Hva er FN-dager?

Det er FNs generalforsamling som utpeker dagene for å øke bevisstheten om globale problemer, for å minnes tidligere hendelser og for å feire kultur, natur og verdensarv. Noen av FN- dagene kan umiddelbart virke litt rare, men alle dagene har et viktig budskap. Dagene er blant annet viktige for å skape anledninger til å informere allmennheten om bekymringsfulle spørsmål, for å mobilisere politisk vilje og ressurser for å løse globale problemer, og for å feire menneskehetens prestasjoner.

Dagenes temaer er alltid knyttet til FNs hovedhandlingsfelt: opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet, bærekraftig utvikling, beskyttelse av menneskerettigheter og garanti for folkerett og humanitær handling.

I tillegg er det en spesiell kategori av de internasjonale dagene som feirer FNs seks offisielle språk (engelsk, fransk, spansk, russisk, arabisk og kinesisk).

Hvordan blir en dag en FN-dag?

Flertallet av dagene er etablert ved resolusjoner fra FNs generalforsamling, selv om noen er utpekt av FNs spesialorganer. Generalforsamlingen er det mest representative organet i FN, der alle medlemslandene er representert. Her er en steg for steg oversikt over prosessen som ligger bak etableringen av en FN dag:

1) Delegasjoner (medlemsland) foreslår at en dag skal bli en FN-dag til FNs generalforsamling basert på en viktig sak som de mener dagen bør markere.

Temaet kan for eksempel være klimaforandringer, sykdommer, menneskerettigheter, osv. Spesialiserte byråer i FN som UNESCO, UNEP og WHO kan også utpeke FN-dager for å øke oppmerksomheten rundt temaer innenfor deres fagfelt. For eksempel, verdens pressefrihetsdag, som feires 3. mai, ble utropt av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO).

2) Generalforsamlingen diskuterer deretter hvorvidt temaet for den foreslåtte dagen er viktig.

Dersom de er enige, legger de frem resolusjonen som fastsetter at den aktuelle dagen skal vedtas.

3) Etter at resolusjonen er vedtatt, forklarer Generalforsamlingen vanligvis hva som fikk dem til å kunngjøre den aktuelle dagen.

For eksempel verdens dagen for toaletter som kan virke litt komisk, men dagen er viktig for å skape bevissthet om de 36 milliarder menneskene som lever uten fungerende toaletter. Når noen i et lokalsamfunn ikke har trygge toaletter er alles helse truet. Dårlige sanitærforhold forurenser drikkevannskilder, elver, strender og matkilder, og sprer alvorlige sykdommer blant befolkningen. Mange steder i verden får ikke jenter heller ikke skolegang uten fungerende toaletter.

4) Til slutt påpeker Generalforsamlingen hvilke aspekter ved dagens tema som er av størst bekymring for medlemslandene, og gir råd til stater om tiltak for å takle de alvorlige problemene som mange av disse datoene dreier seg om.

Eksempel kan være resolusjonen om den internasjonale dagen for biologisk mangfold, der FN inviterer sine medlemsland til å signere og ratifisere Cartagena-protokollen om beskyttelse av biologisk mangfold.

Engasjement

Hver av FN-dagene gir aktører muligheten til å organisere aktiviteter knyttet til dagens tema. Både regjeringer, sivilsamfunn, offentlig og privat sektor, skoler, universiteter og andre aktivister deltar ofte i ulike bevegelser i forbindelse med de ulike dagene. Ved å se på engasjementet som de internasjonale dagene mottar i forskjellige verdensdeler og på ulike språk, kan man indikere hvor stor interesse for de ulike temaene det er rundt om i verden.