Som mennesker kan vi få følelsen av god samvittighet eller dårlig samvittighet. Hvorvidt samvittigheten er god eller dårlig, avhenger av om vi gjort noe vi oppfatter som rett eller galt. Samvittigheten vår kan derfor være til hjelp, og styre oss til å ta gode valg.

Den internasjonale dagen for samvittighet markeres for å understreke betydningen av samvittighet og samvittighetens rolle i å hindre mennesker fra å skade andre muntlig, fysisk, seksuelt eller mentalt.

Samvittighet, fredskultur og menneskerettigheter

Den internasjonale samvittighetsdagen er inspirert av artikkel 1 i Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 1 av verdenserklæring om menneskerettigheter

Dagen har som mål å fremme en fredskultur basert på frihet, rettferdighet, demokrati, menneskerettigheter, toleranse og solidaritet.

Hva er en fredskultur?

I FN resolusjon 53/243 «Resolusjon og handlingsplan for fred» opererer FN med begrepet fredskultur. Fredskultur er et sett av verdier, holdninger, tradisjoner, adferdsmåter og levesett basert på:

  1. Respekt for liv, voldsbekjempelse, og praktisering og fremming av ikke-vold gjennom utdanning, dialog og samarbeid;
  2. Full respekt for prinsippene om staters suverenitet, territorielle integritet og politiske uavhengighet, samt ikke-intervensjon i saker som ligger innenfor den enkelte stats jurisdiksjon i samsvar med de Forente Nasjoners Pakt og internasjonal lov;
  3. Forpliktelse til fredelig håndtering av konflikter;
  4. Streben etter å imøtekomme de nåværende og kommende generasjoners utviklingsmessige og miljømessige behov;
  5. Respekt for og fremme av retten til utvikling;
  6. Respekt for og fremme av like rettigheter og muligheter for kvinner og menn;
  7. Respekt for og fremme av enhvers rett til ytringsfrihet, opinionsfrihet og informasjon;
  8. Tilslutning til prinsippene om frihet, rettferdighet, demokrati, toleranse, solidaritet, samarbeid, pluralisme, kulturelt mangfold, dialog og forståelse på alle nivåer i samfunnet og mellom nasjoner; fostret av et gunstig og fredsfremmende nasjonalt og internasjonalt miljø.

A/RES/53/243

Fredskultur er et begrep som står sterkt i FN. Erklæringen omfavner prinsippet om at fred ikke bare er fravær av krig, men også aktiv handling i form av dialog, samarbeid og en felles forståelse for hvordan man løser konflikter på en fredelig måte. Samvittighet stopper mennesker og nasjoner fra å utnytte andre, og er dermed en viktig del av fredskulturen.

Bærekraftsmålene

Vi lever i en globalisert verden og migrasjon er enklere enn noen gang. Hvis én del av verden er underutviklet og ukontrollert, kan problemer i denne regionen spre seg til fredelige regioner. Derfor har verden en global forpliktelse til å hjelpe hvert land til å utvikle seg og oppnå fred.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Den internasjonale dagen for samvittighet gir det internasjonale samfunnet en mulighet til å fremme fred, toleranse, inkludering, forståelse og solidaritet for å bygge en bærekraftig verden.

Historie

FNs generalforsamling vedtok resolusjon A/RES/73/329 med tittelen "Promoting the Culture of Peace with Love and Conscience" den 31. juli 2019. Resolusjonen erklærte 5. april som den internasjonale samvittighetsdagen.

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: FN, fred og sikkerhet

Tema: Menneskerettigheter