Fag: KRLE / Religion og etikk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 5-7 trinn
Tema: FN, Menneskerettigheter
Tidsbruk: 2 timer

Oppgave 1: menneskerettigheter

Elevene får utdelt en lapp hvor de skal skrive det første de tenker på når læreren sier ordet menneskerettigheter.

Samle inn lappene og skriv opp alle ordene. Be gjerne elevene om å utdype sine refleksjoner. Land på en definisjon av begrepet som alle kan enes om. Nevn eksempler på rettigheter.

Oppgave 2: rettigheter

La elevene gå sammen i små grupper der de lager en liste over rettigheter de synes alle burde ha. Lag deretter en felles liste for hele klassen. La elevene argumentere for hvorfor de ulike rettighetene er viktige.

Se sammen på menneskerettighetserklæringen. Denne kan være vanskelig å forstå, men sammen får man et innblikk i hva som er de viktigste temaene i erklæringen. Sammenlign elevenes liste med menneskerettighetserklæringen, og se på likheter og forskjeller i listene.

Oppgave 3

Elevene intervjuer andre elever eller mennesker i nærmiljøet om menneskerettighetene. De spør om hvilke rettigheter de synes er viktigst og hvorfor. De kan i tillegg gjerne spørre om de tror mennesker i ulike land mener de samme rettighetene er viktigst. Hvorfor/hvorfor ikke?

Klassen lager deretter en oversikt over hvilke rettigheter intervjuobjektene mener er viktigst. Er klassen enig i denne rangeringen?

Oppgave 4

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. Hva betyr det? Diskuter.

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 4

Denne artikkelen omhandler slaveri. Hva betyr det? Hva er slaveri?

Finnes det slaveri i verden i dag? Gi eksempler på hva som kan defineres som slaveri.

Mange steder i verden må barn jobbe, kan dette defineres som slaveri?

Oppgave 5

Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn.

Artikkel 26

Hvorfor går vi på skole? Hvem har bestemt det? Hva er det viktigste med å gå på skole? Gå i grupper, diskuter og bli enige om de tre viktigste tingene. Diskuter i klassen hva dere kom fram til. Begrunn svarene.

Oppgave 6

Klassen oppsummerer. Hva har de lært? Hva er menneskerettigheter og hvorfor er de viktige?

Kompetansemål etter 7. årstrinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking

  • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
  • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

KRLE

Kjerneelementer: Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon

  • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
  • gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Innlandet)

siri.nikolaisen@fn.no

+47 992 37 491