Rapporten Frontiers 2022 peker på tre store trusler og tilhørende løsninger som verden må ta på alvor.

Trussel 1: Lydforurensing

Høye lyder fra byer, veitrafikk, jernbaner eller fritidsaktiviteter skader mennesker og dyrs helse. Vedvarende støy og annen lydforurensing kan påvirke dyrs atferd og forstyrre kommunikasjonen dem imellom, blant annet for fugler, insekter og amfibier.

For mennesker som bor i nærheten av bråkete veier og infrastruktur kan konstant støy føre til søvnvansker. Det påvirker helsen negativt og kan trigge hjerteproblemer, diabetes og stoffskiftesykdommer. I tillegg er langvarig eksponering for støy føre til dårligere mental helse. Støyforurensing fører allerede til 12000 tidlige dødsfall bare i EU, og påvirker en av fem innbyggere i regionen.

Rapporten oppfordrer byplanleggere om å prioritere støyreduserende tiltak i urbane områder som å plante grønne tak, vegger, eller rader av trær, og investere i flere grøntområder generelt. Naturlige lyder fra dyr og natur gir flere helsefordeler, og vegetasjon virker støydempende. Koronapandemien skapte en ny bevissthet blant folk om hvor viktig naturen er for vår helse, og nå har vi muligheten til å bygge bedre samfunn etter pandemien.

Trussel 2: Skogbranner

Ifølge rapporten ble skogområder tilsvarende størrelsen på den Europeiske Union ødelagt i skogbranner i verden mellom år 2000 og 2016. Hele 67 prosent av årlige skogbranner forekommer i Afrika ifølge rapporten. Klimaendringene vil trolig intensivere denne trenden med mer langvarige, intense og hyppigere skogbranner.

I tillegg til at uerstattelig natur blir ødelagt i skogbranner genererer brannene svart sot og annen forurensing som kan ødelegge drikkevannskilder, bidra til at isbreer smelter raskere, trigge jordras og skade regnskoger. Aggressive skogbranner og røyken fra dem kan også trigge tordenvær og lyn som kan føre til at branner starter andre steder. Mennesker og dyr kan miste hjemmene sine og få helseskader etter skogbranner. Over 4000 arter kan havne i faresonen for utryddelse når mønsteret fra skogbranner endrer seg med et varmere klima.

Rapporten ber om at verden investerer mer penger i tiltak som kan redusere risikoen for skogbranner, få på plass rutiner og personell for å takle skogbranner når de forekommer, og finansiere varslingssystemer som satellitt- og radarteknologi slik at man er bedre forberedt om krisen rammer.

Trussel 3: Ubalanserte økosystemer

Miljø- og klimaendringer påvirker planter og dyrs biologiske livsrytmer, og hvordan de oppfører seg i økosystemet de er en del av. For eksempel er temperatur, dagslys og regn med på å styre når planter blomstrer og gir frukt, når dyr formerer seg og når trekkfuglene reiser. Når klimaet endrer seg får blant annet trekkfuglene problemer. Dersom de reiser for tidlig eller for sent i forhold til det de pleier kan det bli vanskelig for dem å finne nok mat eller hvileplasser på turen. Miljø- og klimaendringene påvirker også matproduksjon.

Rapporten sier at vi må redusere klimautslippene for å minke farten på klimaendringene og temperaturendringene. I tillegg er det essensielt at vi verner mer natur, og sørger for at den er intakt slik at fuglene og dyrene har stor nok plass med tilstrekkelige ressurser for å overleve.