Medlemmene av WFUNAs eksekutivkomité møttes 28. februar 2022 til en ekstraordinær sesjon som resulterte i en felles uttalelse i solidaritet med Ukraina. FN-sambandet er medunderskriver på uttalelsen.

Alvorlig bekymret

— Vi er alvorlig bekymret over eskaleringen av konflikten i Ukraina, og fordømmer handlingene som har ført til sivile tap i landet, sier Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet.

Les mer om bakgrunnen for Ukraina-konflikten på fn.no

Uttalelsen peker på det særlige ansvaret faste medlemmer av sikkerhetsrådet har for å opprettholde de grunnleggende prinsippene FN ble tuftet på, og ber om håndhevelse av FN-pakten.

— Det er særlig alvorlig når et fast medlem av Sikkerhetsrådet bruker vetoretten sin for å stoppe en resolusjon som fordømmer det samme landets handlinger. Dette går imot prinsippene om at faste medlemmer av Sikkerhetsrådet har et særlig ansvar for å opprettholde fred og sikkerhet i verden.

Les mer om sikkerhetsrådet på fn.no

Les hele uttalelsen nedenfor.

WFUNAs uttalelse i fulltekst

Verdensorganisasjonen for FN-samband (WFUNA) uttrykker alvorlig bekymring over eskaleringen av konflikten i Ukraina som har ført til brudd på landets territorielle integritet og politiske uavhengighet. Dette er et klart brudd på trinnene skissert i kapittel VI i FN-pakten om å løse tvister på fredelig vis.

Verdens FN-samband fordømmer også de sivile tapene i alle deler av Ukraina og uttrykker sin solidaritet med den ukrainske regjering og det ukrainske folk som motsetter seg invasjonen av deres land av Den russiske føderasjonen. Vi støtter og slutter oss til de globale fredelige protestene som uttrykker motstand mot krigen.

På slutten av siste verdenskrig ble de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd antatt å være de eneste som kunne opprettholde verdensfreden og de insisterte på vetorett for å styrke sin rolle som voktere av fred og sikkerhet. Men, som følge av dette privilegiet, har faste medlemmer av Sikkerhetsrådet et særlig ansvar for å opprettholde de grunnleggende prinsippene FN ble tuftet på.

Når et fast medlem av Sikkerhetsrådet, som Den russiske føderasjonen, ignorerer disse prinsippene og deretter bruker sin vetorett for å forhindre en resolusjon som fordømmer dets handlinger, setter dette spørsmålstegn ved Sikkerhetsrådets evne til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, den globale orden trues, og ikke minst ødelegger det tilliten verdens folk har til FNs evne til å leve opp til sine høye idealer om «å redde etterfølgende generasjoner fra krigens svøpe.»

Vi ber derfor om håndhevelse av artikkel 27 (3) i FN-pakten som sier klart at "i vedtak etter kapittel VI (…) skal en stat som er part i en tvist unnlate å stemme". Dette for å bidra til å gjenopprette troen på Rådets evne til å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Ingen faste medlemmer skal kunne legge ned veto til en kapittel VI-resolusjon i en tvist de er involvert i.

WFUNA støtter FNs generalsekretær António Guterres’ innsats for å gi humanitær hjelp til alle som bor innenfor Ukrainas grenser og til dem som har flyktet fra landet. Verdensorganisasjonen oppfordrer alle parter til å la denne bistanden nå sivilbefolkningen uhindret og støtter fullt ut oppfordringen rettet mot Den russiske føderasjonen om å tilbakekalle sine tropper og forlate ukrainsk territorium umiddelbart og betingelsesløst.

I tillegg til å oppfordre Den russiske føderasjonen til å trekke tilbake sine tropper, oppfordrer WFUNA til full implementering av Minsk-avtalene, samt forhandlinger mellom NATO og Den russiske føderasjonen for å imøtekomme deres bekymringer for egen sikkerhet.

Å gjøre ingenting er ikke et valg. Hvis vi unnlater å handle, vil FNs rolle som et fyrtårn for håp garantert mørkne.