En internasjonal dag for å støtte urfolks kultur og rettigheter

Den internasjonale dagen for urfolk setter søkelys på urfolks kultur, og på det store mangfoldet urfolk representerer. Det er også en anledning til å øke innsatsen mot diskriminering, ekskludering, og fattigdom som mange opplever daglig.

Dagen ble innført i 1994 i forbindelse med det første møtet i arbeidsgruppen for verdens urbefolkninger. Gruppens virksomhet er en del av FNs arbeid for menneskerettighetene.

  • 476 millioner mennesker regnes som urfolk.
  • De bor i 90 ulike land, og utgjør rundt 5000 urfolksgrupper.
  • Urfolk utgjør rundt 5 prosent av verdens befolkning.
  • Det fins rundt 7000 språk blant verdens urfolk.

Det finnes ingen offisiell, internasjonal definisjon av urfolk. Typiske kjennetegn er at de er marginaliserte i storsamfunnet de er en del av, de har hatt tilknytning til et bestemt geografisk område lenge før nåværende statsgrenser ble etablert, de har en egenartet kultur nært knyttet til naturressurser, og de skiller seg sosialt, kulturelt og/eller språklig fra den dominerende befolkningen.

Videomelding fra António Guterres, FNs generalsekretær, på den internasjonale dagen for urfolk i 2022:

FNs arbeid med urfolks rettigheter

ILO-konvensjon om urfolks rettigheter

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter er folkerettslig bindende og omfatter urfolks og stammefolks rettigheter.

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) regulerer rettigheter og plikter i arbeidslivet. Deres kjernekonvensjoner er menneskerettigheter som gis en bestemt gruppe, ikke bare enkeltindivider. Derfor la man urfolksrettigheter under denne organisasjonen, og sammen med arbeidstakerrettigheter er dette såkalte kollektive rettigheter.

FNs erklæring for urfolks rettigheter

FNs erklæring for rettighetene til urfolk ble vedtatt av FNs generalforsamling 13. september 2007, etter mer en tyve års forhandlinger mellom stater og urfolks representanter.

Teksten fastsetter både individuelle og kollektive rettigheter for urfolk, samt rettigheter til kultur, identitet, språk, arbeid, helse, utdanning og andre tema.

FNs spesialrapportør

FN har også opprettet en spesialrapportør og et permanent forum for urfolk, som skal gi råd og koordinere organisasjonens arbeid med urfolks rettigheter.

Les også

Temaside om urfolk og nasjonale minoriteter

FNs erklæring om urfolks rettigheter

Temaside om menneskerettigheter

ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter

Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO)