FN som politisk kunst

Sist oppdatert: 25.07.2023

Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i avistegningene til Egil Nyhus om FN. Tegningene viser oss en verden med og uten FN, og elevene skal bruke tegningene til å analysere og reflektere rundt tilsvarende problemstillinger og produsere egne verk.

Tegning av Egil Nyhus (2022)
Fag: KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: Befolkning og flyktninger, Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende

Lærerveiledning

Denne siden inneholder 6 oppgaver om FN som politisk kunst, og oppgavene kan brukes som et tverrfaglig undervisningsopplegg eller som et tverrfaglig periodetema. Vi anbefaler å gjennomføre oppgavene i kronologisk rekkefølge.

I oppgave 1 skal elevene se to videoklipp om FN og FNs bærekraftsmål. Deretter skal de gjøre en diskusjonsoppgave. Diskusjonsoppgaven tar utgangspunkt i at alle elevene har en læringspartner, eller at de kan sitte sammen med noen i par/liten gruppe. I oppgave 2 skal elevene studere avistegningene til Egil Nyhus, og i oppgave 3 skal de analysere og reflektere rundt en av tegningene. Oppgave 2 og 3 ligger under elevsiden «For elever». I oppgave 4 skal det gis en faglig gjennomgang i plenum av elevenes svar, og i oppgave 5 en faglig sammenfatning. Oppgave 6 er en kreativ avslutningsoppgave hvor elevene skal produsere egne kunstverk.

Oppgaver

Tid: 10-15 min.

Gjennomføring:

1. Se disse to videoklippene under sammen med klassen.

2. Be elevene diskutere sammen om hva de nettopp så i filmene. Hensikten her er ikke at de skal huske alt, men at de skal få en rask innføring og mer forkunnskaper om FN før de neste oppgavene i undervisningsopplegget. Forslag til diskusjonsspørsmål:

 • Hvorfor ble FN laget?
 • Hva er FN?
 • Hvor mange bærekraftsmål finnes det?
 • Kan du huske navnet på et bærekraftsmål?

Tid: 10-15 min.

Gjennomføring: Introduser elevoppgave 2 og 3A-E under siden «For elever» høyt. Elevoppgavene skal løses individuelt, men de står selvsagt fritt til å samarbeide med andre elever.

I oppgave 2 skal elevene studere avistegningene til Egil Nyhus. Her er det ønskelig at du ikke røper innledningsvis alt for mye om hva det er man ser på tegningene, men det er viktig å forklare elevene at tegningene skal illustrere en verden med og uten FN.

Tid: 10 min.

Gjennomføring: Gjennomgå elevoppgave 2 og 3A-E under siden «For elever» høyt. Pek på forskjeller og ulikheter i elevbesvarelsene. Ta gjerne håndsopprekning på hvor mange elever som valgte de ulike bildene, og kommenter på svarene du får.

Tid: 10 min.

Gjennomføring: Etter gjennomgangen av elevenes svar, er det viktig at du som lærer trekker linjer fra elevsvarene til FNs arbeid med verdens stater for å sikre fred, utvikling og en verden vi kan leve i. Dette gjøres på en todelt måte:

1. Gi først en sammenfatning av de viktigste visuelle virkemidlene i avistegningene til Egil Nyhus. Her følger en liste med viktige nøkkelpunkter som kan brukes som utgangspunkt for den faglige gjennomgangen:

 • Fargebruk: Fargen blå går igjen i alle bilder (repetisjon blir brukt som virkemiddel). Det er fordi blå kan anses som FN sin farge. For det første er FN sitt flagg blått, med en hvit logo i midten. For det andre er blå en av de tre primærfargene, som indikerer at blå er en av de viktigste fargene i fargelære, som kan antyde til FNs uvurderlige viktighet som organisasjon. For det tredje assosieres fargen blå ofte med trygghet, stabilitet og ro. Tre viktige aspekter i hovedområdene som FN jobber med. Det er derfor grunn til å tro at fargen blå ikke er tilfeldig utvalgt.
 • Kontraster og perspektiver:
  • Kommer spesielt til uttrykk i komposisjonen i bildene. Alle bildene er delt inn i to med en loddrett linje, med en overskrift og tematikk på den ene siden, og en annen overskrift og tematikk på den andre. Den ene halvdelen skal symbolisere og illustrere en verden uten FN, den andre en verden med FN.
  • Den loddrette linjen som deler bildet i to fungerer både en tydelig kontrast, men også som en skillelinje og markering mellom de to illustrasjonene. Linjen illustrerer derfor både en kontrast til to ulike verdener, men også som en linje til to ulike perspektiver på hvordan verden kunne ha sett ut og hvordan verden faktisk ser ut.
 • Symbolbruk:
  • Bro: For å løse verdens utfordringer må vi jobbe sammen, og alle må med. Derfor er det viktig å fortsette å bygge broer. Både fysiske broer mellom land og by, og på tvers av landegrenser for å skape mer bærekraftige samfunn, men også mellommenneskelige broer, som å fortsette å lytte til hverandre, utvise gjensidig respekt og kommunisere.
  • Den blå hånden: Først og fremst ser vi at håndens pekefinger peker, og den peker i en viss retning. Pekefingerens latinske navn index betyr angiveren, den som peker deg ut. Fingeren angir derfor her en retning for hvor menneskene på bildet skal gå. De skal gå videre til høyre fremover, slik som den blå pekefingeren viser, som betyr at de vil bevege seg ut av bildeformatet dersom de faktisk hadde marsjert. De skal rent faktisk og symbolsk oppad, fremover og videre, og når ser man det sammen med bildets overskrift «Med FN», symboliserer det at for at verden skal kunne bevege seg fremover i en retning som alle er enige om, så trenger vi FN.
   • I tillegg symboliserer hånd makt i mange kulturer. At hånden på bildet i tillegg er blå, kan tolkes som et rent symbol på FN, FN-pakten og makten de innehar. At uten FN vil det være mer usikkert hvilken retning verden skal ta fordi vi ikke har noen felles spilleregler lengre, og at FN har mye makt globalt fordi det er det beste alternativet vi har.

2. Gjør «Oppgave 1: Om FN og FNs bærekraftsmål» på nytt. Dette for å sikre læringsutbyttet om FN og FNs arbeid, og for å gi en sammenfattende avslutning av FNs viktige og uvurderlige betydning.

Tid: Varierende

Gjennomføring: La elevene illustrere en verden uten FN, en verden med FN og/eller en verden med og uten FN. Du som lærer setter begrensningene her, som antall timer til rådighet, og uttrykksformen de skal bruke. Forslag kan være å tegne eller å male, lage collage ved å klippe og lime tekst og bilder fra aviser eller magasiner, bruke leire og/eller sløyd til å produsere gjenstander.

Kompetansemål KRLE, kunst og håndverk, norsk, samfunnsfag

KRLE

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid

Kunst og håndverk

 • utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider
 • analysere visuelle virkemidler i ulike medier og belyse et aktuelt tema gjennom foto eller infografikk

Norsk

 • presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser
 • beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Samfunnsfag

 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske og presentere en global utfordring ved bærekraftig utvikling og hvilke konsekvenser den kan ha, og utvikle forslag til hvordan man kan være med på å motvirke utfordringen, og hvordan samarbeid mellom land kan bidra

For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37

Her er oppgavene du skal svare på.

Oppgave 2: Studer avistegninger

Se nøye på alle avistegningene under.

Tegning av Egil Nyhus (2022)
Tegning av Egil Nyhus (2022)

Tegning av Egil Nyhus (2022)
Tegning av Egil Nyhus (2022)
Tegning av Egil Nyhus (2022)
Tegning av Egil Nyhus (2022)
Tegning av Egil Nyhus (2022)
Tegning av Egil Nyhus (2022)

Oppgave 3: Spørsmål

Velg deg ut ett av bildene du så i oppgave 2, og svar på spørsmålene:

3A) Hvorfor valgte du akkurat dette bildet?

3B) Beskriv det du ser på bildet du har valgt.

3C) Hvilke farger ser du på bildet?

3D) Hva slags gjenstander ser du på bildet? For eksempel mennesker, sparkesykkel.

3E) Hvordan tror du menneskene på bildet har det? Er de glade? Triste?

For spørsmål, ta kontakt med:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37