IAEAs logo

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ble opprettet i 1957, og ble knyttet til FN samme år. Det meste av internasjonalt samarbeid om atomenergi foregår gjennom IAEA. I dag er det 178 land som er medlem av organisasjonen.

IAEAs arbeidsoppgaver

IAEA hjelper land med å bruke atomteknologi til sivile formål. Organisasjonen kontrollerer også at kjernefysisk materiale ikke brukes til å lage atomvåpen.

På 1960-tallet utviklet flere og flere land teknologien som er nødvendig for å lage våpen av kjernefysisk materiale, og IAEAs mandat som kontrollorgan var ikke lenger nok for å hindre spredning av kjernevåpen.

Ikkespredningsavtalen ble undertegnet i 1968, og IAEA fikk mandat gjennom avtalen til å påse at statene følger sine inngåtte forpliktelser.

Siden ikkespredningsavtalen trådte i kraft i 1970, har IAEA vært den viktigste internasjonale mekanismen for å kontrollere at atomvåpen ikke spres til nye stater.

IAEA og ikkespredningsavtalen

IAEA iverksetter sitt kontrollmandat under ikkespredningsavtalen ved å inngå såkalte sikkerhetsavtaler. Avtalene gjør det mulig for IAEA å inspisere de atomanleggene som landene tillater at IAEA besøker, og det forventes at all bruk av atomteknologi til sivile formål blir innrapportert.

På 1990-tallet innså man at IAEAs kontrollsystem måtte styrkes ytterligere. Det ble derfor vedtatt en tilleggsprotokoll som gir IAEA utvidet rett til å undersøke brenselssykluser og besøke atomanlegg på kort varsel.

IAEA mottok Nobels fredspris i 2005. Prisen ble delt mellom IAEA og daværende generaldirektør Mohamed El-Baradei.

IAEAs arbeid dekker tre hovedfelt

1. Sikkerhetstiltak og undersøkelser

IAEA er verdens kjernefysiske inspektør. De foretar inspeksjoner i en rekke land, og kontrollerer at kjernefysisk materiale og aktiviteter ikke brukes til militære formål. Inspektørene påser at medlemsstatene følger ikkespredningsavtalen. 

2. Forvaring og trygghet

IAEA hjelper land å forbedre sikkerheten rundt kjernefysisk materiale og reagere på krisesituasjoner. Målet er å beskytte mennesker og miljø fra skadelig stråling ved å sikre kjernefysiske installasjoner, kilder, materiale og avfall. I tillegg skal driften sikres mot sabotasje og angrep.

3. Vitenskap og teknologi

IAEA arbeider for at samarbeid og utveksling av kunnskap om kjernefysisk teknologi skal brukes for å bekjempe fattigdom, sykdom og forurensning. Forskning og utvikling støttes og foregår i regi av IAEA. Organisasjonen har blant annet programmer innen mat, jordbruk og helse. Pengene fra Nobels fredspris skal brukes til et fond for å fremme kreftbehandling og barns ernæring i det globale sør.