, stemmerett samt retten til politisk deltakelse.

Da FN opprettet den internasjonale dagen for demokrati, vedtok de samtidig resolusjon A/62/7 (2007). Der oppfordrer de medlemslandene til å styrke nasjonale program rettet mot promotering og konsolidering av demokrati.

FNs arbeid med demokrati ble mer direkte og omfattende etter den kalde krigen tok slutt. Siden 1991 har FN bidratt i gjennomføringen av nasjonale valg i mer enn hundre land. FNs støtte til gjennomføring av frie og rettferdige valg i et land, er ofte en del av FNs fredsbevarende eller fredsbyggende operasjoner.

Måling av et lands styresett etter demokrati, på en skala fra 0 til 10 →

Lær mer

Vår temaside om demokrati og medborgerskap

FNs bærekraftsmål nummer 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Undervisningsopplegg om demokrati