Debattinlegg i Dagsavisen 29.06.2021 av Anne Cath da Silva og Kathrine Sund-Henriksen (Daglig leder i ForUM)

I meldingen (Meld. St. 40 - 20202021, Mål med mening, Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030) konstaterer regjeringen at UBU er prioritert i skolen ved at det er innført som ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket. Det er vi glade for, men utfordringen nå er å omsette dette i praksis. Derfor er vi skuffet over at våre innspill ikke har blitt lyttet til og at stortingsmeldingen ikke sier noe om hvordan dette skal gjennomføres.

Hovedelementene i våre innspill, knyttet til bærekraftsmål 4.7, framgår bl.a. i sivilsamfunnets vurderinger av regjeringens oppfølging av bærekraftsmålene i Norges andre frivillige rapport til FN:

  • UBU må integreres i lærerutdanningen og skoler må gis nødvendige redskaper og ressurser for å sikre aktivitetsbasert læring for alle elever, slik at de tilegner seg kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for bærekraftig utvikling.
  • Gode indikatorer for måling, evaluering og rapportering på mål 4.7, som inkluderer ikke-formell sektor (det vil si utenfor skolen) må utarbeides og implementeres.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det vil endre våre samfunn og angå oss alle som samfunnsborgere. Vanskelige dilemmaer og interessemotsetninger skal håndteres i demokratiske prosesser. Det er særlig viktig at de unge gis nødvendig kunnskap og kompetanse nå, som en god investering for fremtiden. Derfor er UBU viktig.

Berlin-erklæringen om utdanning for bærekraftig utvikling, vedtatt i mai på en konferanse i regi av UNESCO, fastslår at UBU er selve grunnlaget for den nødvendige omstillingen vi står foran. Vi er helt enige. Vi ser fram til at det nye Stortinget tar tak i dette når meldingen skal behandles etter stortingsvalget til høsten.