I desember 2017 vedtok FNs generalforsamling at 21. august skal være en internasjonal dag til minne om ofrene for terrorisme.

Hensikten med dagen er å vise støtte og solidaritet til ofre og overlevende fra terrorangrep, og fremme og beskytte deres menneskerettighetene.

La oss sørge for at ofre og overlevende alltid blir hørt og aldri blir glemt, på denne dagen og hver dag. Og la oss gjøre alt vi kan for å forhindre flere ofre i fremtiden.

FNs generalsekretær, António Guterres

Bekjempelse av terrorisme

Terrorisme er et eksempel på en voldsmetode som flere voldelige ekstremistiske ideologier anser som akseptable. FNs medlemsland har ikke klart å bli enige om en klar definisjon på terrorisme. I et utkast til en konvensjon sier FN at terrorisme handler om intensjonelle, ulovlige skadelige handlinger hvor målet er å skremme en befolkning, eller å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å gjøre eller frastå fra bestemte handlinger.

I juni 2017 opprettet FN et eget kontor for bekjempelse av internasjonal terrorisme, The United Nations Office of Counter-Terrorism. Dette kontoret skal blant annet følge opp den globale strategien for terrorbekjempelse, som Generalforsamlingen vedtok i 2006.

Terrorbekjempelse er også en del av FNs bærekraftsmål, uttrykt som et delmål under mål 16 om fred og rettferdighet. I mål 16a står det: «styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.»

Støtte til overlevende

Til tross for den internasjonale fordømmelsen av terrorisme, kan overlevende fra terrorangrep slite med å bli hørt, få dekket behovene sine og få ivaretatt rettighetene sine. Når de umiddelbare reaksjonene etter et terrorangrep går over, kan de bli glemt eller neglisjert.

Få av FNs medlemsland har ressurser eller kapasitet til å dekke de overlevende sine behov på både kort og lang sikt, og gjøre dem rustet for rehabilitering og gjenintegrering i samfunnet. Til dette trengs det langsiktig flerdimensjonal støtte, inkludert fysisk, psykologisk, sosial og økonomisk støtte.

FN oppmuntrer medlemslandene til å fremme, beskytte og respektere rettighetene til ofre for terrorisme, og tilbyr bistand gjennom giverstøtte. FN har også en viktig rolle i å støtte medlemslandene i å iverksette FNs globale antiterrorstrategi. De tilbyr hjelp til å bygge kapasitet og etablere nettverk, samt støtte til sivilsamfunnsorganisasjoner – særlig foreninger for ofre.

21. august 2022 ble den internasjonale dagen til minne om ofrene for terrorisme markert for femte gang. I denne filmen snakker overlevende etter terrorangrep om hvorfor den internasjonale dagen er så viktig:
(UN Office of Counter-Terrorism, 16. aug. 2022)

Lær mer

Temaside om ekstremisme og terrorisme

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR)

FNs bærekraftsmål

Special Rapporteur on counter-terrorism and human rights (Engelsk)

UNOCT/UNCCT's Victims of Terrorism Unit (Engelsk)