Trosfrihet er en menneskerettighet, som skrevet i artikkel 18 av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Kulturelt og religiøst mangfold er positivt for samfunnet, men om man ikke forstår hverandres ulikheter kan det oppstå fremmedfrykt, fordommer og diskriminering. Derfor er det viktig å bygge broer mellom kulturer slik at man oppnår gjensidig respekt, forståelse og internasjonalt samarbeid.

Den internasjonale dagen for menneskelig brorskap markerer hvor viktig interreligiøs og interkulturell dialog er for fred og gjensidig respekt.

Brorskap og FN

FN ble etablert da andre verdenskrig nettopp var avsluttet. Å sikre internasjonal fred og unngå nye kriger ble derfor hovedoppgaven til FN.

FNs generalforsamling vedtok i 1999 en erklæring og et handlingsprogram for en fredskultur, ment for å fremme fred og ikke-vold. Visjonen av fredskultur står i kjernen av FNs arbeid.

Hva er en fredskultur?

I FN resolusjon 53/243 «Resolusjon og handlingsplan for fred» opererer FN med begrepet fredskultur. Fredskultur er et sett av verdier, holdninger, tradisjoner, adferdsmåter og levesett basert på:

  1. Respekt for liv, voldsbekjempelse, og praktisering og fremming av ikke-vold gjennom utdanning, dialog og samarbeid;
  2. Full respekt for prinsippene om staters suverenitet, territorielle integritet og politiske uavhengighet, samt ikke-intervensjon i saker som ligger innenfor den enkelte stats jurisdiksjon i samsvar med de Forente Nasjoners Pakt og internasjonal lov;
  3. Forpliktelse til fredelig håndtering av konflikter;
  4. Streben etter å imøtekomme de nåværende og kommende generasjoners utviklingsmessige og miljømessige behov;
  5. Respekt for og fremme av retten til utvikling;
  6. Respekt for og fremme av like rettigheter og muligheter for kvinner og menn;
  7. Respekt for og fremme av enhvers rett til ytringsfrihet, opinionsfrihet og informasjon;
  8. Tilslutning til prinsippene om frihet, rettferdighet, demokrati, toleranse, solidaritet, samarbeid, pluralisme, kulturelt mangfold, dialog og forståelse på alle nivåer i samfunnet og mellom nasjoner; fostret av et gunstig og fredsfremmende nasjonalt og internasjonalt miljø.

A/RES/53/243

Erklæringen omfavner prinsippet om at fred ikke bare er fravær av krig, men også aktiv handling i form av dialog, samarbeid og en felles forståelse for hvordan man løser konflikter på en fredelig måte.

Erklæringen understreker spesifikt at det å fremme forståelse, toleranse og solidaritet blant alle mennesker og kulturer bidrar til å promotere fredskultur.

Siden krigen begynner i menneskenes sinn, er det i menneskenes sinn at forsvaret for freden må bygges

Utdrag fra innledningen til UNESCOs konstitusjon

Historie

20. oktober 2010 påpekte Generalforsamlingen i resolusjon A/RES/65/5 at gjensidig forståelse og interreligiøs dialog er viktige deler av fredskultur, og etablerte derfor World Interreligious Harmony Week som en måte å fremme harmoni mellom alle mennesker, uavhengig av deres tro.

Den ukeslange markeringen anerkjenner det store behovet for dialog mellom ulike trosretninger og religioner for å styrke gjensidig forståelse, harmoni og samarbeid mellom mennesker.

FNs generalforsamling utropte 4. februar til den internasjonale dagen for menneskelig brorskap, med resolusjon 75/200. Dagen faller midtveis i ukesmakeringen. FNs internasjonale dag for menneskelig brorskap ble markert for første gang den 4. februar 2021.

Datoen markerer også møtet hvor pave Frans og storimamen Sheikh Ahmed el-Tayeb i 2019 signerte på et fellesdokument kalt "Erklæring om menneskelig brorskap for verdensfred og sameksistens". Erklæringen ber om interreligiøs dialog og sier at "at alle som tror på Gud, må arbeide sammen for brorskap og fred".

Lær mer