Dagen skal informere offentligheten om farene ved å bruke nikotin, nikotinprodusentenes forretningspraksis, hva WHO gjør for å bekjempe nikotin-epidemien samt hva mennesker over hele verden kan gjøre for å kreve sin rett til helse og sunn livsstil og beskytte fremtidige generasjoner.

Helsedirektoratet endret i 2007 navnet fra Verdens røykfrie dag til Verdens tobakksfrie dag. Bakgrunnen for dette er at begrepet tobakk også omfatter røykfrie produkter som snus. I tillegg bruker WHO begrepet World No Tobacco Day om denne dagen.

Tema for 2024: «Beskytt barn fra tobakksindustriens påvirkning»

Årets tema er «beskytt barn fra tobakksindustriens påvirkning». Temaet handler om å gi en plattform til unge mennesker over hele verden, som oppfordrer regjeringer til å skjerme dem fra markedsføring av tobakk. 

Tobakksindustrien retter seg mot ungdom for å oppnå livslang fortjeneste, og skaper nye bølger av avhengighet. Globalt bruker anslagsvis 37 millioner barn i alderen 13–15 år tobakk, og i mange land er bruken av e-sigaretter høyere blant unge enn voksne. 

Til tross for betydelige fremskritt med å redusere tobakksbruken i befolkningen, utgjør fremveksten av e-sigaretter og andre nye tobakks- og nikotinprodukter en alvorlig trussel mot ungdom.

Se WHOs kampanjefilm for 2024: «Youth step in and speak out»

Helseskader og tobakk

Tobakksepidemien er en av de største folkehelsetruslene i vår tid, og dreper over 8 millioner mennesker i året. 1,3 millioner av disse er ikke-røykere som dør av passiv røyking. 

Alle former for tobakksbruk er skadelig, og det er ingen sikker grad av eksponering for tobakk. Sigarettrøyking er den vanligste formen for tobakksbruk over hele verden. Andre tobakksprodukter inkluderer blant annet vannpipetobakk, sigarer, sigarillos, rulletobakk, pipetobakk og røykfrie tobakksprodukter.

Rundt 80 prosent av de 1,3 milliarder tobakksbrukerne verden over bor i lav- og mellominntektsland. Det er også her byrden av tobakksrelaterte sykdommer og død er tyngst. Tobakksbruk bidrar til fattigdom ved å lede husholdningenes utgifter fra grunnleggende behov som mat og husly til tobakk. Denne forbruksatferden er vanskelig å dempe fordi tobakk er så vanedannende (Kilde: WHO).

De siste årene har bruken av elektroniske sigaretter (e-sigaretter) økt. E-sigaretter inneholder vanligvis nikotin og andre giftige stoffer som er skadelige for brukere og for ikke-brukere som utsettes for passiv eksponering. En kan forvente tilsvarende skadelige nikotinrelaterte effekter ved passiv-eksponering for e-sigaretter som for vanlige sigaretter (Kilde: FHI). 

Lær mer

WHOs offisielle kampanjeside for dagen (engelsk)

WHOs temaside om tobakk (engelsk)

Helsedirektoratets tobakkskampanje – generasjon FRI

Regjeringens tobakksstrategi 

Helsenorge: Snus- og røykeslutt