Tortur er forbudt gjennom FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Torturkonvensjonen er en forsterkning av dette forbudet.

Her har statene blitt enige om at tortur er forbudt – uansett omstendigheter – og at det er forbudt å sende mennesker til land hvor det er risiko for at personen(e) vil bli utsatt for tortur.

FNs internasjonale dag til støtte for torturofre markerer øyeblikket i 1987 da FN-konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, trådte i kraft. Konvensjonen er et av nøkkelinstrumentene for å bekjempe tortur.

Dagen skal støtte torturofre, og fremme målet om total utryddelse av tortur. Den skal også bidra til enda større støtte til torturkonvensjonen.

Torturister må aldri få slippe unna med sine forbrytelser, og systemer som muliggjør tortur bør transformeres eller demonteres.

FNs generalsekretær, António Guterres

Tortur: En forbrytelse mot menneskeheten

Tortur er legemlig eller åndelig mishandling. Bekymringer rundt nasjonale grenser og nasjonal sikkerhet, er blant det som i økende grad fører til bruk av tortur og andre former for grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling.

FN har hele tiden fordømt tortur «som en av de mest ødeleggende handlingene mennesker kan utføre på sine medmennesker.»

Tortur er en forbrytelse under internasjonal lov. Det er absolutt forbudt, og kan ikke rettferdiggjøres under noen omstendigheter. Dette forbudet er en del av internasjonal sedvanerett, som betyr at det er bindende for alle medlemmer av det internasjonale samfunnet, uavhengig av om en stat har ratifisert internasjonale traktater der tortur er uttrykkelig forbudt. Den systematiske eller utbredte praksisen med tortur utgjør en forbrytelse mot menneskeheten.

FNs frivillige fond for torturofre

Å komme seg etter tortur krever raske og spesialiserte programmer. Arbeidet til rehabiliteringssentre og organisasjoner rundt om i verden har vist at ofre kan helbredes. FNs frivillige fond for torturofre, administrert av FNs menneskerettighetskontor i Genève, samler inn midler til bistand til torturofre og deres familier. Fondet ble etablert i 1981, med mandat om å støtte torturofre og deres familier.

FNs frivillige fond for torturofre samarbeider med organisasjoner som tilbyr juridiske, sosiale, humanitære og psykologiske og medisinske tjenester. Menneskerettighetsforkjempere, frihetsberøvede personer, barn og unge, flyktninger og migranter, ofre for tvungen forsvinning, urfolk, ofre for seksuell og kjønnsbasert vold og LHBT-personer er blant dem som mottar bistand. Fondet tar også imot donasjoner.

Lær mer