Fag: KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 1-4 trinn
Tema: Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende

http://www.fn-filuren.no

FN-filuren kan brukes både i fellesundervisning på elektroniske tavler, og som stasjonsundervisning eller individuell opplæring på PC. Spillene egner seg til samtaler rundt FN, og kan gjerne gjøres felles slik at man kan diskutere rundt det man ser på skjermen.

Spill

Spillene er inndelt i fire hovedtemaer hvor hvert hovedtema har 1-3 spill. De fire hovedtemaene er: FN, land, barnerettigheter, og natur og miljø. Spillene er laget for de yngste i barneskolen, men kan med hjelp og veiledning fra voksne også fint benyttes i barnehagen. Spillene kan spilles på elevens egne PC-er eller nettbrett, eller felles på smartboard i klasserommet.

FN

Hovedtemaet «FN» består av tre spill: «krig og fred», «rettferdighet» og «samarbeid».

Spillet «krig og fred» vil være en naturlig inngang til samtaler om hva som skjer i land hvor det er krig, og hva som er nødvendig for at mennesker skal ha det bra og leve trygt. Spillet forteller også om grunnleggende menneskerettigheter, som retten til skolegang, tilgang på helsetjenester, og retten til tak over hodet.

I spillene «samarbeid» og «rettferdighet» knyttes det paralleller mellom det som er nært elevene og FNs arbeid. Elevene samarbeider med lærere og medelever hver dag i skolehverdagen. Mange barn er også opptatt av at det skal være likt. Her vil det derfor være naturlig å trekke linjer til det internasjonale samarbeidet FN står for, og man kan samtale om hvorfor det blir bedre for alle hvis man jobber sammen.

Land

Hovedtemaet «land» består av tre spill: «finn flagg», «pusle» og «verdensdelene». Felles for alle spillene er at barna lærer at FN består av land som samarbeider om å finne løsninger på verdens utfordringer.

I spillet «finn flagg» kan elevene lære om enkelte land og det kan være en passende aktivitet å bruke et atlas og finne landene som flaggene tilhører på kartet, og undersøke hvor i verden landene ligger.

Spillet «pusle» gir elevene en fin introduksjon til hva FN er i verden og lærer dem at alle land i verden samarbeider i FN.

I spillet «verdensdelene» kan elevene øve seg på å gjenkjenne det visuelle bildet av de fem verdensdelene, og lære navnene deres.

Barnerettigheter

Hovedtemaet «barnerettigheter» består av to spill: «finn filuren» og «skoleveien».

I spillet «finn filuren» er FN-filurens gjemmesteder knyttet sammen med en rettighet alle barn har. Det finnes flere rettigheter enn de som presenteres i spillet. Spillet er ment som en samtalestarter om disse rettighetene. Mange barn har skrevet til oss og spurt om hvorfor ikke alle barn får gå på skole. De forstår at det er viktig.

I spillet «skoleveien» introduseres elevene for noen av de utfordringene barn i andre land møter, og hva som skal til for å løse dem.

Natur og miljø

Hovedtemaet «natur og miljø» består av to spill: «vann» og «forurensing». Begge spillene er ment å illustrere at natur, klima og miljø er et tema FN er veldig opptatt av, og arbeider mye med. Man kan på den måten snakke om hvorfor et samarbeid på tvers av verdens land er nødvendig for å redde naturen og miljøet vårt.

I spillet «vann» knyttes menneskeretten rent drikkevann til klima- og miljøutfordringene vi har. Spillet er kanskje litt vanskelig, men med litt øvelse skulle det gå bra.

Temasider

Temasidene er inndelt i seks ulike temaer som alle er sentrale i FNs arbeid. Tekstene er inndelt i korte avsnitt. Avsnittene kan brukes i gruppearbeid hvor hver gruppe tar for seg ett avsnitt og skriver ned nøkkelsetninger eller forteller de andre hva de har lest. Ordlyden i tekstene er tilpasset barns ordforråd, og er ment som et utgangspunkt for videre samtale i klassen. På enkelte av temasidene ligger det også utskriftsvennlige fargeleggingsark og oppgaver.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 2. trinn

Tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling

Kunst og håndverk

Kjerneelementer: Visuell kommunikasjon.

 • vise fram og presentere objekter gjennom utstilling eller samling.
 • studere form gjennom å tegne, male og fotografere.

Norsk

Kjerneelementer:  Muntlig kommunikasjon.

 • lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler.
 • beskrive og fortelle muntlig og skriftlig.

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, berekraftige samfunn.

 • utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet.
 • presentere og gi døme på rettar barn har i Noreg og verda, og kva barn kan gjere ved brot på desse rettane.
 • utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 4. trinn

Tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling

KRLE

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, kunne ta andres perspektiv, etisk refleksjon.

 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk.
 • identifisere og reflektere over etiske spørsmål.
 • utforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk.
 • sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer.
 • samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen.
 • beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn.

Kunst og håndverk

Kjerneelementer: Visuell kommunikasjon.

 • formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling.

Norsk

Kjerneelementer:  Muntlig kommunikasjon.

 • lese tekster med flyt og forståelse og bruke lesestrategier målrettet for å lære.
 • utforske og formidle tekster gjennom samtale, skriving, lek, bevegelse og andre kreative uttrykk.
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål.
 • beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter,

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, berekraftige samfunn.

 • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst.
 • utforske og gi døme på nokre sider ved berekraftig utvikling.
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder.

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221