Korrupsjon er et komplekst sosialt, politisk og økonomisk fenomen som påvirker alle land. Korrupsjon undergraver demokratiske institusjoner, forsinker økonomisk utvikling og bidrar til statlig ustabilitet. Dette er med på å skape økt ulikhet og fattigdom, og mistillit til det politiske systemet. 

Se statistikk om korrupsjon i verden

Bærekraftig utvikling og anti-korrupsjon

Korrupsjon er det største hinderet for økonomisk og sosial utvikling. Hvert år utgjør bestikkelser og korrupsjon en sum som tilsvarer omtrent fem prosent av hele verdens bruttonasjonalprodukt (BNP). I utviklingsland er det beregnet at midler som blir borte i korrupsjon utgjør mer enn 10 ganger det landene mottar i bistand.

Korrupsjon er et tegn på dårlig styresett og har alvorlige konsekvenser for samfunnet. Korrupsjon fører til skjev fordeling av ressurser og skaper stor mistillit til det politiske systemet.

Bestikkelser har også en høy menneskelig pris da mange må betale for å motta tjenester de har rett på å få gratis. Dette fører til diskriminering og gjør at mange ikke har tilgang til helt grunnleggende tjenester. Derfor er kampen mot korrupsjon en del av FNs bærekraftsmål 16 som handler om fred og rettferdighet.

Historie

Den 31. oktober 2003 vedtok generalforsamlingen FNs konvensjon mot korrupsjon.

Forsamlingen utpekte også 9. desember til den internasjonale anti-korrupsjonsdagen, for å øke bevisstheten om korrupsjon og konvensjonens rolle i å bekjempe og forhindre den. Konvensjonen trådte i kraft i desember 2005.

Ressurser