Fag: Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn, VGS
Tema: Demokrati og medborgerskap, FN, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende

Målet med oppgavene

Målet med oppgavene er å:

 • få forståelse av hva verdenserklæringen om menneskerettighetene er og hvem de 30 artiklene gjelder for
 • se sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Oppgaver

Oppgavene er differensierte og oppgave A-D passer best for ungdomsskoletrinnet. Videregående skole kan i tillegg gjennomføre oppgave E-G.

A. Menneskerettigheter (15 min)

 1. Skriv «menneskerettigheter» på tavlen.
 2. Elevene bruker 3 minutter på å skrive ned alt de tenker på og forbinder med ordet. Poenget er å få frem hva elevene allerede vet.
 3. Deretter kan to og to elever sammenligne notatene sine. Ta en gjennomgang i plenum.

Ofte kan elevene ha negative assosiasjoner til menneskerettigheter, som undertrykkelse, fengsel, tortur, osv. Da er det lurt å spørre om hvorfor de ikke har positive assosiasjoner til ordet, som skole, helse, likestilling, osv.

B. Demokrati og diktatur (15 min)

 1. Skriv «demokrati» og «diktatur» på tavlen.
 2. Be elevene lage to kolonner og skriv ned nåværende, eller historiske eksempler på land og regimer de forbinder med demokrati og diktatur i hver sin tilhørende kolonne.
 3. Elevene går sammen to og to og fyller inn stikkord som beskriver landene de har skrevet ned.
 4. Ha en kort gjennomgang i plenum. Finner dere noen likhetstrekk mellom demokratiene og diktaturene?

C. Sammenlign to land (15 min)

Sammenlign land

Elevene går sammen i mindre læringsgrupper og inn på siden vår for å sammenligne land. Elevene skal velge ett land de har beskrevet som demokratisk, og sammenligne det med et land de har beskrevet som diktatur. De kan gjerne sammenligne gjerne flere land. Med utgangspunkt i sammenligningen skal elevene så diskutere påstanden: "Det er et gode å leve i et land med et reelt demokrati, uavhengig rettsvesen og frie medier":

D. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (30 min.)

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

1. La elevene gjøre seg kjent med de 30 artiklene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (lenke over)

2 La elevene igjen gå sammen to og to, og be dem velge ut hvem de mener er de fem viktigste menneskerettighetene.

3. Diskuter i plenum og forsøk å lage en prioritert liste.

4. Ut fra den prioriterte listen kan dere se hvilke punkter som har forbindelser til for eksempel politiet (rettsikkerhet), mediene (ytringsfrihet), skolene (rett til opplæring), Redd Barna (trygghet for liv og helse), Amnesty (frihet fra tortur og vilkårlig fengsling) og Flyktninghjelpen (rett til å søke beskyttelse). Og gjerne andre.

5. Refleksjonsspørsmål: Tenk at du er fattig og blir syk. Spiller det da noen rolle om landet du bor i er et diktatur, eller et demokrati? Hvorfor/hvorfor ikke?

6. Avslutt gjerne denne oppgaven med å se denne videoen (1.20):

E. Utvikling av demokrati (15 min)

La elevene se denne korte videoen fra Freedom House (2:30). Filmens tekst og tale er på engelsk:

1. Oppsummer i plenum hva filmen peker på av negative utviklingstrekk. Hvorfor skjer dette? Ser vi noe lignende i Norge, eller i nabolandene våre?

2. Hvilke menneskerettigheter er det som trues eller brytes?

3. Kan dere finne eksempler på land som har økonomisk vekst, er politisk stabile, som ikke er demokratier og hvor menneskerettighetene ikke settes veldig høyt? (F.eks. Kina eller Brasil)

F. Stemmerett (30 min)

Diskusjonsoppgave. Demokratiet gir enkeltmennesket mulighet til å påvirke og delta i styret bl.a. gjennom valg. I denne oppgaven skal elevene utforske hvordan nordmenn bruker stemmeretten sin.

 1. Be elevene lese og lage nøkkelpunkter om denne teksten: Laber valgentusiasme etter 1814
 2. Diskuter så i plenum hvorfor deltagelsen ved norske valg har sunket siden 1990 tallet.

G. Rettigheter i konflikt (45 min)

Diskusjonsoppgave. Del elevene inn i grupper og la dem diskutere følgende utsagn:

 • Religionsfrihet er en sentral menneskerett. I et demokrati kan man derfor ikke vedta forbud mot heldekkende klesplagg som burka.
 • Det er en menneskerett å få elske den man vil. I et demokrati kan man derfor ikke forby ekteskap mellom likekjønnede.
 • Ytringsfrihet er en sentral menneskerett. Om du sender et privat bilde til meg kan jeg bruke det slik jeg vil, evt. også formidle det videre.
 • Partier med ny-nazistiske sympatier står for en ekstremt menneskefiendtlig ideologi, og bør derfor nektes å delta i valg.
 • Retten til liv er en grunnleggende menneskerett og vi kan derfor ikke tillate abort.

Skriv deretter følgende to spørsmål på tavlen, og be elevene svare ja eller nei på spørsmålene og begrunne svaret sitt med utgangspunkt i den tidligere diskusjonen:

 • Er det en konflikt mellom menneskerettigheter og demokrati?
 • Er det en konflikt mellom individets rettigheter og flertallets mening?

Avsluttende sammenfatning til denne oppgaven avhenger av diskusjonen og hva elevene svarer på spørsmålene. Et viktig og avsluttende poeng å få frem er at demokrati utgjør ett av FNs sentrale verdier, selv om verdensorganisasjonen ikke fremmer en bestemt styringsmodell som alle land skal følge. I tillegg er FNs arbeid med demokrati tett knyttet til FNs arbeid for fred og bærekraftig utvikling, og FN anser demokrati for å være en god måte å virkeliggjøre menneskerettighetene på.

Kilder

Nettsider: SSB.no og Freedom House

Kompetansemål for menneskerettigheter og demokrati

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Videregående skole

Norsk - Vg1 SF

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig  

Politikk og menneskerettigheter - Vg2/Vg3

Kjerneelementer: Makt, påvirkning og medborgerskap, og Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden

 • bruke samfunnsvitenskapelig metode for å analysere og drøfte velgeratferd og politisk deltakelse
 • reflektere over hva det innebærer å være medborger, sammenligne ulike staters styreform og analysere demokratiets utvikling og utfordringer
 • vurdere menneskerettighetenes betydning for demokratiet og velferdsstaten

Samfunnskunnskap - Vg1/Vg2

Kjerneelementer:  Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling, 

 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen 

Ungdomsskole

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine 

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet)

madeleine.solstad@fn.no

+47 98 45 83 37