Antall mennesker i moderne slaveri har gått kraftig opp de siste fem årene, viser en ny rapport. Den ble lansert av Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) og Walk Free – en menneskerettighetsgruppe som har som formål å utrydde moderne slaveri.

Rapporten gir et oppdatert bilde av moderne slaveri i verden og ser på hvordan moderne slaveri har endret seg siden de siste tallene kom ut i 2017. Rapporten viser at rundt 50 millioner mennesker var i tvangsarbeid og tvangsekteskap i 2021 – ti millioner flere kvinner, menn og barn enn i 2016. Av disse var 28 millioner, eller over halvparten i tvangsarbeid, og 22 millioner kvinner og jenter var fanget i tvangsekteskap.

— Det er sjokkerende at moderne slaveri ikke har blitt bedre. Ingenting kan rettferdiggjøre dette grunnleggende bruddet på menneskerettighetene.

ILOs generaldirektør Guy Ryder

Moderne slaveri finnes i nesten alle land i verden – også i Norge. Denne typen utnyttelse går på tvers av etniske, kulturelle og religiøse linjer. Mer enn halvparten (52 prosent) av tvangsarbeid og en fjerdedel av tvangsekteskap finnes i øvre middelinntekt eller høyinntektsland.

Hva menes med moderne slaveri?

Moderne slaveri, som definert i rapporten, består av to hovedkomponenter – tvangsarbeid og tvangsekteskap. Begge refererer til situasjoner med utnyttelse som en person ikke kan nekte eller ikke kan forlate på grunn av trusler, vold, tvang, bedrag eller maktmisbruk.

Tvangsarbeid, som definert i ILOs tvangsarbeidskonvensjon, 1930 (nr. 29), inkluderer alt arbeid eller tjenester som kreves av enhver person under trusselen om straff, og som den nevnte personen ikke har tilbudt seg frivillig for. Privatøkonomien omfatter alle former for tvangsarbeid bortsett fra statlig pålagt tvangsarbeid.

Dystre tall

I de siste fem årene opplevde 89 millioner mennesker en form av moderne slaveri over noen få dager eller hele fem år.

I 2016 var 40,3 millioner mennesker i moderne slaveri, inkludert 24,9 millioner kvinner, menn og barn i tvangsarbeid og 15,4 millioner jenter og kvinner i tvangsekteskap. Det er det samme som 5,4 ofre av moderne slaveri for hver 1.000 mennesker i verden. I 2016 var en fjerdedel av ofrene for moderne slaveri barn.

Tvangsarbeid i dag

Selv om billig arbeidskraft kan gi lave priser, går det alltid utover noen. De fleste tilfeller av tvangsarbeid (86 prosent) finnes i privat sektor. Tvangsarbeid i andre sektorer enn kommersiell seksuell utnyttelse utgjør 63 prosent av all tvangsarbeid, mens tvungen kommersiell seksuell utnyttelse utgjør 23 prosent av all tvangsarbeid. Nesten fire av fem av de som blir tvunget til kommersiell seksuell utnyttelse er kvinner eller jenter. Statlig pålagt tvangsarbeid utgjør 14 prosent av personer i tvangsarbeid. Nesten én av åtte av alle i tvangsarbeid er barn (3,3 millioner). Mer enn halvparten av disse er fanget i kommersiell seksuell utnyttelse.

Tvangsekteskap i dag

Hver dag i 2021 var 22 millioner mennesker i tvangsekteskap. Dette er en økning på 6,6 millioner siden 2016.

Hvor mange som er faktisk fanget i denne typen ekteskap, er veldig vanskelig å si – spesielt for barn 16 år eller yngre. Tallet er sannsynligvis langt større disse nye tallene har fanget opp. Dette er fordi disse tallene er basert på en snever definisjon og omfatter ikke alle barneekteskap. Barneekteskap anses å være tvunget fordi et barn ikke lovlig kan gi samtykke til å gifte seg.

Tvangsekteskap er nært knyttet til lenge etablerte patriarkalske holdninger og praksiser og er svært kontekstspesifikke. De fleste tvangsekteskap (mer enn 85 prosent) ble drevet av familiepress. Selv om to tredjedeler (65 prosent) av tvangsekteskap finnes i Asia og Stillehavet, når regional befolkningsstørrelse vurderes, er prevalensen høyest i Arabiske stater – hvor 4,8 personer av hver 1.000 i regionen er fanget i tvangsekteskap.

Migrantarbeidere er spesielt utsatt

Migrantarbeidere er mer enn tre ganger så sannsynlig for å være i fanget i tvangsarbeid. Selv om arbeidsmigrasjon på mange måte har en positiv effekt på mennesker, husholdninger, lokalsamfunn og samfunn, viser dette hvordan migranter er spesielt sårbare for tvangsarbeid og menneskehandel – på grunn av irregulær eller dårlig styrt migrasjon, eller urettferdig og uetisk rekrutteringspraksis.

— Denne rapporten understreker hvor presserende det er å sikre at all migrasjon er trygg, ryddig og regelmessig, sa António Vitorino, IOMs generaldirektør. Å redusere migranters sårbarhet for tvangsarbeid og menneskehandel avhenger først og fremst av nasjonal politikk og juridiske rammer. Disse må respektere, beskytte og oppfylle menneskerettighetene og grunnleggende frihetene til alle migranter – og mulige migranter – i alle stadier av migrasjonsprosessen, uavhengig av deres migrasjonsstatus. Hele samfunnet må jobbe sammen for å snu disse sjokkerende trendene, inkludert gjennom gjennomføring av den globale avtalen på migrasjon (Global Compact on Migration).

Bærekraft og moderne slaveri

— Moderne slaveri er antitesen til bærekraftig utvikling. Likevel, i 2022, fortsetter det å underbygge vår globale økonomi, sa Grace Forrest, som grunnla Walk Free. Det er et menneskeskapt problem, knyttet til både historisk slaveri og vedvarende strukturell ulikhet. I en tid med forsterkede kriser, er ekte politisk vilje nøkkelen til å få slutt på disse menneskerettighetsbruddene, mener hun.

Å ha troverdige og oppdaterte tall på tvangsarbeid og tvangsekteskap er viktig for å oppnå FNs bærekraftsmål. Tall hjelper politikkutforming for å nå målene, ved å gi et realistisk bilde.

Å bekjempe alle former av tvangsarbeid er viktig for å oppnå en rekke bærekraftsmål. Dette inkluderer:

  • Mål 8Anstendig arbeid og økonomisk vekst – og delmål 8.7 som vil iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid.
  • Mål 5Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet, og flere delmål. Delmål 5.2 handler om å avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting. Delmål 5.3 derimot fokuserer på å avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse.
  • Mål 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner – og delmål 16.2 som handler om å stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold og tortur mot barn.
  • Mål 10Redusere ulikhet i og mellom land – og delmål 10.7 som vil legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og bra forvaltet migrasjonspolitikk.

Slutt moderne slaveri!

Rapporten har en rekke en rekke anbefalinger viktig å gjøre betydelige fremskritt mot å få slutt på moderne slaveri.

Vi vet hva som må gjøres, og vi vet at det kan gjøres.

ILOs generaldirektør Guy Ryder

Disse anbefalingene inkluderer:

  • Forbedring og håndheving av lover og arbeidstilsyn
  • Avslutte statlig pålagt tvangsarbeid
  • Sterkere tiltak for å bekjempe tvangsarbeid og menneskehandel i næringsliv og forsyningskjeder
  • Utvide sosial beskyttelse, og styrke rettsvern, inkludert heving av den lovlige ekteskapsalderen til 18 år, uten unntak.

Andre tiltak inkluderer å ta handling mot en økt risikoen for menneskehandel og tvangsarbeid for migrantarbeidere, fremme rettferdig og etisk rekruttering, og gi langt bedre større støtte til kvinner, jenter og sårbare individer.

— Effektiv nasjonal politikk og regulering er grunnleggende. Men regjeringer kan ikke gjøre dette alene. Internasjonale standarder gir et godt grunnlag, og en alle må bidra-tilnærming er nødvendig. Fagforeninger, arbeidsgiverorganisasjoner, sivilsamfunn og vanlige mennesker har alle viktige roller å spille, understreket ILOs generaldirektør Guy Ryder.

Metodikk

Rapporten bruker data samlet inn mellom 2017 og 2021 og trekker på titusenvis av svar, inkludert ansikt til ansikt intervjuer fra 68 nasjonalt representative tvangsarbeidsundersøkelser og 75 tvangsekteskapsundersøkelser. De nye tallene er oppdelt etter kjønn, alder, sektor og offentlig og privat økonomi.