Fag: Historie, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: VGS
Tema: Demokrati og medborgerskap, Menneskerettigheter
Tidsbruk: ca 6 timer (en fagdag)
Forberedelser: 1. Pultoppsett i form av en hestesko og tilhørende stoler med åpningen vendt oppover mot lerret. 2. En pult og stol foran lerret (til «presidentskapet»). 3. Talerstol. For eksempel en pult satt på høykant. 4. PC med tilkobling til projektor. 5. Lydtilkobling. 6. Gjestebruker til internett. 7. Bør ha tilgang på andre ledige rom i nærheten som kan brukes til gruppeforberedelser etc.

Påmelding og pris

Rollespillet om menneskerettigheter og ekstremisme gjennomføres av FN-sambandet i klasserommet. Vi har kontorer over hele landet som står for gjennomføringen, og rollespillet tilbys til skoler over hele landet avhengig av kapasitet.

Rollespillet koster kr 1000 for FN-skoler, og kr 2000 for andre skoler.

Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget kan gjennomføres i løpet av en skoledag, men vi anbefaler at følgende gjøres før rollespilldagen:

Undervisningsopplegget synliggjør utfordringene som kampen mot voldelig ekstremisme møter i arbeidet med å bevare og beskytte menneskerettighetene. Målet med opplegget er å skape en arena for diskusjon om dette temaet, la ungdommene selv drøfte utfordringene, og underveis komme fram til viktige årsaksfaktorer og mulige tiltak mot voldelig ekstremisme.

Undervisningsopplegget er ment å bidra til refleksjon omkring radikalisering og voldelig ekstremisme. Opplegget kan også være en god inngang til å jobbe videre med temaer som: FN, menneskerettigheter, terrorisme, internasjonal politikk, krig og konflikt, demokrati og medborgerskap.

Slik foregår spillet

Elevene skal spille representanter fra ulike land i Menneskerettighetsrådet. Elevene deles i grupper og bruker tiden før lunsj til å forberede seg til et møte i Menneskerettighetsrådet. På det to timer lange møtet etter lunsj, skal delegatene diskutere hva som er de beste tiltakene mot både islamistisk ekstremisme og antimuslimsk høyreekstremisme i Europa.

Spillet skal munne ut i en resolusjon der Menneskerettighetsrådet kommer med anbefalende tiltak til europeiske stater i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Poenget med spillet er å diskutere hva som er gode tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme, med utgangspunkt i kunnskap om årsakene, samtidig som elevene skal ta hensyn til menneskerettighetene. Gjennom argumentasjon, forhandling og avstemning skal Menneskerettighetsrådet forsøke å vedta en resolusjon med fem tiltak.

Del 1: Forberedelser i delegasjonene (før lunsj)

Forberedelsene handler om at alle delegatene i hvert land setter seg inn i tematikken i fellesskap og planlegger hva de skal si og mene i Menneskerettighetsrådet.

Hvert land får utdelt hefter med oppgaver som veileder elevene gjennom forberedelsene. Elevene skal først arbeide med oppgaver knyttet til fagteksten. Deretter skal de forberede hva de skal si i møtet i Menneskerettighetsrådet gjennom å sette seg inn i hva deres land mener og skrive et åpningsinnlegg.

Fagteksten, som elevene bør lese på forhånd, ligger på fn.no.

Del 2: Møte i Menneskerettighetsrådet (etter lunsj)

Møtet begynner med at presidentskapet ønsker velkommen, og at hvert land fremfører et kort åpningsinnlegg hvor delegasjonen presenterer sitt synspunkt på tematikken. Når åpningsinnleggene er holdt er det tid for diskusjon og forhandling omkring tiltakene. Elevene skal på tvers av delegasjonene arbeide frem opptil flere ulike resolusjonsforslag. Møtet avsluttes med avstemning over innleverte resolusjonsforslag.

Dagen avsluttes med oppsummering og refleksjon utenfor rollene som diplomater.

Kompetansemål til Rollespill om menneskerettigheter og ekstremisme

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon

VG1 SF: 

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 

VG2 SF: 

  • bruke fagkunnskap og retoriske ferdigheter i norskfaglige diskusjoner og presentasjoner 
Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling

  • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
  • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper 
Poltikk og menneskerettigheter
  • gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder
  • sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
  • drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
  • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt distriktskontor:

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt

tor.arne.alseth@fn.no

+47 902 16 631

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark)

kine.olsen@fn.no

+47 959 21 685

Kjetil Nordahl

Seniorrådgiver (Viken, Oslo og Innlandet)

kjetil.nordahl@fn.no

+47 934 55 221

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland)

Malgorzata.Hauge@fn.no

+47 993 54 506

Insaaf Ali Ismail

Rådgiver (Vestland)

insaaf.ali.ismail@fn.no

+47 454 48 642

Kai Grieg

Rådgiver (Vestland)

kai.grieg@fn.no

+47 456 54 132