Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Sist oppdatert: 01.06.2021

I dette tverrfaglige undervisningsopplegget vil elevene lære om menneskerettigheter knyttet opp mot FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

Foto: UN Photo
Fag: Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: 8-10 trinn
Tema: Menneskerettigheter
Tidsbruk: Varierende

Lærerveiledning

Av utstyr trenger du en elektronisk tavle med lyd for å spille av et filmklipp. Elevene trenger en PC for å lese en fagtekst på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmål.

Forklaring og gjennomføring

Undervisningsopplegget er delt i tre deler. Delene kan jobbes med som et helhetlig tre timers opplegg, eller enkeltvis.

Undervisningsopplegget inneholder tekst og bilder fra Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Elevene skal først ha idémyldring og deretter forklare hva menneskerettighetene innebærer. Deretter skal klassen sammen lage en felles liste over klassens menneskelige behov, lese Verdenserklæringen og plassere behov fra listen ved passende artikler fra erklæringen. Til sist skal elevene svare på spørsmål knyttet til innholdet i erklæringen.

Målet med oppgavene er å:

 • få forståelse av hva verdenserklæringen om menneskerettighetene er og hvem de 30 artiklene gjelder for.
 • se sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter.
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing.

1. time (45 min)

Oppstart (15 min)

 1. Skriv «menneskerettigheter» på tavlen.
 2. Fortell elevene at de skal bruke 3 minutter på å skrive ned alt de tenker på, assosierer og forbinder med ordet. Det kan være land, bilder, spørsmål, meninger - helt fritt frem. Understrek at alt som dukker opp bør komme ned på papiret. Målsettingen er å få frem det elevene allerede vet, eller tror de vet om temaet.
 3. Etter at de 3 minuttene har passert går elevene sammen to-og-to og deler det de har skrevet med hverandre. En fra hvert par skal dele én ting med fellesskapet i plenum til slutt.
 4. Utfordre elevene dersom det nevnes mange negative bilder som tortur, samvittighetsfanger, fengsler, overvåkning, fengsler osv. Spør for eksempel hvorfor det ikke dukker opp positivt ladede ord som skole, helse, frihet, levestandard.

Læringsaktivitet om menneskerettigheter (20 min)

 1. Del klassen inn i grupper.
 2. Elevgruppene skal nå forestille seg at de skal forklare hva menneskerettigheter er, for en person som aldri har hørt om det før. Be gruppen komme fram til en felles forklaring. Det er ikke viktig at forklaringen eller definisjonen er korrekt. Det er tankeprosessen som er viktig. Forbered elevgruppen på at en fra hver gruppe skal presentere gruppens svar høyt for klassen etterpå. Gruppen har 5 minutter til å løse oppgaven.
 3. En fra hver gruppe presenterer gruppens svar høyt for klassen.

Oppsummering (10 min)

 1. Gjenta oppstartsoppgaven ved å skrive «menneskerettigheter» på tavlen på nytt. Elevene får 6 minutter til å skrive ned alt de nå tenker på, assosierer og forbinder med ordet.
 2. Avslutt timen ved å spørre om elevene om de skrev det samme som i starten av timen. Hvorfor/hvorfor ikke? Hvilke ord endret seg?

2. time (45 min)

Del 1 – Verdenserklæringen og klassens menneskelige behov (15 min)

 1. Start timen med å lage en felles liste fra elevene i klassen på tavlen med punkter av menneskelige behov. Fortell elevene at det ikke bare er snakk om behov som er viktig for å overleve (mat, søvn, vann osv.), men hvilke behov mennesker har for å leve et godt liv. Kanskje nevnes penger, TV og mobiltelefon. Spør da hva vi trenger penger til. Sannsynligvis vil det være mulig å komme frem til at penger ikke er et behov i seg selv, men et middel for å kjøpe en del ting som vi trenger. La det bli et skille mellom det som er et behov, og det som er midler vi trenger for å oppfylle behovet.
 2. Begynn etter hvert å stryk ut punkter som har kommet på tavlen, og diskuter dere frem til en liste som inneholder 8-10 punkter.

Del 2 – Verdenserklæringen og klassens menneskelige behov (30 min)

 1. La listen med menneskelige behov på tavlen stå og si at dere nå skal lese Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Språket i verdenserklæringen er teknisk, juridisk og tungt så det kan være behov for å lese igjennom i fellesskap og forklare elevene hva de forskjellige ordene betyr. Fortell at erklæringen består av en introduksjon og 30 artikler som alle beskriver en menneskerettighet eller et menneskerettighetsområde.
 2. Elevene leser erklæringen. Velg om elevene skal få utskrift av "Fagtekst - Verdenserklæringen om menneskerettigheter" (se "Ressurser" lenger ned), eller om elevene skal lese erklæringen digitalt på sine PC-er.
  Last ned Verdenserklæringen om menneskerettigheter.
 3. Del elevene inn i passende grupper etter at de har lest ferdig. Be de ulike elevgruppene plassere de ulike behovene på tavlen som klassen ble enige om tidligere under artiklene i verdenserklæringen.
 4. Avslutt timen ved å spørre og gå igjennom elevgruppenes svar i plenum. Har alle gruppene satt de samme behovene ved de samme artiklene? Hvorfor/hvorfor ikke? Kunne man plassert et behov under flere artikler? Hvis ja, hvilke?

3. time (45 min)

Spørsmål til Verdenserklæringen om menneskerettigheter (45 min)

 1. I denne delen skal elevene besvare spørsmål tilknyttet fagteksten om Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Oppgavene som elevene skal svare på står på "For elever". Du velger selv om elevene gjør oppgavene individuelt eller i samarbeid med andre medelever. Også her velger du om du enten vil printe ut erklæringen og dele den ut til klassen, eller om elevene skal lese erklæringen digitalt på sine PC-er.
 2. Det medfølger ikke fasit til oppgavene her i lærerveiledningen, så det anbefales å lese igjennom oppgavene og notere stikkordssvar i forkant av undervisningstimen.
 3. Avslutt timen ved å oppsummere elevenes svar i plenum og ved å se på denne videoen (varighet 1.30 min)

Kompetansemål etter 10.trinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon

 • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa 
 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 

Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 

Oppgaver knyttet til Verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Let og finn svaret

 1. I hvilket år ble Verdenserklæringen vedtatt?
 2. Hvilke hovedorganer i FN ivaretar menneskerettighetene?
 3. Hva vil det si at menneskerettighetene er universelle?
 4. Hvor holder FNs høykommissær for menneskerettigheter til?

Tenk og finn svaret

 1. Hva er sammenhengen mellom 2. verdenskrig og tidspunktet Verdenserklæringen for menneskerettigheter ble vedtatt?
 2. Er alle verdensdelene representert blant landene som laget Verdenserklæringen? Hvorfor tror du det var sånn?
 3. Vet du noe om menneskerettighetssituasjonen i et eller flere av landene som var med å lage Verdenserklæringen?
 4. På hvilken måte mener du FNs menneskerettighetsorganer bidrar til at menneskerettighetene følges i verden?
 5. Hva betyr ordene krenkelse og kritikk for deg?
 6. Studer artikkel 19 i Verdenserklæringen om menings –og ytringsfrihet. På hvilken måte har følgende samfunnsorganer ansvar for at menneskerettighetene følges: individet, familien, skolen, mediene, idrettslaget, Amnesty, politiet, militæret, stortinget, FN. Skriv og forklar hvem og hvordan de ulike beskytter menings –og ytringsfriheten.

Diskusjonsoppgaver

 1. Diskuter påstanden: «Til syvende og sist er et godt samfunn avhengig av at den enkelte selv respekterer og overholder menneskerettighetene.»
 2. Er assosiasjonene dine til ordet menneskerettigheter positive, negative eller begge deler? Begrunn svaret ditt.
 3. Diskuter påstanden: «Det har aldri vært, og vil aldri være, en stat som oppfyller alle menneskerettighetene for alle».
 4. En ting er hva menneskerettighetene er, men hva ønsker du at menneskerettighetene skal være?
 5. Diskuter hva som kjennetegner gode regler. Du skal ikke nevne eksempler på gode regler, men hva som kjennetegner slike regler. Hvem mener du lager gode regler? Og hvem gjelder de gode regler for?
 6. Blir verden et bedre sted med menneskerettighetene, enn uten?