Mangle ressurser til å dekke fysiske primærbehov; nok mat, klær og bolig.

Et internasjonalt terrornettverk som består av islamistiske ekstremister organisert i ulike lokale grupper.

Å erklære eierskap over et landområde, vanligvis med makt eller på en fiendtlig måte.

Fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder fordi de er jøder.

Kilde: Store norske leksikon

Når en stats lover, politikk og praksis undertrykker, diskriminerer og skiller folk fra hverandre på rasistisk grunnlag, slik som i Sør-Afrika i 1948-1994.

En person som kommer til et land på egen hånd og søker beskyttelse (asyl).

Kilde: Flyktninghjelpen

Overlagt drap på en politisk leder

Kilde: Store norske leksikon

Den afrikanske union (AU) er en regional samarbeidsorganisasjon i Afrika med 55 medlemsland.

Kilde: Store norske leksikon

Autonomi betyr selvstyre. I en stat kan delstater ha autonomi på mange politiske områder.

Kilde: Store Norske Leksikon

Autoritære ledere eller regimer styrer på en kontrollerende og maktorientert måte, ofte med bruk av undertrykkende og udemokratiske metoder.

Den prosessen som etter andre verdenskrig ga formell selvstendighet og FN-medlemskap til tidligere kolonier.

Kilde: Store norske leksikon

Et virkemiddel i utviklingssamarbeid mellom stater. Kan være penger, ekspertise eller andre ressurser som et land gir til et annet, oftest for å fremme økonomisk utvikling.

Væpnet konflikt mellom to eller flere parter i en stat.

Rettighetene en stat garanterer sine egne statsborgere gjennom nasjonal lovgivning og sedvane.

Verdien av alle varer og tjenester som er produsert i et land i løpet av et år. (Kilde: Store Norske Leksikon)

Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov når det gjelder økonomi, miljø og sosiale forhold.

Demokrati er en styreform der borgerne i et samfunn bestemmer hva slags poltikk som skal føres.

Les mer på vår temaside

Det globale sør (eller bare «sør») er en betegnelse for land som historisk har fått lite av gevinsten fra framgangen i verdensøkonomien. Betegnelsen henger sammen med at land i nord er generelt mer velstående og mer innflytelsesrike i internasjonal politikk enn land i sør, selv om det finnes mange unntak.

Kilde: Store norske leksikon

Direkte kommunikasjon/forhandlinger mellom stater for å beskytte og fremme statens interesser uten bruk av vold.

Kilde: Statsvitenskapelig leksikon

En del av en land som er geografisk adskilt fra mesteparten av landets hovedterritorium.

Vær som medfører fare for liv og verdier. For eksempel flom, tørke og orkan.


En stat der politisk myndighet er samlet på nasjonalt nivå, i motsetning til i en føderasjon der delstater har selvråderett. Norge er en enhetsstat, med delegert makt til kommuner og fylker.

Kilde

Et land som er helt omgitt av et annet land.

Kunngjøring, et ikke-bindende løfte om et konkret tiltak. Et eksempel er FNs menneskerettighetserklæring

Den europeiske union (EU) er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland, med base i Brussel.

Kilde: Store Norske Leksikon

FNs grunnleggende dokument i form av en traktat som fastsetter reglene og prinsippene for styringen av FN. Den består av overordnete mål og mer enn 100 artikler. Når et land blir medlem av FN, går det med på å følge paktens mål og regler.

Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Forumet der alle medlemsland møtes til debatt, planlegging og viktige beslutninger. Alle land har én stemme.

FNs øverste leder og talsperson. Velges for en femårsperiode, og kan gjenvelges én gang.

Etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.

Kilde: Miljødirektoratet

FNs øverste organ i menneskerettighetsspørsmål, og er direkte underlagt FNs generalforsamling.

Kilde: FN-sambandet

Folkerett regulerer forholdet mellom stater. Den er styrket og videreutviklet av FNs virksomhet, gjennom hundrevis av internasjonale konvensjoner og traktater, fra avtaler som regulerer diplomatiske forhold og internasjonal handel, til miljøbeskyttende avtaler.

Mennesker som blir tvunget på flukt. Personer som flykter i sitt eget hjemland kalles internt fordrevne.

En stat som består av flere delstater. Disse kan være mer eller mindre selvstyrte. Både delstatene og den føderale enheten har hver sin lovgivende, utøvende og dømmende myndighet.

Kilde: Store norske leksikon

En prosess der verden stadig blir knyttet sammen på grunn av en enorm økning innen handel, poltikk og kulturell utveksling.

Når et land importerer mer enn det eksporterer.

Nazistenes folkemord på jødene før og under andre verdenskrig.

Opprørere nord i Jemen som representerer en lokal sjiamuslimsk retning (zaidisme).

Tittel på et verv som brukes av stater og internasjonale organisasjoner for spesielt viktige oppdrag. FN har en høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) og en høykommissær for flyktninger (UNHCR). De har ansvar for å koordinere det internasjonale arbeidet innenfor sine respektive områder.

Bestemte ideer om hvordan et samfunn bør være, og sier ofte noe om hvilke metoder man må bruke for å skape dette idealsamfunnet.

Når en stat utvider sin makt og kontroll over andre land eller folkegrupper. Som regel gjennom erobring eller politisk og økonomisk dominans.

Kilde: Statsvitenskapelig Leksikon

Formelle institusjoner ivaretar samfunnsoppgaver som er regulert gjennom lover, som regel styrt og finansiert av staten eller kommunen. Sykehus, domstoler og skoler er eksempler på slike. Ordet institusjon kan også brukes om stabile praksiser eller regler i et samfunn, slik som kjernefamilien, russetiden eller bunaden. Disse kalles sosiale eller uformelle institusjoner.

Inngripen i en annen stats indre eller ytre forhold ved anvendelse av makt eller trusler om makt. Er i prinsippet forbudt fordi det er krenkelse av en stats rett til uavhengighet (suverenitet).

Kilde: NUPI

Medlemmer av en voldelig ideologisk retning innen islamismen. "Jihadisme" blir forstått som en hellig krig, der terror og vold blir brukt for å oppnå islamske styresett nasjonal og globalt.

Les mer på vår temaside

Både Belarus, Ukraina og Russland fører sin historie tilbake til den østslaviske statsdannelsen Kievriket, som ble grunnlagt av vikinger på 800-tallet. Men Kievriket var verken russisk, ukrainsk eller belarusisk, fordi slike moderne nasjonale identiteter ennå ikke eksisterte. (Kilde: Store norske leksikon).

Klimagasser er alle gasser som påvirker klima, for eksempel ved å forsterke drivhuseffekten. De vanligste klimagassene er vanndamp (H2O), karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O). Alle er naturlige gasser i atmosfæren. Klimaproblemer har oppstått fordi de menneskeskapte utslippene har blitt for høye.

Les mer på vår temaside

Utslipp av gasser som påvirker drivhuseffekten og dermed klodens klima. Eksempler på slike gasser er karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O).

Kilde: Store Norske Leksikon

Innebærer at man ikke slipper ut mer klimagass i atmosfæren enn det man greier å fange opp eller fjerne.

En gruppe aktører som går sammen, ofte for en avgrenset periode, for å virkeliggjøre et mål de har samlet seg om.

Når stater erobrer og kontrollerer en annen stat, et annet område eller et folk utenfor deres egentlige territorium.

Kilde: Store norske leksikon

Et utvalg av personer som representerer en større organisasjon, og har fått i oppgave å forberede, granske eller utrede bestemte saker.

En internasjonal avtale mellom stater som gjelder et avgrenset tema. Det er ofte mange stater involvert.

Å bestikke eller ta imot bestikkelser. Det kan skje i form av penger, gaver eller tjenester, som gir fordeler utenom reglene.

At noe er bredt akseptert, enten fordi det er godkjent i lov eller fordi det av andre grunner ses på som rettmessig eller rettferdig.

At alle personer skal ha like rettigheter og muligheter i samfunnet, uavhengig av blant annet kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

Kilde: Store Norske Leksikon

Fullmakt, tillatelse, oppdrag.

Kjøp og salg av mennesker, eller å tjene penger på arbeid personer blir tvunget til å gjøre, for eksempel gjennom prostitusjon.

Cambridge Dictionary

Kjøp og salg av mennesker, eller å tjene penger på arbeid personer blir tvunget til å gjøre, for eksempel gjennom prostitusjon.


Cambridge Dictionary

Grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet.

FN-sambandet

Grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion, legning eller nasjonalitet.

FN-sambandet

Utsending som er til stede uten å ta del i det som skjer.

OECD står på norsk for Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling( engelsk Organisation for Economic Co-operation and Development). Organisasjonen har 38 medlemsland i Europa, Nord-Amerika, Asia og Oseania (2021). De jobber med å fremme økonomisk vekst i medlemslandene, stabilisere økonomien og utvide verdenshandelen.

Kilde: Store Norske Leksikon

Å ta kontroll over et landområde, vanligvis med makt eller på en fiendtlig måte.

Politiske partier som ikke støtter regjeringen ("posisjon").

Voldelig motstand eller opptøyer mot egne myndigheter.

En gruppe som er organisert på militært vis, men ikke er det offisielle militæret. Er ofte ulovlig.

En internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.

Kilde: FN-sambandet

Vedtar som regel lovene i et land. Kalles også nasjonalforsamling. I Norge er parlamentet folkevalgt og heter Stortinget.

En form for styring der regjeringen springer ut av maktfordelingen i nasjonalforsamlingen (parlamentet), og sitter så lenge parlamentet tillater det. Norges styreform er parlamentarisk, og det norske parlamentet heter Stortinget.

Betegnelse i Sikkerhetsrådet på et medlemsland som har ansvar for å kalle inn til møter og skrive utkast til resolusjoner.

En skjerping av standpunkter, der to motstridende oppfatninger får økt tyngde. Brukes ofte når forholdet mellom politiske partier eller velgergrupper er preget av konflikt eller ekstreme oppfatninger.

Kilde: Store norske leksikon

En skjerping av standpunkter, der to motstridende oppfatninger får økt tyngde. Brukes ofte når forholdet mellom politiske partier eller velgergrupper er preget av konflikt eller ekstreme oppfatninger.

Kilde: Store norske leksikon

En ideologi, strategi eller kommunikasjonsform som skal appellere til "folket", som motsetning til "eliten".

Kilde: Store Norske Leksikon

Betyr leder, brukes ofte om statslederen i en republikk.

Betyr leder, brukes ofte om statslederen i en republikk.

Bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler, for å fremme bestemte oppfatninger og handlinger.

Kilde: Store norske leksikon

Prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

Kilde: Regjeringen

Diskriminering basert på hudfarge, etnisitet, nasjonalitet eller lignende gruppetilhørighet.

At en stat forplikter seg til å følge en internasjonal avtale.

Store norske leksikon

Regjerende maktgruppe eller politisk system i et land.

Et område, en spesiell del av et land eller verden som har likhetstrekk men ikke alltid klare grenser.

Mangle ressursene til å ha en levestandard som er sammenlignbar med de fleste andre i samme samfunn.

En stat eller styreform der statsoverhodet ikke er en monark, uavhengig om det er et demokrati eller diktatur.

Kilde

Fellesuttalelse fra en forsamling om et bestemt tema

FN-samandet

Borgeres beskyttelse gjennom et lands lover og rettssystem.

Et lands domstoler og nærliggende institusjoner

Jusleksikonet

Politisk, sosial eller økonomisk omveltning eller vesentlig forandring, for eksempel gjennom opprør og regimeendring.

En frivillig organisasjon som består av 53 suverene og likeverdige medlemsland. Medlemmene er hovedsakelig Storbritannia og tidligere britiske kolonier. Den britiske monarken er organisasjonens symbolske overhode. Tidligere kalt Det britiske samveldet, og på engelsk Commonwealth.

Straffetiltak mot et land, for eksempel økonomisk.

Det mektigste organet i FN. Sikkerhetsrådet arbeider med å bevare fred og sikkerhet og består av 15 medlemsland. Alle land i verden er forpliktet til å gjøre som Sikkerhetsrådet sier.

FN-sambandet

Ikke-statlige organisasjoner som fungerer uavhengig av myndighetene. (Kilde: NUPI) https://www.nupi.no/Skole/Ordforklaringer

NUPI skole

Et veldig fattig og tettbebodd område i en by.

En kommunistisk stat som omfattet Russland og 14 naboland og eksisterte fra 1922 til 1991.

Oversikt over statens forventede inntekter og utgifter i en gitt periode, vanligvis ett år.

En person som ikke har statsborgerskap i noe land.

Kilde: FN-sambandet

at alle stater er suverene, skal bestemme fritt over seg selv, og ikke bli styrt av andre mot sin vilje.

FNs medlemsland har ikke klart å bli enige om en klar definisjon på terrorisme. I et utkast til en konvensjon sier FN at terrorisme handler om intensjonelle, ulovlig og skadelige handlinger hvor målet er å skremme en befolkning, eller å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å gjøre eller frastå fra bestemte handlinger.

En prosess der folk flytter fra landsbygda og inn til byer, også kalt urbane strøk.

Det finnes ingen allment godkjent definisjon av urfolk. FN legger vekt på at det er folkegrupper som bodde i et område før erobring eller kolonisering fant sted.

Mengden penger en stat skylder andre aktører (som land eller internasjonale organisasjoner).

Begrepet er upresist og problematisk, men brukes om land som har svak økonomi eller der velstand og velferd er lite utbredt i befolkningen.

Kilde: Store norske leksikon

Vedvarende lavinntekt betyr at en husholdning i snitt har tjent under 60 prosent av medianinntekten i Norge i løpet av de siste tre årene.

et land med et system der staten ivaretar innbyggernes behov for sosiale tjenester innen helse, sosial nød, arbeidsledighet, utdannelse og alderdom.

å alene ha makten og retten til å hindre et vedtak.

retten til å si og mene hva man vil, uten innblanding.