Fag: KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: Konflikter, fred og sikkerhet
Tidsbruk: 90 minutter (2 skoletimer)
Forberedelser: Scenario og elevtekst må kopieres til hver elev. Elevene trenger noe å skrive med. Det er best å ha tilgang til to klasserom, men det går bra å bruke gangen. Elevene må deles inn i grupper, gjerne bestemt på forhånd.

Lærerveiledning

Første økt

Start med å fortelle elevene at de skal prøve å løse en konflikt mellom to land. Les opp teksten om konflikten mellom Svava og Vaso i Arbeidsoppgaver økt 1, som du finner under ressurser.

Deretter deler du elevene inn i tre grupper som du har bestemt på forhånd:

 • Regjeringen i Svava
 • Regjeringen i Vaso
 • Meklere fra FN

Det er en fordel om det ikke er for mange meklere. Tre til fire elever er passe. Velg gjerne ut de mer engasjerte elevene i klassen til å representere FN. Elevene får så noen minutter til å studere rollebeskrivelsene sammen i gruppa.​

I ressursen Arbeidsoppgaver økt 1 (under) er det en tegning av kartet over de to landene. Denne kan du godt vise på storskjerm slik at elevene kan se på den mens de jobber.

Elevene samler seg i gruppene sine og leser rollebeskrivelsen læreren deler ut, Arbeidsoppgaver økt 1. Landene har tidligere vært ett land som nå har delt seg i to, og de er i konflikt med hverandre. Det er mange ting landene er uenige om, og målet er derfor å bli enige om en avtale som begge partene er fornøyde med. Hva er viktig for hvert av landene å få inn i en avtalen?

Når gruppene har fastsatt noen punkter for hva de vil ha ut av forhandlingen, kan spillet for alvor starte. Når forhandlingene begynner, er de to regjeringene så uenige at de ikke kan snakke sammen og ikke være i samme rom. Elevene som representerer meklere fra FN må derfor gå mellom gruppene for å mekle mellom regjeringene i Svava og Vaso.

Meklerne må avgjøre når de mener gruppene kan møtes og forhandle i samme rom. FN-representantene skal hele tiden forsøke å få til en best mulig dialog mellom partene, og sørge for at de blir enige om en avtale begge kan være fornøyde med. Det er meklerne som har den vanskeligste oppgaven, så det er nok en fordel om du som lærer følger og støtter dem. Hjelp dem gjerne med å tenke ut spørsmål de kan stille til regjeringene.

Oppgaven er løst når de to landene har kommet til enighet. Dersom det virker umulig å få til en avtale kan du stoppe spillet å si at det var så langt dere kom. Da har dere et godt utgangspunkt for å diskutere hva det var som sto i veien for at landene ble enige. Her er forslag til diskusjonsspørsmål:

 • Hvordan opplevde elevene situasjonen?
 • Opplevde gruppene at den andre gruppen lyttet når de snakket?
 • Var det noe som føltes urettferdig eller håpløst å bli enige om?
 • Føler begge gruppene at meklerne var nøytrale?
 • Har dere tro på at det etter avtalen vil være fred mellom Svava og Vaso?
 • Eventuelt hvorfor greide ikke landene å bli enige?
 • Hadde landene greid å bli enige uten FN?

Andre økt

Den andre skoletimen brukes til å arbeide med Arbeidsoppgaver økt 2. Her lærer elevene mer om borgerkrig og FNs rolle. I tillegg sammenliknes konflikten mellom Svava og Vaso med konflikten mellom Sudan og Sør-Sudan og konflikten innad i Sør-Sudan.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Demokratiforståing og deltaking

 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar.
KRLE

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv og etisk refleksjon

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer.
 • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til menneskets levesett og levekår og klodens framtid.