Klimarapporten tegnet et dystert bilde av framtiden: dersom ikke verden iverksetter omfattende klimatiltak umiddelbart når vi ikke målet i Parisavtalen. UN News har finlest rapporten, og der skjulte det seg flere positive funn som kan gi håp og redusere klimaangst.

1. Flere elektriske kjøretøy på veiene

I hele verden blir stadig flere av kjøretøyene på veiene elektriske. Det bidrar til lavere klimagassutslipp fra landbasert transport.

Ifølge klimaforsker Sudarmanto Budy Nugroho kan investeringer i aktiv transportinfrastruktur (f.eks. sykkelveier og gangveier) kombinert med elektriske sykler og scootere bidra til å redusere klimagassutslipp.

— Dette kan gjøre det enklere for alle å forflytte seg, inkludert den marginaliserte delen av befolkningen, sa Nugroho.

FNs klimapanel sier at flere, ulike strategier for å motvirke klimagassutslipp i transportsektoren kan gi flere positive effekter, som bedre luftkvalitet, helse, mer tilgjengelige transport for alle og mindre køer på veiene.

2. Teknologi som bidrar til lavere utslipp blir billigere

Prisen på teknologi som er nødvendig for utnytte solenergi, vindenergi og lage elektriske kjøretøy har falt siden 2010.

— Dette kan bety mye for å redusere utslipp. Det er muligheter for å halvere utslippene innen 2030, sa Masahiro Sugiyama, en av forfatterne bak klimarapporten.

I perioden 2010 til 2019 gikk prisen på teknologi for å utnytte solenergi ned med 85 prosent, og teknologi for vindenergi ble 55 prosent billigere.

Politiske incentiver har bidratt til mer innovasjon når det gjelder lavutslippsteknologi og lavere kostnader på slike løsninger.

3. Mer lovgivning for klima

Ekspertene sier at lovgivning for å ta vare på klimaet har økt jevnt siden klimapanelets forrige hovedrapport fra 2014. Ifølge rapporten har dette ført til mindre klimagassutslipp enn vi ellers ville ha sett, og mer investeringer i lavutslippsteknologi og infrastruktur.

I 2020 var over 20 prosent av klimagassutslippene dekket av karbonskatt, eller klimakvotesystemer. Men disse systemene har ikke fungert godt nok for å få til store utslippskutt.

I mange land har politikk for klima bidratt til å øke energieffektiviteten, redusert avskoging og større bruk av teknologiske løsninger for å unngå, redusere eller fjerne utslipp. Men klimaforskerne sier at det varierer mellom de ulike sektorene hvorvidt politikken tar for seg utslipp og finansiering av tiltak.

4. Vi kan fortsatt kutte utslipp fra industrien

Ekspertene sier at det fortsatt kan være mulig å få utslippene fra industrien ned til netto null - et mål om å oppnå null utslipp av klimagasser ved å redusere utslipp, og oppveie de gjenværende utslippene på ulike måter. Dette kalles også klimanøytralitet.

Å redusere utslipp fra industrien krever koordinert handling gjennom verdikjedene for å fremme alle tiltak for å redusere utslipp, sier rapporten.

For å bevege næringsliv og industri i riktig retning mot å oppnå netto null utslipp kan industrien utnytte potensialet i nye produksjonsprosesser som bruker fornybar energi, grønn hydrogen og biodrivstoff, ifølge rapporten.

5. Byer gir muligheter for klimahandling

— Alle byer kan bidra til en fremtid med netto null utslipp ved å integrere sektorer, strategier og innovasjon - enten det er snakk om etablerte byer, nye byer eller byer under utvikling. Måten byer planlegges og utformes på, og deres interaksjon med energisystemet og materialkrav avgjør hvilke muligheter byene har for å være gode for folk og for planeten, forklarer klimaekspert Siir Kilkis.

Byene gir muligheter for klimahandling. Noen effektive klimatiltak i byer er å sørge for at mer av energien som brukes er fornybar, og at flere områder er tilpasset fotgjengere.

Klimatiltak i byer må ifølge rapporten fokusere på:

  • Å redusere eller endre forbruket av energi og materialer.
  • Grønn elektrisk energi
  • Forbedre opptaket av karbon og lagring i det urbane miljøet.

Byggebransjen er også et område man må fokusere på for å sørge for at både gamle hus og nybygg er bærekraftige og energieffektive.

6. Økonomiske tiltak iverksettes

Rapporten sier at mange regulatoriske og økonomiske instrumenter allerede er tatt i bruk. Disse instrumentene kan bidra til utslippsreduksjon, men også innovasjon om de bygges ut og brukes i større skala, forklarer forfatterne av klimarapporten.

Å fjerne subsidier på fossil energi vil redusere utslipp, gi økt offentlig avkastning og bedre makroøkonomisk ytelse, sier forfatterne. Ulike studier viser at å fjerne subsidier til fossil energi kan redusere globale Co2 utslipp mellom en til fire prosent, og klimagassutslipp med opp til ti prosent innen 2030, ifølge rapporten. Disse tallene vil variere mellom de ulike regionene i verden.

7. Folk bryr seg og er engasjert

Mennesker over hele verden bryr seg om å ta vare på naturen og er motivert til å engasjere seg for klimasaken.

Mange regjeringer bekymrer seg for om folk virkelig vil støtte opp om radikale klimatiltak. Ifølge rapporten er det viktig at kostnadene og fordelene rammer folk på en rettferdig måte for at inngripende klimatiltak skal ha støtte i befolkningen. Det er også viktig at beslutningsprosessene er rettferdige og transparente for å sikre støtte i befolkningen.

8. Å fjerne Co2 er avgjørende, men komplisert

Rapporten viser at utslippsreduksjon alene ikke er nok for å nå målet om netto null utslipp. Verden trenger også å fjerne karbondioksid fra atmosfæren og lagre det på land, under bakken eller i havet.

Å benytte teknologiske metoder er risikabelt, og kan ha negative konsekvenser avhengig av metoden og området det brukes i. Naturlige metoder som skogplanting, bærekraftig skogbruk og restaurering av natur er eksempler på metoder som også er positivt for økosystemene og kan ivareta mangfoldet av dyr og planter.

I tillegg til at å fjerne Co2 bidrar til å få ned utslippene raskt kan det bidra til å fylle tre andre funksjoner:

  • Å senke netto Co2 utslipp på kort sikt
  • Å være en motvekt til utslipp fra landbruket, flytrafikk, shipping og industri som er krevende å få ned.
  • Å bidra til at verden oppnår netto negative Co2 eller klimagassutslipp på lang sikt.