Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

FNs barnekomité møtes fra 14. mai til 1. juni. Landene som skal høres spesielt denne gang er Angola, Argentina, Lesotho, Montenegro – og Norge.

Det er barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland som representerer norske myndigheter under høringen.

Det er forventet at FNs barnekomité vil vite mer om hvordan Norge hjelper voldsutsatte barn, hvordan situasjonen er for barn på flukt som kommer til Norge og situasjonen for barn som sitter fengslet i Norge.

Norges høres denne uka blant annet om disse sakene:

Barnevernet

FNs barnekomité etterlyser informasjon om hvorvidt den norske loven om barneverntjenester er i tråd med FNs barnekonvensjon.

Komitéen etterlyser begrunnelser for at barnevernet har en økning i antallet barn og mindreårige som plasseres utenfor hjemmet.

Komitéen vil at Norge skal gi en oversikt over tiltakene som tas for å stanse vold mot barn og stanse misbruk av barn.

Barns helse

FNs barnekomité ønsker å vite at Norge gjør for at veiledningen for mental helse, og retningslinjer for å behandle barn med ADHD, blir tatt i bruk.

Det etterlyses også informasjon om tiltak for å hindre diskriminering av barn med funksjonshemming, slik at funksjonshemmede også får sikret sine rettigheter til utdanning og rett til fritid.

Fengsling og internering av barn

Når det gjelder avslag på asylsøknader, vil FNs barnekomité at Norge skal finne alternativer til å fengsle barn som skal sendes ut av landet.

Enslige mindreårige på flukt som kommer til Norge blir tatt hånd om av barnevernet, og barnekomitéen vil at Norge bør utvide denne ordningen til å gjelde også mindreårige over 15 år.

Barnekomitéen ønsker å vite hvilke tiltak som gjøres for å styrke reguleringen av arrestasjon og internering av mindreårige flyktninger.

Norge har forpliktet seg til FNs barnekonvensjon

Alle verdens land, bortsett fra USA, har ratifisert FNs barnekonvensjon.

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. Den stadfester at barn har menneskerettigheter og krav på spesiell beskyttelse.

FNs barnekonvensjon slår blant annet fast at alle barn er født frie og er like mye verdt, alle barn har rett til beskyttelse, alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke, alle barn har rett til å gå på skole, alle barn har rett til lek, fritid og hvile, og alle barn har de samme rettighetene.

FNs barnekomité består av 18 uavhengige eksperter som overvåker gjennomføringen av konvensjonen. Den norske juristen Kirsten Sandberg er en av komitémedlemmene.

Komiteen har ansvar for å sjekke at landene overholder forpliktelsene sine, og denne høringen er et ledd i dette arbeidet. Etter høringen vil komiteen legge frem sine konklusjoner. Konklusjonen inneholder som oftest noen positive sider, noen forhold komiteen bekymrer seg for, og noen anbefalinger.

Les mer om FNs barnekonvensjon på fn.no